A SZÁZADVÉG ÖSSZESÍTETT TARTALOMJEGYZÉKE
1996-1998

Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései - rendszerátalakulás Magyarországon 1 5
Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebessége a kelet-
és nyugatnémet fejlôdésben 1 19
Kuczi Tibor: A vállalkozók társadalmi tôkéi az átalakulásban 1 29
Tellér Gyula: A három részmagyarország 1 52
Körösényi András: Nómenklatúra és vallás - törésvonalak
és pártrendszer Magyarországon 1 67
Fábián Zoltán: Szavazói táborok és szavazói hûség 1 95
Stumpf István: Elhalasztott vagy elszalasztott politikai
generációváltás? 1 112
1996 ÔSZ
Csontos László-Kornai János-Tóth István György:Az állampolgár,
az adók és a jóléti rendszer fogalma 2 3
Spéder Zsolt: Ikertestvérek - A szegénység arcai a mai
Magyarországon 2 29
Róbert Péter: Fogcsikorgatva: a megkeseredettt rendszerváltás 2 59
Kopp Mária-Skrabski Árpád-Lôke János-Szedmák Sándor:
A magyar lelkiállapot az átalakuló magyar társadalomban 2 87
Elekes Zsuzsa-Paksi Borbála: Lelkünkre ül a politika? 2 103
Balázs Zoltán: John Locke politikai filozófiájának ellentmondásai 2 117
Enyedi Zsolt: Tekintélyelvûség és politikai tagolódás 2 135
1996 TÉL
Schöpflin György: Kisebbségek és posztkommunizmus 3 3
Jiri Vecernik: Gazdasági nehézségek és politikai attitûdök 3 22
Bozóki András: Modernizációs ideológia és materialista politika: szocialisták szocializmus után 3 41
Körösényi András: A magyar politikai gondolkodás fôárama
(1989-1995) 3 80
Molnár Attila Károly: Motívum és intézmény 3 108
Paul van Tongeren: Pluralizmus, kereszténység és politika 3 144
Ferge Zsuzsa: Az adótudatosságról és az állam felelôsségérôl 3 154
1997 TAVASZ
Péter László:Az állam és az egyház viszonya és a civil társadalom
Magyarországon: történeti áttekintés 4 3
Benda Gyula: A társadalomtörténet-írás helyzete és perspektívái 4 33
Kövér György: Milyenek vagyunk? 4 43
Gyáni Gábor: Mai várostörténet-írásunk: teljesítmény
és irányzatok 4 55
Ralf Dahrendorf: Miért éppen EUrópa? 4 69
Kerékgyártó Béla: Fejlôdéstörténet és kordiagnózis 4 91
Csaba István: Fiskális illúziók és redisztribúciós csalás 4 109
Hetényi István: Folytassa doki! 4 119
Király Júlia: Az ingyenebéd alkonya 4 122
Molnár Attila Károly: A racionalizmus határai 4 127
Pete Péter: Infantilizmus vagy racionális alulinformáltság? 4 131
Szamuely László: Tények és (félre)értelmezések 4 136
Veress József: Trükkös trükkök 4 140
1997 NYÁR
Kolosi Tamás-Sági Matild: Rendszerváltás - elitváltás 5 3
Bartha Attila-Martin József Péter: Menedzserutak 5 23
Matolcsy György: Eredeti tôkeátcsoportosítás 5 37
Sugatagi Gábor: A politikai elitek kutatásának új útjai 5 61
Kozma István: Történelmi krízis és névmagyarosítás 5 89
Kolnai Aurél: Erkölcs és politikai megosztottság 5 127
Kenneth R. Benoit: Az 1998-as parlamenti választások elôrejelzése 5 149
1997 ÔSZ
Karácsony András: Diskurzusok metszéspontján 6 3
Kövér György: 12 nap ... Losonczy Géza életében 6 27
Lackó Miklós: A kultúrfilozófus Prohászka Lajos 6 61
Prohászka Lajos: A modern ember 6 66
Prohászka Lajos: A jelenkor szelleme 6 84
Lánczi András: Közjó és önszeretet 6 93
Mathias Bös-Christian Stegbauer: A virtuális utazás határai 6 117
Bódyi Zsombor: Foucault: A szexualitás története 6 130
1997 TÉL
Utasi Ágnes: Középosztályi elméletek, alakuló magyar
középosztályok 7 3
Gyáni Gábor: Polgárság és középosztály a diskurzusok tükrében 7 30
Tóth Zoltán: ,,A magyar középosztály megteremtése" 7 46
Gazsó Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer 7 73
Horkay Hörcher Ferenc: Egy pragmatikus természetjog felé 7 109
Karácsony András: A valóság nem a nyelv háta mögött történik 7 131
1998 TAVASZ
Angelusz Róbert-Tardos Róbert: Az ,,önéletrajzíró" válaszadó 8 3
K. Horváth Zsolt: Historizált emlékezet mint
,,személyes történelem" 8 33
Szummer Csaba: A fikcionalizmus kérdése a történetfilozófiában,
a posztmodern antropológiában és a pszichoanalízisben 8 69
Bogárdi Szabó István: Reinhold Niebuhr - egy XX. Századi
keresztény realista 8 85
Reinhold Niebuhr: Az emberi természet és a hatalom akarása 8 99
Halász Gábor: Az oktatáspolitika lehetôségei 8 115
Kelemenné Farkas Márta: Tézisek és kommentárok 8 130
Lannert Judit: Az oktatás a kilencvenes években - a számok
tükrében 8 138
Liskó Ilona: Esélyegyenlôség és oktatáspolitika 8 150
Róbert Péter: Hipotézisek az oktatás és a társadalmi mobilitás összefüggéseirôl 8 156
Varga Júlia: Belátás, akarat és anyagi teherbíró-képesség 8 165
Zsolnai József: Tényleges alternativitás helyett ismét ,,pedagógiai változásipar" 8 172
1998 NYÁR
Tóka Gábor: A pártpreferernciák stabilitásának meghatározói 9 3
Ilonszki Gabriella: A magyar parlament intézményesülésének
és mûködésének néhá ny kérdése a politikatudomány
nézôpontjából 9 27
Lengyel György-Tóth István János: Osztályhelyzet,
jövedelmi esélyek, elégedettség 9 49
John Highley-Jan Pakulski: Elitelmélet a marxizmus után 9 71
Jonh Kekes: Pluralizmus versus liberalizmus 9 89
Béndek Péter: Liberalizmus a morális egyenlôség igézetében 9 115
Sasfi Csaba: Tandíj: elitképzés vagy közoktatás 9 133
Bukodi Erzsébet: Nôttek-e az iskolázottsági esélyegyenlôtlenségek? 9 159
1998 ÔSZ
Fehér Márta: Relativizmus és racionalizmus 10 3
Ludassy Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus 10 17
Tengelyi László: Saját és idegen: Merleau-Ponty
és a ,,vad tartomány"
Leo Strauss: A modern természetjog 10 45
Perecz László: A belátásos elmélettôl a mezôelmétig 10 73
Balázs Zoltán: Dilemmák dicsérete 10 95
Frivaldszky János: A jog interszubjektív jellege és a természetjog 10 101
Horkay Hörcher Ferenc: Válasz a hozzászólásokra 10 113
1998 TÉL
Cieger András: A kormányférfi 11 3
Moravánszky Ákos: Méhek és szegecsek 11 25
Vámos Dominika: Mai banképítészetünk11 45
Angelusz-Takács: Létviszonyok és utánpótlás
a tudományos szférában 11 63
Tóth Olga:Házasság és gyermek: vélekedés és viselkedés 11 80
Pikó Bettina: Egyenlôtlenségek az egészségi állapotban 11 94
Molnár Attila Károly: A modernitáskritika egy hagyománya 11 109
Takács Ádám: Michel Foucault és a történelem tapasztalata 11 143
Brandt Juliane: A protestánsok és a millennium 11 167


Véleményét, megjegyzéseit a következõ címre várjuk: vargaj@szazadveg.huC3 Alapítvány c3.hu/scripta/