A FOGYATÉKOS GYERMEK ÉLMÉNYVILÁGA

Változatok a potenciális tér zavaraira*

Hámori Eszter


Jegyzetek

"A fogyatékosság, legyen az szellemi vagy fizikális, nem az a dolog, amire bárki is vágyna. Fájdalmat, kényelmetlenséget, zavart okoz a környezetnek, megváltozott életmódot a családnak. Azonban a család, akinek fogyatékos csecsemõje születik, egy idõ után már nem is a tényleges fogyatékosságtól szenved, hanem attól az attitûdtõl, amellyel a társadalom viseltetik a fogyatékossággal szemben. Ugyanis a társadalom az, ami a fogyatékosságot hiányként definiálja, és az egyén az, aki szenved a definíciótól. A fogyatékosság tehát nemcsak vele születik, hanem minden egyes pillanattal újra- és újrateremtõdik."
Leo Buscaglia
"Olyan dolog, hogy csecsemõ, nem létezik… ahol csecsemõ van, ott anyai gondoskodás is, anyai gondoskodás nélkül nem lenne csecsemõ."
D. W. Winnicott
 
Ebben a tanulmányban olyan gondolkodási keretet szeretnék bemutatni, amely az utóbbi években a sérült gyermekekkel végzett pszichoanalitikus pszichoterápiás munkámban bizonyult hasznosnak, és segített abban, hogy közelebb kerüljek az "eltérõen fejlõdõ", elsõsorban mentális elmaradással vagy súlyos fizikális mássággal küzdõ kisgyermekek élményvilágához, és a mássággal küzdõ családok problémáinak megértéséhez.

Thalhammer német filozófus mutat rá "Az értelmi akadályozottság" (1977) címû monográfiájában, hogy az értelmi akadályozottság definiálási kísérlete éppen azoknak a tanácstalanságán bukik meg, akik leírni és értelmezni kívánják e jelenséget. A szakemberek, a segítõk és a laikusok érvei és kritériumai olyan prekoncepciókat tükröznek, amelyek nem azt a létvalóságot és létigazságot tárják fel, amiben az értelmileg akadályozott vagy a mássággal bíró ember él. Bár az utóbbi évtizedekben szüntelenül beszélnek helyzetérõl és értelmezik azt, õ maga nem szólalhat meg, hogy meghallgathassuk és megérthessük. Thalhammer szerint a sérült emberkép alapvetõ problémája, hogy a mássággal küzdõ személyt negatív meghatározásokkal tudja csak definiálni, a képességek és készségek hiányára helyezõdik a hangsúly, a fogyatékosság emberképe azt sugallja az egyénrõl, "ami nem". A fogalom deviációkat, anomáliákat, torzulásokat és hiányjelenségeket ír le, hallatára csak a tagadás jut eszünkbe, semmi pozitívat nem tudunk elképzelni. A fogyatékosság emberképe az értelmileg akadályozott embert e negatív definíciók mentén marginálisnak tünteti fel, olyannak, aki intelligenciáját tekintve "még nem egészen kész", "semmiképp sem teljes, befejezett ember", azaz olyan, akinek egzisztenciális létélménye önmagában nem fogadható el, hiszen belsõ élményvilága és a világgal kapcsolatos tapasztalatai is csak deficitek és torzulások mentén szervezõdhetnek.

Thalhammer e jelenség magyarázatakor rávilágít arra az alapvetõ módszertani hibára, hogy a definiálási próbálkozások kívülrõl érkeznek, külsõ normákat vesznek alapul, azaz nem a mássággal küzdõ ember nézõpontjából és átélésébõl fakadnak. A másik alapvetõ hiba, hogy a meghatározási kritériumok közül elsõ helyen az értelmi akadályozottság kognitív összetevõi állnak, az uralkodó vélemények és szakmai hozzáállás szerint tehát itt van szükség leginkább módosításra, holott éppen ez az a dimenzió, amelyben a változtatás oly nehéz. Ennél azonban még súlyosabb hibának tartja, hogy a kognitív dimenzióban megfogalmazott elégtelenségek kiterjednek az úgynevezett egzisztenciális dimenzió, azaz a szubjektív létélmény jellemzésére is. Ez a gondolkodási hiba a mássággal küzdõ emberek élményvilágáról olyan elõítéletes felfogást igazol, amely azt szintén elégtelennek, gyengeelméjûnek bélyegzi. Thalhammer szerint ez durva beavatkozás a fogyatékossággal bíró emberek világába, hiszen a pszichometriai adatokkal bizonyított deficitek és elégtelenségek valójában nem érintik a pszichés vonatkozásokat, az identitást és az önértelmezést. Amellett érvel, hogy a kognitív "másmilyenség" speciális létélményt jelent, a lét egzisztenciális dimenziójának szubjektív megtapasztalását, amelybe éppúgy beletartozik az öröm és a szenvedés képessége, mint az egyénnek az a törekvése, hogy önmagát a világban és emberi kapcsolataiban határozza meg.
 
 

A fogyatékosság emberképe a köznapi gondolkodásban és a pszichoanalízisben

A Thalhammer által leírt, a laikus és a szakmai gondolkodásban egyaránt fellelhetõ elõítéletes felfogás történetileg mélyre nyúlik vissza. A sérült emberképnek, vagyis annak az attitûdnek a fejlõdése, amely a fogyatékossággal szembeni viselkedésünket meghatározza, az ókortól napjainkig mindig is ellentmondásokkal volt terhelt, és kultúránként változott, mint ahogy arra Leo Buscaglia (1983) mutat rá a fogyatékos gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó könyvében. A masai indiánok például megölték fogyatékos gyermekeiket, míg az azand törzsek szerették és óvták õket. A kelet-afrikai chaggák fogyatékosaikat az ördög távoltartására használták, a szudáni jukunok viszont úgy érezték, hogy a fogyatékosság az ördögi lélek mûve, ezért ezeket a gyerekeket kitették, és magukra hagyták. A malajziai sem angok fogyatékosaikat bölcs embereknek tekintették, és a törzsi viták megoldását tették tõlük függõvé. Az ókori zsidók betegségnek tartották a fogyatékosságot, és annak látványos jegyeit bûntõl való megbélyegzettségnek tekintették, az északi népek viszont istenként tisztelték fogyatékosaikat. A középkorban úgy tartották, hogy az ördög szállta meg õket, és ezért boszorkányként kellett elégniük, a reneszánsz alatt viszont a szerencsétlen sors által üldözöttnek tartották õket, ezért kórházban gondoskodtak róluk.

Azt gondolhatnánk, veti fel Buscaglia, hogy a fogyatékossággal szembeni attitûd, azaz a sérült emberkép napjaink modern, humanista korára jelentõs változáson ment keresztül, azonban a régi babonákhoz való ragaszkodás sajnálatos módon századunk tudományos felvirágzásával sem múlt el. A fogyatékossággal küzdõ embert bizonyos kultúrákban még ma is természetfölötti hatalommal, vagy jóval, vagy ördögivel ruházzák fel, vagy, mivel nem tudnak vele mit kezdeni, ezért tartózkodnak tõle.

Hogy mi az oka a távolságtartásnak, arra sokan keresték a választ. Kétségtelen, hogy az emberi fizikum vagy az értelem külsõségekben is megjelenõ mássága befolyásolja a személyiséggel és az egyéniséggel kapcsolatos prekoncepcióinkat. A mássággal szembeni attitûdünket alapvetõen meghatározza az a félelemérzet, amelyet a másság percepciója kelt, annak észlelése, hogy valami alapvetõen hiányzik vagy torzult. A kényelmetlenségérzés, hogy a másiknak valamilye nincs, vagy másképpen van, arra sarkallja az embert, hogy önmagát is definiálja a lehetséges hiányosságok mentén. Ez azonban olyan szorongásokat aktivál, amelyekkel az egyénnek valamiképpen meg kell birkóznia. Az, hogy kinek milyen erõforrásai és eszközei vannak a másság keltette szorongás leküzdésére, alapvetõen meghatározza a fogyatékossággal kapcsolatos attitûdünket, a fogyatékos emberrõl alkotott képünket, és azt, hogy milyen sztereotípiákat használjunk a vele való viszonyunk kialakításában vagy kerülésében.

A rendelkezésre álló sztereotípiák jó része negatív elõítéleteken nyugszik. Gyakori például, hogy a külsõdleges fizikai jellegek és hiányosságok alapján a személy belsõ, személyes világát, vagy értelmi képességeit is fogyatékosnak feltételezzük, épp ezért úgy véljük, hogy a fogyatékos embernek nincsenek álmai, vágyai, vagy ha vannak, akkor csak együgyûek lehetnek.

A sztereotípiák másik része viszont, éppen ellenkezõleg, pozitív képet sugall a fogyatékosok belsõ élményvilágáról, különleges tulajdonságokkal, képességekkel ruházza fel õket, éppúgy, mint ahogy õseink is tették a korai kultúrák némelyikében. Ezek közé tartozik pl. az a feltételezés, hogy mivel ezek az emberek jóval többet szenvednek, mint mások, ezért az élettel szemben mély megértéssel, türelemmel, egyfajta bölcsességgel és misztikus attitûddel viseltetnek. Gyakori klisé a fogyatékos ember élményvilágáról annak "különleges, boldog, mondhatni együgyû léte", ami azon a magyarázaton alapul, hogy mivel úgysem képes felfogni és értelmezni a körülötte zajló világot, és nem képes magát definiálni benne, ezért nincs is mitõl szenvednie.

Az a szemlélet, amely az értelmileg elmaradott gyermek belsõ élményvilágát az értelmi képességek deficitje miatt hozzáférhetetlennek, illetve másodlagosnak tekinti, valójában a korai gyermek-pszichoanalitikus irodalomban is fellelhetõ volt, és hatása véleményem szerint, mindmáig meghatározza azt, hogy hogyan is gondolkodjunk a fogyatékosság pszichoanalitikus szemléletû megközelítési lehetõségeirõl. Anna Freud (1965) ezzel kapcsolatban meglehetõsen pesszimista álláspontot képviselt. Ugyanakkor, mivel nem dolgozott fogyatékos gyermekekkel, koncepcióját valójában közvetett úton, az énfunkcióik terén alapvetõen egészségesen fejlõdõ neurotikus gyermekekkel folytatott munkájából származó tapasztalatokból merítette. Felfogása szerint az énfunkciók fejlõdése alapvetõ elõfeltétele a szocializálódásnak, azaz a tárgyi és a társas környezethez való alkalmazkodásnak. Véleménye szerint ahhoz, hogy a gyermek az örömelvtõl el tudjon jutni a valóságelvig, énfunkcióinak is túl kell fejlõdnie bizonyos primitív szinteken. Vagyis, a gyermeknek képesnek kell lennie arra, hogy primitív észleléseit és érzékeléseit emlékképekké formálja, valamint hogy a kül- és a belvilágból származó ingereket megkülönböztesse, azaz, hogy el tudja különíteni fantáziáit a valóságtól, továbbá, hogy képes legyen az ok-okozat megértésére, és a beszéd segítségével az ésszerûség és a logikai szabályok felfogására. A viselkedéses kontrollfunkciók kialakulását ismét csak az énfejlõdés fontos mérföldkövének tartotta, éppúgy, mint az én integráló szerepének kialakulását, amely lehetõvé teszi, hogy a "gyermek életében a kaotikus impulzusok halmaza fokozatosan szintetizálódjon, és saját jellemmel és személyiséggel bíró egységgé szervezõdjön" (101.o.). Ez utóbbi kijelentése azért is jelentõs témánk szempontjából, mert benne jól megragadható az a sajátos gondolkodási mûvelet, amelyet Thalhammer úgy fogalmazott, hogy az intellektuális dimenzióból általánosítunk az egzisztenciális dimenzióra. Vagyis, hogy a személyiség, a jellem, az individuum kialakulását azonosítjuk az illetõ intellektuális képességeinek milyenségével. Anna Freud ezt a következõképpen fogalmazza meg: "…ahogy nem várhatunk szociális attitûdöket a csecsemõ részérõl a preverbális korszakban, vagyis az emlékezet, a realitásvizsgálat és a másodlagos átdolgozás kialakulása elõtt, éppúgy nem várhatjuk el ezeket a fogyatékosoktól sem, akiknek énje sérült." (uo. 101.o.) "Az énfunkciók éretlenségének betudhatóan a fogyatékos gyerek nem képes eligazodni sem a belsõ, sem a külvilágban, sem pedig irányítani azt, …és mivel rendszerint erõsen szenved archaikus félelmeitõl, ezért a szorongás intenzitása akadályozza további énfejlõdését" (uo. 134.o.). A pszichoanalitikus megközelítés szerinte legfeljebb diagnosztikus szerepet vállalhat, amennyiben segíthet elkülöníteni a valódi fogyatékosságot a neurotikus szorongás keltette énszûkítéstõl, vagy korrektív emocionális élményt nyújthat. A gyermekanalízis akkori célkitûzései alapján, amelyben jelentõs szerepet kap az alapvetõen egészséges potenciálokkal rendelkezõ én integráló és szabályzó funkciójának erõsítése, jól érthetõ ez a distinkció. Mégis, egyben ki is jelöli az énfunkciójukban sérült, fogyatékos gyermekek "marginális" helyzetét élményviláguk pszichoanalitikus megközelíthetõsége szempontjából.

Melanie Klein, Anna Freud ellenlábasa és egyben a pszichoanalízis tárgykapcsolati iskolájának úttörõje, a korai énfunkciók zavarainak korrekcióját illetõen már sokkal optimistább volt. "A szimbólumképzés jelentõsége az énfejlõdésben" (1929) c. tanulmányában egy négyéves, általa pszichotikusnak diagnosztizált, nem beszélõ, nem játszó, a kapcsolatokat kerülõ, értelmi fejlõdésében súlyosan elmaradott gyermek analízisét mutatja be. Tanulmánya azért is képviselhetne jelentõs áttörést, mivel rávilágít arra, hogy a szokásos gyermekanalitikus technika, azaz a gyermek által szimbolikus formában kifejezett konfliktusok és szorongások értelmezése az énfejlõdésükben gátolt, szimbolikus megjelenítésre képtelen pszichotikus gyermekek esetében is alkalmazható, csak éppen módosítani kell a szokásos technikán. Klein e módosítás lényegét abban látta, hogy meg kell kísérelni a tudattalanhoz úgy hozzáférni, hogy a latens, elfojtott szorongás és affektus aktiválódhasson a gyermekben, hogy aztán többszörös, szimbolikus formában is kifejezõdhessen. De hogyan is lehet elképzelni ezt a technikai módosítást? Mit is csinál Klein valójában? Az esetleírásból igen színesen kiderül, hogy igazából a gyermek minden egyes rezdülését, viselkedését és megnyilvánulását tartalommal és összetett szimbolikus jelentéssel ruházza fel, és ezt értelmezi a gyermek számára. Azaz, a szimbólumképzést és a szimbolikus kifejezést segíti a gyermeknél. A sikeres analízis végén megállapítja, hogy még a csekély mértékben fejlett én is elegendõ a tudattalannal való kapcsolat létrehozására, és ezen keresztül az elakadt, gátolt énfejlõdés beindítására. Ugyanakkor koncepciójában ott rejlik az elõfeltételezés arról, hogy a pszichotikus gyermek alapvetõen képes lenne kognitív funkciói kibontakoztatására, csak éppen a szorongás gátolja abban. A fogyatékos gyermekek esetében azonban már õ is az akkor uralkodó modell szerint gondolkodott. Nevezetesen; ha veleszületetten sérülnek az alapvetõ énfunkciók, azaz nem gátlás akadályozza azokat, akkor még a módosított technika sem érhet el hatást. Felfogása tehát ezen a ponton, úgy tûnik, találkozik azzal, amit ellenlábasa, Anna Freud gondolt ugyanerrõl a kérdésrõl.

Hasonló gondolkodásmódot fedezhetünk fel Winnicottnál, a tárgykapcsolati iskola másik nagy úttörõjénél is, akinek a potenciális térrõl és a korai anya–gyerek kapcsolatról szóló modellje pedig oly hasznos volt számomra a sérült gyerekekkel való munkában. A kreativitásról és az én felfedezésérõl írott fejtegetésében (Winnicott, 1971) mutat rá, hogy a felnõtt és a gyermek is csak akkor képes önmagát megtalálni, ha képes a kreatív tevékenységre. A kreativitás Winnicott felfogásában tágan értelmezett fogalom, szerinte még a legelemibb ténykedések is kreatívak lehetnek, ha az egyén önmaga szabad kifejezõdését élheti meg azokban. Winnicott értelmezésében a kreativitás és a játék szorosan összekapcsolódó fogalmak: "A játékban, és csakis a játékban képes a gyermek vagy a felnõtt arra, hogy kreatív legyen, és egész személyiségét használja…" (uo. 54.o.). A kreativitás szolgáltatja az egyénnek azt az élményét, hogy képes a világban – mind a tárgyi, mind pedig a személyi világban – alkotó módon élni, létezni. Ezeket az élményeket azonban egy megbízható személynek – az anyának, illetve a terapeutának – vissza kell tükröznie ahhoz, hogy az egyén önmagát, saját létélményét egységként élhesse meg. Ugyanakkor a kreativitásra való potenciális képességet õ is intellektuális elõfeltételekhez köti, amikor kijelenti: "…[a kreativitás]…valószínûleg néhány állatfajnak is éppúgy képessége, mint az emberé, csak jelentõsége nem olyan mértékben szignifikáns az állatok, valamint az alacsony értelmi képességekkel bíró emberek esetében, mint azoknak, akiknek közel átlagos vagy átlag feletti képességeik vannak." (uo. 68.o.). Ha elfogadjuk Winnicott tézisét arról, hogy a kreatív élmény az egyén olyan képessége, amellyel a világhoz való viszonyát és az abban szerzett tapasztalatait alkotó módon élheti meg, akkor a fent idézett gondolata alapján kénytelenek lennénk elfogadni azt is, hogy a csekélyebb értelmi képességû egyének intellektuális elmaradásuk miatt kreatív létélményre sem képesek ugyanabban a mértékben, mint az értelmileg ép emberek, és épp ezért a világban átélt tapasztalataik sem tükrözhetõek vissza úgy, hogy azok egy egységes én-élmény szervezõdését segíthessék. A Thalhammer által megfogalmazott tézis köszön vissza ismét, az a gondolkodásbeli hiba, amelynek lényege, hogy az értelmileg akadályozott embert intellektuális mássága miatt helyezi egy olyan kategóriába, amelyben a kreatív lét és az egységesként átélt én élményének lehetõsége nem tételezhetõ fel az egyénrõl.
 
 

A fogyatékos gyermek élményvilágáról – létezik-e a thalhammeri egzisztenciális dimenzió?

Miért tartottam fontosnak, ha csak vázlatosan is, összegyûjteni a fogyatékos emberek élményvilágára vonatkozó, a hétköznapi gondolkodásban és a pszichoanalitikus modellekben is fellelhetõ implicit elõfeltételezéseket? Egyrészt azért, mert véleményem szerint ezek olyan sztereotípiákat tükröznek, amelyek igen mélyen, kulturális és társadalmi hagyományaink és gyökereink révén él bennünk, és ezek vezérlik a fogyatékos gyermekkel kapcsolatos viselkedésünket még akkor is, ha errõl nem akarunk vagy nem vagyunk képesek tudomást venni. E sztereotípiák ugyanúgy élnek a szülõk gondolkodásában, akik megpróbálnak megküzdeni elõítéleteikkel, hogy fogyatékos gyermeküket emberi lényként tudják elfogadni, de vezérlik a terapeuta gondolkodását is, akinek – éppúgy, mint a szülõnek – meg kell küzdenie a másság keltette szorongásával és saját elõítéleteivel, hogy hozzáférhessen a gyerek valódi, belsõ élményvilágához.

Amikor értelmileg és fizikálisan sérült gyermekekkel kezdtem el foglalkozni, és szakirodalom után kutattam, hogy többet tudjak e gyermekek játékáról és élményvilágáról, elsõként akadt kezembe egy magyar, a kilencvenes években is használatos gyógypedagógiai tankönyv, amely lesújtóan hatott rám. Az értelmi fogyatékos gyermek pszichológiai jellemzésekor leírja ugyanis, hogy "a gyermek számára a tárgyi világ átélésének módja torzulást szenved, …kizárólag a szükségletekhez kapcsolódik, …és ezért egész világképe szegényesebb. Még az enyhébb fogyatékos is megmarad az ingerek feldolgozásának kezdetleges fokán, az események mozaikszerûen raktározódnak el benne. […] A súlyos értelmi fogyatékos gyermek alig, vagy egyáltalán nem tud adekvátan játszani, a debilis gyermek ugyan már játszik, de játéka sivár, fantáziátlan, valamint önállótlan… világképe torz, tökéletlen, és hézagos, semmiképpen sem tud egésszé alakulni. Éppen ezért a gyógypedagógia feladata, hogy a részjelenségek közti összefüggést a fogyatékos gyermek számára mesterségesen megteremtse, kialakítsa" (Illyés, 1987; 246, 247; 268.).
 
 

Elkeseredtem: valóban ilyen töredezett, jelentés nélküli, összefüggéstelen világa lenne a fogyatékos gyermeknek? Játéka pedig, ha játszik egyáltalán, sivár és fantázia nélküli? Az ötéves Dani egyike volt az elsõ, hozzám terápiába járó, értelmileg elmaradott gyermekeknek, aki megingatott ebben a feltételezésben, és választ adott kételyeimre.

Dani másfél évesen került a Fejlesztõ Központba, ahol kromoszomális rendellenességbõl származó minden téren mutatkozó, egyenletes fejlõdési elmaradást diagnosztizáltak nála, ugyanazt a rendellenességet, amellyel nála négy évvel idõsebb nõvére is küzdött, és aki emiatt speciális óvodába járt. Dani háromévesen integrált óvodába került, emellett rendszeres gyógypedagógiai fejlesztésben részesült. Ötévesen azért került hozzám, mert a szülõk válását követõen kiszámíthatatlanul agresszívvé, elviselhetetlenné vált, csimpaszkodó lett, édesanyja nem tudta miért, hiszen Dani mindaddig nagyon kedves, jókedvû kisfiú volt, "lehet hogy ezért lett ilyen, mert már hónapok óta nem látta az apját?". "De az nem lehet", adja meg magának a választ, "mert nem hiszem, hogy a gyerekek bármit is felfogtak volna ebbõl a változásból". Dani kistermetû, egérke alkatú, arcán koravén vonások ültek, elsõ találkozásunkkor végig szorosan anyjához tapadt, és leszámítva groteszk fintorait, miközben rám nézett, nem közölt velem semmit. A nemrég ismét felvett intelligenciatesztben továbbra is egyenletes elmaradást mutatott, sok feladatban perszeverált, 58-as IQ-ja megfelelt a debilitás kritériumának. Mikor kinyitottam a játékszekrényt, és invitáltam, arca félelmet tükrözött. Nagyon lassan, csak anyjától volt hajlandó elfogadni az autókat, aki azért választotta ki ezeket számára, mert "otthon is csak ezzel játszik, igaz, nem úgy, mint más gyerekek, akiket az óvodában látok, hanem a maga módján, csak berregteti õket, vagy sorba állítja. De még ez is jobb, mert az óvodában egyáltalán nem játszik semmit, csak ha futkosni lehet". Több alkalom telt el így hármasban, és Dani valóban azt játszotta, amit anyja jósolt: hosszú sorba, gondosan egymás után állította az autókat és közlekedési eszközöket, látszólag bármiféle jelentés és értelem nélkül. Hiába próbáltam kérdésekkel megközelíteni, vajon mit csinálnak, hova mennek az autók, vagy értelmezni, hogy így, hogy sorba vannak állítva, biztonságban érzik magukat, Dani rám sem hederített, sõt egyenletesen zümmögõ hangján még erõsebb falat vont közénk. Ezt a tevékenységet órákon keresztül folytatta, és csak egyetlen mozzanat volt benne azonos: az összetapadó sor, és az, hogy a sort mindig egy színes dömper vezeti. Egyik alkalommal, végsõ kétségbeesésemben, hogy bármiféle értelmet is találhatnék játékában, és elkeseredésemben, hogy nem tudok vele kapcsolatot teremteni, fogtam a sor elején álló dömpert, és a sor végére állítottam, háttal a többinek. Dani ekkor meglepetésemre megszólalt: "Ez nem jó helyen van, mert itt kell lennie!" – helyezte vissza a dömpert a sor elejére. Majd hozzátette: "én vezetem a sort!". "Te vezeted a sort" – nyugtáztam megjegyzését, mire ijedten rám nézett: "Ezek autók, mi meg emberek vagyunk, ugye?" Kérdésével, úgy éreztem, megtört a jég, s noha akkor nem egészen értettem, mitõl ijedt meg, azt mindenesetre éreztem, hogy beenged játékába, és képes arra, hogy a számára nyugtalanító helyzetben tõlem várjon megnyugtató választ. A következõ alkalommal megint felállította az autók és tárgyak sorát. Ezúttal azonban õ maga szakította meg a sort, egy kis fekete autót kilökött a sorból, és az lezuhant az asztalról a földre. Megjegyeztem: "kilökted a sorból, és most lezuhant a szakadékba". "Buta volt, ügyetlen!" – válaszolta erre. Majd felvette a földrõl, és figyelmesen nézegetni kezdte, mit látni belül. Azt kérdezte tõlem: "Ki ül ebben?" Kérdésemre, hogy "tényleg, ki ül ebben?" a lehetõ legmagátólértetõdõbben közlte: Apa, anya, én meg a Zsuzsi (nõvére). Mire én: "szeretnéd, ha apa meg anya meg ti együtt lennétek, de apa már nincs veletek, máshol lakik". Mire riadtan felkapott egy másik autót a sorból, és megpróbált a belsejéhez hozzáférni, miközben azt kérdezte: "Akkor ki ül ebben?" "Lehet, hogy apa?" kérdeztem én. Mire hosszasan nézte az autó belsejét, és végül közölte: "apa itt ül". Majd hirtelen, mint akit bolha csípett, fogta az autót, és hangos berregések közepette többször és erõsen a falhoz ütköztette, nyugtalanná vált, és megszakadt maga a játék is.
 
Mit is jelentett számomra Dani játéka? Semmi esetre sem azt, hogy élményvilága töredezett, és nem érti vagy nem fogja fel a körülötte zajló eseményeket. Inkább én voltam az, aki kezdetben nem értettem õt, holott õ a maga 58-as IQ-jával megszólalt a fantáziák nyelvén, és kitartott amellett, hogy megmutasson nekem valamit. Nevezetesen azt, hogy fájdalmat érez apja elmenetele miatt, hogy szeretné, ha a család megint együtt lenne, és hogy haragszik apjára, amiért az elment. Kifejezte azt is, hogy mennyire elesettnek érezheti magát ebben a helyzetben, ahol õ nem irányíthat semmit, ahol "nem õ vezetheti a sort". Az a mozdulatom tehát, amikor a sort vezetõ dömperét a sor végére helyeztem, háttal a többieknek, talán minden szóbeli értelmezés helyett legjobban fogalmazhatta meg számára azt, hogy ráéreztem kiszolgáltatott helyzetére, amiben õ nem vezetõ, csak valahol a sor végén kullogó. Ez volt az a pillanat, amikor verbálisan is megszólalt, és közölte, hogy neki nem a sor végén, hanem a sor elején kellene lennie.

A játék jelentésének megértése és értelmezése, mint ahogy azt Dani esetében is láthattuk, sokszor valóban nehezebbnek tûnhet a fogyatékos gyermekek esetében. Vajon hordoz-e egyáltalán a gyermek játéka szimbolikus jelentést, vagy csak értelmetlen sztereotípiákat tükröz? Vajon képes-e egyáltalán a gyermek arra, hogy szimbolikus úton fejezze ki problémáit, konfliktusait? Vajon vannak-e egyáltalán konfliktusai? – Sorolhatnám tovább ezeket a kérdéseket, amelyek jól tükrözik azokat a fentebb leírt, az énfejlõdés deficitjének tézise alapján megfogalmazott kételyeket, amelyek egyben meg is határozzák a pszichoterápiás indikáció sorsának kérdését a fogyatékos gyermekek esetében. Ha a gyermek nem képes szimbolikus játékra, ha nem tûri egy bizonyos mértékben a szorongást, és ha nem tudja megkülönböztetni legalább egy bizonyos fokban a fantáziát a valóságtól, mint ahogy azt a pszichoanalitikus modell terápiás alapfeltételként indikálja, akkor nem alkalmas a pszichoterápiára. Ebben a gondolatmenetben a fogyatékos gyermekek számára egyetlen lehetõség marad csupán: a gyógypedagógiai fejlesztés. Visszatértünk tehát a Thalhammer által felvetett problémához. Nevezetesen ahhoz, hogy mivel a fogyatékosság definiálási kísérletében az intellektuális dimenzió kap vezetõ szerepet, ezért kizárja azt, hogy az értelmileg akadályozott gyermek nézõpontjából és átélésébõl fakadóan érthessük meg azt a szubjektív létvalóságot, amelyben él. A kognitív dimenzió átveszi, és egyben lehatárolja az egzisztenciális dimenziót, mintegy tagadva vagy legalábbis elutasítva annak létét, illetve léte jogosságát.

A fantázia és a valóság elkülönítésének a kérdése, az agresszió és a szorongás kezelése, illetve a jelentés szimbolikus kifejezése, mint ahogy azt Dani esetében is többször tapasztaltam, valóban nehezebb a fogyatékos gyermekek számára. De vajon lezárhatjuk-e a kérdést azzal, hogy ezek a gyerekek nem alkalmasak pszichoterápiára, hiszen énfunkcióbeli deficittel rendelkeznek? És vajon lemondhatunk-e ezért arról, hogy megértsük élmény- és kapcsolati világuk sajátos szervezõdését? Válaszom egyértelmû nem. Anna Freud, illetve vele párhuzamosan Melanie Klein is technikai módosításokat tartottak szükségesnek ahhoz, hogy a klasszikus analízis gyermekek esetében is alkalmazható legyen, és ezzel óriási lépést tettek a gyermekek fantázia- és élményvilágának feltárása felé. Mondhatnánk úgy is, hogy képesek voltak a klasszikus analízis szabályain változtatni, és a gyermek sajátos kommunikációs módjához alkalmazkodni azért, hogy közelebb kerüljenek a gyermek sajátos létélményének és szubjektívan átélt konfliktusainak megértéséhez. Ha azonban elfogadjuk, hogy a pszichoanalízis nemcsak egy technika, amely a lelki konfliktusokból vagy az énszervezõdés patológiájából származó tünetek gyógyítását szolgálja, hanem olyan módszer, amely a lelki konfliktusokkal küzdõ ember élményvilágának mélyebb megértését segíti, akkor nincs okunk feltételezni, hogy ez a módszer ne lenne alkalmazható bárki más esetében is, aki rendelkezik azzal a képességgel, hogy szubjektívan tapasztalja meg a világot, amelyben él.

E gondolatmenet jegyében a következõekben egy olyan modellt szeretnék bemutatni, amely segítségemre volt abban, hogy közelebb kerülhessek a mássággal küzdõ kisgyermekek élményvilágához és családjuk problémáinak megértéséhez. Szeretnék ahhoz a Thalhammer által is képviselt felfogáshoz hozzájárulni, amely azt vallja, hogy a fogyatékossággal, illetve a mássággal küzdõk világának létélménye, az úgynevezett. egzisztenciális dimenzió megismerhetõvé válik, de csak akkor, ha képesek vagyunk az õ átélésükbõl fakadóan és abba belehelyezkedve megközelíteni azt.
 
 

A jelentés születése a potenciális térben

Winnicott (1971) a potenciális tér és a kultúra kapcsolatáról szóló írásában hívta fel a figyelmet arra, hogy a hagyományos pszichoanalitikus modell fogalmaival nem lehet megérteni azt a gazdagságot, amelyet a szubjektum élményvilága rejt. Õ a korai kapcsolat kontextusába helyezte a csecsemõ játékra, kreativitásra, szimbólumalkotásra és kulturális élményre való képességnek kialakulását, amelyet elsõdlegesnek tartott a lelki egészség meghatározásában. Winnicott modelljébõl most három olyan gondolatot szeretnék kiemelni, amelyek segítségemre voltak abban, hogy közelebb kerülhessek a sérült gyermekek és szüleik sajátos élmény- és kapcsolati világához. E három gondolat: az "elég jó anyai gondoskodás" sajátosságai, a potenciális tér fogalma, továbbá ezen belül az agresszió kezelésének kérdése.

Winnicott modelljében a gyermek játékra, kreativitásra és szimbólumalkotásra való képessége az anya és csecsemõje között kialakuló úgynevezett potenciális térben jöhet létre. A potenciális tér természetesen hipotetikus tartomány, átmeneti tér a csecsemõ, a gyermek és késõbb a felnõtt belsõ pszichés valósága és az objektív külvilág között. Ez az a tér, amely lehetõséget ad a fantázia és valóság elkülönítésére, de ugyanakkor arra is, hogy a szubjektívan átélt élmények és az objektívan észlelt valóság egyszerre és egymással kölcsönhatásban legyenek jelen. A játékra való képesség létrejöttét a potenciális tér sorsa határozza meg. A játék során a gyerek megtanulja felhasználni a külvilág tárgyait arra, hogy velük benépesítse a potenciális teret, ugyanakkor személyes, azaz belsõ valósága szubjektív mintái szerint használja azokat, és ruházza fel álmai jelentés- és érzésvilágával.

A potenciális tér a kapcsolat szülötte, de csak akkor jöhet létre, ha a gyerek veleszületett képességei és készségei megfelelõ táptalajra kerülnek, vagyis ha az anya megfelelõ érzékenységgel és ráhangolódással képes arra, hogy csecsemõjével azonosulva alkalmazkodjon annak szükségleteihez. A potenciális tér – vallja Winnicott – csakis a kapcsolatban táplált bizalom talaján jöhet létre, akkor, ha az anya "elég jó anya" módjára képes arra, hogy kezdetben úgy közvetítse a világot csecsemõje számára, mintha õ azt saját maga alkotta volna meg. Ha az anya képes arra, hogy "alámerüljön" a csecsemõ kezdetben teljesen integrálatlan állapotaiban, és azonosuljon annak élményvilágával úgy, hogy a békés állapotokban nem vár tõle aktivitást vagy reakciókat, akkor a csecsemõ átélheti léte folytonosságát, az ún. "lenni élményét". Ezt az élményt Winnicott a korai énszervezõdés alapvetõ feltételének tartja.
 
 

A fogyatékos gyermek élményvilága és a potenciális tér zavarai

Felmerül azonban a kérdés: vajon mit is jelent az "elég jó anyaság" olyan szülõ esetében, akinek gyermekérõl kiderül, hogy értelmileg vagy testileg soha nem lesz olyan, mint a többi gyerek, vagy ha kiderül, hogy olyan szindrómában szenved, amely fokozatos leépüléssel és végül halállal jár? Hogyan lehet egy olyan helyzethez alkalmazkodni, illetve egy olyan kapcsolatot jelentéssel felruházni, amelynek nincs jövõje, vagy ha van, akkor folyamatos szorongással, megküzdéssel, fájdalommal jár együtt? Milyen sorsa lehet a potenciális térnek egy ilyen, súlyos traumáktól és anyai szorongásoktól terhelt kapcsolatban?

Winnicott szerint az "elég jó" anyai gondoskodás sikertelensége kétféle lehet: az egyik, hogy a kapcsolat korai szakaszában az anya képtelen arra, hogy a csecsemõ hallucinatorikus szükségleteit megvalósítsa, a másik pedig, hogy beavatkozik a csecsemõ integrálatlan, "formátlan", nyugodtan szemlélõdõ állapotába akkor, amikor a csecsemõ kielégített és a világra nyitott állapotban van.

E két jelenség, tapasztalatom szerint, kiemelkedõ problémát jelent a sérült gyerekek szülei számára, többnyire azért, mert az anya csecsemõje, illetve gyermeke mássága miatt érzett szorongása következtében képtelen annak szükségleteit megfelelõ módon "olvasni", és azokat a megfelelõ pillanatban kielégíteni. A szülõi szorongás és annak elhárítására tett kísérlet a potenciális térben többféle formában jelenhet meg, és okozhatja annak sajátos zavarait. Ezek közül most két olyan jelenséget emelek ki részletesebben, amelyet gyakorinak tapasztaltam eddigi munkám során. Az egyik, amikor az anya saját szorongása miatt képtelen meglátni gyermeke játékának jelentését és a kettejük kapcsolatára vonatkozó értelmét, és ezzel mintegy kaotizálja a potenciális teret. A másik, ezzel épp ellentétes szorongáskezelési mód, amikor az anya gyermekét különleges tehetséggel ruházza fel, játékának burjánzó jelentésvilágot tulajdonít, ugyanakkor a gyermek egészséges agresszív késztetéseit nem képes elfogadni, és ezzel a gyerek számára idegen, saját fantázia tartalmakkal tölti fel a potenciális teret, hátráltatva a gyermeknél a fantázia és a valóság, az én és a másik megkülönböztetésének a képességét.
 
 

A potenciális tér kaotizálása

Most egy olyan esetrészletet mutatok be, amellyel érzékeltetni kívánom, hogyan is kaotizálja az anya gyerek miatt érzett szorongása a potenciális teret, és ez hogyan határozza meg a gyerek játékra való képességét a potenciális térben.

Juli tizenhat hónaposan került a Fejlesztõ Központba, egyenletes, minden téren mutatkozó fejlõdési elmaradás miatt. Nagyon várt, de nehéz terhességbõl jött a világra, koraszüléssel és súlyos szülési komplikációkkal. Nyelési reflexe nem alakult ki, emiatt élete elsõ hónapjaiban hosszas kórházi kezelésekre volt szükség, és izmai renyhesége miatt máig is mesterségesen kellett táplálni, valamint folyton arra kellett figyelnie a szülõknek, nehogy valami váladék kerüljön a légjáratokba, mert ez a gyerek fulladásos halálát okozhatja. A panasz, amiért hozzám kerültek, hogy Juli sohasem mosolyog, olyan, mintha semmi öröm sem lenne az életében, pedig õk kiteszik szívüket, lelküket, és fõleg anyja érzi úgy, hogy Juli õt bünteti ezzel, talán azért, mert olyan sokat magára hagyták a kórházakban. Miközben ömlik belõlük az elkeseredettség és a panasz, Juli látszólag nem törõdik velünk, egyenletes mozdulatokkal pakolja ki a szekrénybõl a játékokat, minden tárgyat megfog, megnéz, majd a háta mögé hajít. Arca valóban szoborszerû, mimika nélküli, nem lehet tudni, hogy örül-e vagy szorong, kíváncsi-e vagy érdektelen; az egyetlen jelzés, amit kiad magából, a folyamatos, egyre erõsödõ szörcsögés. Mikor a szörcsögés elér egy bizonyos hangerõt, anyja odanéz Julira, valamint a káoszra, amit Juli a játékokkal hozott létre, és közli: "látja, ez a másik baj, pont ez, amit csinál, nincs figyelme, egyetlen játékra sem tud egy másodpercig sem koncentrálni, mindent csak szétdobál, hiába veszünk meg neki mindent". Eközben elõkapva az orrleszívó készüléket, leszívja Juli orrát, aki egyáltalán nem tiltakozik, mintha anyja nem is az õ orrát szívta volna le, hanem a saját magáét fújta volna ki. A szörcsögés megszûnik. Az anya hozzáteszi: "tegnapelõtt majdnem meghalt, valószínûleg félrenyelt álmában, csak a bébialarmnak köszönheti az életét".

Juli a leszívás után elcsendesedik, békésen üldögél, és a játék tányérokat rakosgatja, idõnként egy baba szájába tuszkolja az egyik játék kanalat. Eközben a szülõk is láthatóan megnyugszanak, és Juli szétszórtságára, érthetetlen viselkedésére panaszkodnak. Megjegyzem, hogy talán Juli is érez valamit az életveszélybõl, ami õt fenyegeti, és talán abból is, hogy õk mennyire szoronganak emiatt. Hozzáteszem, hogy talán játékával ugyanezt a feszültséget fejezi ki, amit õk is átélhetnek ilyenkor. Az anya leereszt, és bûntudatosan mondja: "biztos, hogy megérzi, ha ideges vagyok, de sosem tudom, mi van nála igazán, mert olyan kifejezéstelen az arca". Juli ekkor fogja az egyik játék kanalat, odamegy anyjához, és a szájába dugdossa. Anyja megköszöni a kanalat, "hm, de finom", mondja nyammogva, majd ugyanazzal a mozdulattal, amivel a kanalat elvette, arcán a szorongás jelével újra elõkapja az orrleszívót, és leszívja Juli orrát, holott az ezúttal nem is szörcsög. Juli engedelmesen áll, de mikor anyja, befejezvén az orrleszívást, visszaadná neki a játék kanalat, hogy etesse meg a babát is, Juli kikerüli anyja kezét, bebújik az asztal alá, és onnan kezdi el dobálni a játékokat, többé ránk sem hederítve.

A velük való további konzultáció egyik fontos témája annak a problémának a megértése volt, amelyet ezen az elsõ találkozás alkalmával oly szemléletesen mutattak be. Nevezetesen: milyen szorongató számukra a gyerek békés, integrálatlan állapotait elfogadni, abban szemlélõdõen vagy partnerként részt venni. Megérthetõvé vált, hogy ha az anya ráhangolódna ezekre a békés, örömteli percekre, akkor ez az õ számára is olyan elengedett, ellazult állapottal járna, amelyet azonban nem engedhet meg magának. Ha megengedné, ez annak veszélyével fenyegetne, hogy nem ismeri fel idõben a gyerek életveszélyes állapotára utaló jelzéseket. Folyamatos szorongása tehát egy örökös készenlét, amellyel egyben meg is akadályozza Juli játékra való képességét. A potenciális tér, amely kettejüket összeköti, valójában feszültségteli káosz.

A felduzzasztott potenciális tér – az agresszió szerepe és kezelése

Winnicott, szemben az agresszió freudi és kleini felfogásával, a korai destruktív késztetéseknek pozitív szerepet tulajdonít a csecsemõ én- és kapcsolati fejlõdésében. Véleménye szerint a csecsemõ tárgyakra irányuló destrukciója szükséges ahhoz, hogy tárgyát, azaz az anyát szubjektív világán kívülre tudja helyezni. Ebben a folyamatban azonban rendkívül fontos az, hogy az anya ne torolja meg a destrukciót, vagyis hogy "túlélje" a csecsemõ feléje irányuló agresszív késztetéseit, mert csak ekkor tapasztalhatja meg a csecsemõ, hogy az anya valóságos, nem elpusztítható, tehát az õ fantáziáitól független, és mégis az õ rendelkezésére álló személy. Ez egyben annak biztonságát is megteremti, hogy a destruktív fantáziák valóban fantáziák maradhatnak, és nem járnak tényleges pusztítással.

Tapasztalataim szerint az agresszió kezelésének nehézsége kiemelt probléma azoknál a az anya–csecsemõ pároknál, ahol az anya tagadja sérült gyermeke agresszív késztetéseit, többnyire azért, mert azok ijesztõek a számára, mivel a sérültség jegyének tekinti. Meggyõzõdésem, hogy ezeknél a gyerekeknél a fantázia és valóság, az én és másik, valamint a külsõ és a belsõ megkülönböztetésének nehézsége szorosan összefügg az anya fentebb említett hárításával. A következõ esetrészlettel azt szeretném bemutatni, hogyan jelenik meg az elhárított agresszív késztetés idegen tartalomként a potenciális térben.

Bence egy olyan ritka genetikai szindrómával jött a világra, amely aránytalan testnövekedéssel és az esetek többségében értelmi fogyatékossággal jár együtt. Az õ esetében az együttmûködés hiánya miatt nem lehetett értelmi szintet mérni. Háromévesen került hozzám, akkor még nem beszélt érthetõen, székletét visszatartotta, és környezete számára érthetetlen dühkitörései voltak. Ilyenkor fejét a padlóhoz, falhoz döngette, valamint szinte minden helyzetben szorosan anyján csüngött. Bence a terápia elsõ félévében csak anyjával volt hajlandó kommunikálni, akivel láthatóan tökéletes lelki és testi összefolyásban volt. Az anya kettõnk között a tolmács szerepét töltötte be, és ez idõ alatt meggyõzõdhettem arról a fantasztikus gazdagságú fantáziavilágról, amivel felruházta Bence minden egyes mozdulatát, értelmezte viselkedését és érzelemi megnyilvánulásait. Bence egyébként valóban angyali személyisége anyja számára különleges és csodálnivaló, szerinte rendkívül kreatív és egyfajta bölcsességgel rendelkezik. Meglepõ volt, hogy Bence otromba külalakja hogyan változik át szememben is széppé, ahogy anyja büszkén és csodálva nézi õt. Egyedül agresszív megnyilvánulásait tartja ijesztõnek, tehetetlenül áll elõtte, "de ez érthetõ" – mondja, "hiszen a könyvek szerint ez szindrómájával együtt járó dolog". Csak jóval késõbb értettem meg, hogy Bence, dühkitöréseivel és önagressziós megnyilvánulásaival valójában az anyjával való szoros, mágikus egységbõl próbál szabadulni, abból az egységbõl, ahol az én és a másik határai összefolynak, és ahol egy közös, határok nélküli fantáziavilágban gesztusai és kívánságai rögtön teljesülnek; ahol emiatt már azt sem lehet tudni, ki az én és ki a másik, mi a fantázia és mi a valóság.
Azt az órarészletet, amit bemutatok, másfél éves terápia elõzte meg Bencével. Ez idõ alatt rendkívül sokat változott, beszédfejlõdése megindult, és képes volt egyedül bejönni hozzám. Játéka rendkívül színes fantáziavilágot tárt elém, önagressziós megnyilvánulásai megszûntek, de anyjától való szeparációjával járó konfliktusai ezen belül pedig annak agresszív komponensei továbbra is terápiájának középpontjában álltak.
Ebben a bizonyos szakaszban Bence játéka már órák óta a határok kérdése, mondhatnánk úgy is, saját határainak definiálása körül forgott. Állatkertet rak ki, amit nagy kerítéssel vesz körbe, és hol a kerítésen belülre, hol pedig azon kívülre csoportosítja az állatokat, de sehol sem jó, mert itt is meg ott is fenyegetheti õket valamilyen veszély, valamilyen támadás, ami elpusztíthatja õket. Egyik órán azonban, amikor a földön fekve rakja ki az állatkertet, úgy tûnik, megnyugtató megoldást talál. Dupla kerítést épít, minden állat odabent van, és egyik sem veszélyes. Most végre jól érzik magukat, mert nagyon erõs a kerítés. "Senki sem bántja õket, ide senki nem tud bejönni!", közli büszkén. Ebben a pillanatban a padlószõnyegen megjelenik egy pók a fotel irányából, és besétál a mûanyag kerítés alatt a békés állatkertbe. Bence rettenetesen megrémül, és ijedten kérdi: "Mi ez?… egy pók?" Ebben a pillanatban mintha megszûnne a potenciális tér biztonsága, Bence terébe, fantáziái védelmezõ bástyáit átlépve hirtelen durván behatol a pók képében megtestesült valóság. Ijedten néz rám: "Agyonütöd?" Egy pillanatra nem tudom eldönteni, szeretné-e inkább vagy pedig fél attól, hogy agyonüssem a pókot. Ha agyonütöm, megvédem a "mintha-terét", és kiteszem a betolakodót. Ha viszont ezt teszem, agyonütöm magát a valóságot is. Az az érzésem, bármit is teszek, nem tudom megnyugtatni vele, mert ebben a pillanatban a pók éppúgy a valóság része, mint agresszív fantáziáinak terméke. Egy pillanatra felmerül bennem, megkérdezhetném tõle, õ vajon mit szeretne, agyonüssem-e vagy sem, de máris elvetem a kérdést, mert érzem, hogy ez a pillanat többé már nem a fantáziáknak ad teret, hanem a cselekvést igényli. Azt mondom tehát, amit egyébként is tennék: "Nem ütöm agyon, hanem betesszük egy dobozba, és majd kitesszük a kertbe." Válaszom látszólag megnyugtatja, de képtelen újra elmerülni a játékban. A pókról többet egy szót sem szól, mintha nem is lett volna, viszont a szobán kívüli zajokra kezd figyelni, és kéri, nézzük meg, mi van az ajtó mögött. Hiába értelmezem ijedelmét és félelmét a betolakodótól, egy darabig uralkodik szorongásán, majd közli, hogy lejárt az idõnk, és menjünk ki anyához a váróba.
Mi is történt tehát ezen az órán? A játék biztonságos "mintha-tere", ami oly szorosan kötötte õt anyjához is, itt hirtelen pillanat alatt vált ijesztõ valósággá. Az anya, aki otthon mindent mese- és fantáziavilágba burkol Bence számára, és ezzel valóban segíti Bence szimbolikus játékra való képességének bontakozását, egyedül agresszív késztetéseit nem képes megérteni, elfogadni, s mivel ezek számára ijesztõek, ezért a potenciális térbe sem tudja azokat áthelyezni. Az agresszív késztetések és a hozzájuk kapcsolódó betolakodó fantáziák idegen tartalomként kerülnek be a potenciális térbe, és így könnyen válnak Bence fantáziavilágában valósággá. Ez azonban olyan szorongást kelt, amely egy csapásra megszünteti a "mintha-tér" biztonságát, sõt létét is, megakadályozva ezzel a gyermek játékra való képességét.
 
 

Befejezésül

Ebben az írásban a sérült gyermekekkel való terápiás munkának természetesen csak néhány szeletét tudtam bemutatni. Mégis remélem, sikerült hozzájárulnom ahhoz az utóbbi években megjelenõ, – többek között Thalhammer által is képviselt – törekvéshez, amely azt vallja, hogy a fogyatékos emberek élményvilága, konfliktusaik, problémáik és érzelmeik érthetõvé válnak számunkra, ha lehetõséget adunk nekik arra, hogy saját nyelvükön és módjukon szólhassanak azokról. Ha képesek vagyunk arra, hogy lemondjunk a régóta belénk rögzõdött elõítéleteinkrõl, akkor tapasztalhatjuk, hogy a mássággal küzdõ gyermek fantáziavilága éppoly sokszínûen tárul fel elõttünk, mint az egészséges, a neurotikus vagy a korai énsérülésekkel küzdõ gyermekeké. Winnicottnak, a tárgykapcsolati iskola kiemelkedõ alakjának modellje azért is volt rendkívül hasznos számomra ebben a munkában, mivel olyan gondolkodási keretet nyújtott, amelyben érthetõvé vált, mitõl "más" a sérült gyermekek sajátos élmény- és kapcsolati világának szervezõdése. Rá kellett ébrednem arra, hogy az értelmi vagy fizikális "másság", mint ahogy azt Thalhammer is hangsúlyozza, nem az értelmi képességek deficitje mentén határozható meg, hanem annak a sajátos kapcsolati világnak az alapján, amelybe a mássággal küzdõ gyermek beleszületik, és amelyben szubjektív tapasztalatait szerzi. Meggyõzõdésem, hogy a winnicotti értelemben vett képesség a játékra és a kreativitásra mindenki számára adott, csak éppen sorsa és alakulása több viszontagsággal terhelt ezeknek a gyermekeknek az esetében. Remélem, írásommal sikerült érzékeltetnem nemcsak azt, hogy milyen természetûek lehetnek ezek a viszontagságok, hanem azt is, hogy hogyan lehet a pszichoanalitikus gondolkodással segíteni ezeket a gyermekeket és családjaikat abban, hogy megszólalhassanak, és beszélhessenek problémáikról.
 

Irodalom

Buscaglia, L. (1983): The Disabled and Their Parents – A Counseling Challenge. New Jersey: Slack Incorporated.

Freud, A. (1993 [1965]): Normalitás és patológia a gyermekkorban . Budapest: Animula.

Illyés Gy.–Illyés S.–Jankovich L.–Lányi M. (1987): Gyógypedagógiai pszichológia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Klein, M. (1929): Die Bedeutung der Symbolbildung für die Ichentwicklung. In: Kinderanalyse, 3: 14–30. 1995. Magyarul: A szimbólumképzés jelentõsége az énfejlõdésben. In: Bókay Antal és Erõs Ferenc (szerk.) (1998): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Budapest: Filum, 190–199.

Klein, M. (1932): The Psycho-Analysis of Children. London: The Hogart Press Ltd.

Thalhammer, M. (1977): Geistige Behinderung. In.: Heese, G. (Hrsg): Die Rehabilitation der Entwicklungsgehemmten. Ein Beitrag zur Sozialen Integration. München–Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Winnicott, D. (1971): Playing and Reality. London: Tavistock Publication.
 

Jegyzetek

* A tanulmány a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 5., Pszichoanalízis – Kultúra (Módszer, Emberkép, Világkép) címû konferenciáján (Budapest, 1988. október 30–31.) elhangzott "Sérült emberkép és a potenciális tér zavarai" címû elõadás kibõvített változata.


Kérjük, küldje el véleményét, megjegyzéseit címünkre: thalassa@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/