SELYEM ZSUZSA

768 = 186

Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnõ pillantása címû regényérõl

Jegyzetek

Pedig az Írás olyan, hogy a gyermekkel együtt növekszik, de én nem akartamkisdeddé válni s dagadva az önhittségtõlmagam elõtt igen nagyszerûnek tûntem fel . 1

Naivitásom pedig arra késztetett, hogy csak az ismert jelentéseket vegyem szemügyre, ráhagyatoztam, rémüldöztem, mindig rosszkor.

A két kezdet és a másik

A pontosságra törekvõ regényíró nem regényt ír a Dunáról - azt kíséreli meg, azt írja, azt kíséreli meg írni, hogy a regény a Duna. Azt, hogy mi a regény és micsoda a Duna, nem jó elõre tudni, még az olvasónak sem. Szent Ágoston idézett olvasási stratégiájára gondolva: akkor az olvasó dagad, nem a Duna, nem a regény.
Két kezdet: induljunk el onnan, hogy nem tudni, mi a regény, mi a Duna, és olvassuk a könyvet, ezt a téglatest alakú tárgyat, melyben betûk sorakoznak egymás után. Az olvasás lineáris folyamata során tudható meg (ha egyáltalán), hogy mi a regény, mi a Duna. Nem általában, a következtetések csak erre a regényre, erre a Dunára, erre az olvasatra érvényesek. Az olvasásnak ebben a pillanatában.
Hogy némi támpontunk mégiscsak legyen arra vonatkozóan, minek a kezdetét keressük, megvizsgáljuk, a betûket tartalmazó téglatest alakú tárgyban hogyan viszonyulnak egymáshoz a "Duna" meg a "regény" rendezett betûhalmazok. "A Duna nincs, ez a napnál is világosabb. A Duna az nem valami, nem a vize, nem a vízmolekulái, nem a veszedelmes mederviszonyok, a Duna az egész , a Duna a forma. A forma az nem köntös, mely alatt megbúvik valami nálánál fontosabb és szeriõzebb. (In concreto: a víz...) Mit jelent, hogy egy könyv formája a Duna? Olyan forma volna ez, mint a szonett? Mi itt a tizennégy? Nem szonett, inkább regény? Ott még tizennégy sincs; mi a regény? Ezt, manapság, minden regény külön elmondja magáról, azaz a definíciók visszakanyarodnak magukba, forrásból az ereszbe és viszont; egyidejûek, nem voltak és nem lesznek, csupán vannak."(27 2 ) Tegyük e Duna-regény reláció mellé Flaubert számtalan irányba nyitó, Esterházy könyveiben igen gyakran megjelenõ regény-definícióját: "Bovaryné én vagyok", amely itt a szintén sokszor idézett Musil-féle én-meghatározással folytatódik: "ez az ¯én azonban nem koholt személy, hanem a regényíró, dolgokban jártas, keserû, csalódott ember..."(131) 3 Összegezvén: a Duna, a regény, Bovaryné, "én", valamint a regényíró ekvivalencia-relációban állanak egymással. Nem könnyíti meg e felismerés a könyv kezdeteinek keresését, e meghatározás-láncolat nem sokban különbözik a Gertrud Stein-féle rózsázástól: a rózsa helyett Duna van ("A Duna az Duna az Duna..." - 186), a Duna meg a regény, Bovaryné, "én", a regényíró. Egyhelyben toporgunk, de a toporgás íve éppen a könyv elsõ mondatához vezet (s ha nem volna az a rengeteg cím, mondatcím, örülhetnénk is, hogy megvan hát a kezdet. Nincsen. Mert egy kicsit korábban már olvastunk mondatot: "Ne csácsogj. Növeled a káoszt." E két mondatra késõbb visszatérünk, maradjunk egyelõre "az elsõ mondatnál", amely legjobb esetben is a harmadik) félre: "Volt nekem egy távoli, fantasztikus és titokzatos nagybátyám, akit mindenki csak Robertónak hívott, mintha olasz selyemfiú lett volna, kivéve apámat, õ nem hívta sehogy, ¯nevét nem vette ajkára ." (5) Mégis, ez a Roberto kapcsolatban áll a regényíró Robert Musillal, illetve A tulajdonságok nélküli ember t elbeszélõ "én"-nel, magával a regénnyel, azzal a nagytestû befejezetlen Monarchia-regénnyel, meg e "fantasztikus nagybáty" unokaöccsével, a Duna-regénnyel. (És gondoljuk mindezek mellé Wittgenstein észrevételét, figyelmeztetését: "Annyira nehéz a kezdetet magatálni. Vagy inkább: nehéz a kezdetnél kezdeni. És nem megkísérelni tovább visszamenni." 4 )
Kijózanításképpen olvassuk, miként vélekedett Maimonidész a maga utazási regényében, A tévelygõk útmutatójá ban a kezdetrõl. Elõször is: nem vélekedik, idéz . "Így mondják talmud bölcseink: ¯Halandó embernek a teremtés mûvének hatalmáról szólani, lehetetlen, azért beéri a szent írás ez általános mondattal: Kezdetben teremtette isten stb. " 5 Szólani lehetetlen, ezt a szólni nem-tudást viszont el kell mondani egy folyóról íródó regényben, akkor is, ha már nagyon sokszor és sokféleképpen el volt ez mondva. Mit lehet tenni? Föl idézni emlékezetünkben a megformált hallgatásokat. Mint amilyen a Martin Heideggeré.
Utazó eltéved, Messkirchben találja magát (nem találja, de ott van), a kezdetet másként-kezdetként, "a kezdet felé megnyíló gondolkodást mint egy mindig újraismételt öndestrukciót" 6 tekintõ korai Heidegger-írások szerzõjének városában. Annak a szerzõnek a városában, aki két kezdetrõl beszél: az elsõ a rácsodálkozás korszaka, azé az elgondolásé, hogy egy helyes Hérakleitosz-olvasattal megalapozható a filozófia, a második kezdet pedig a megrökönyödésé, megrökönyödés az önmaga által létrehozott helyzettõl, ennek visszavétele, a türelmetlen közel-hozási szándék eltávolítása. Nem, az utazó nem találkozik Martin Heideggerrel. Az utazó idéz, zárójelben, egy "sváb anekdotát", miszerint az Úristen itt akarta a Dunát visszafordítani, s közben bekopogott "Heideggerékhez". A Duna visszafordításáról késõbb nem esik szó, de a könyv megíródik, szép rendben eljutni Mauthausenen át - ezt nem akarta az Úristen? - a Fekete tengerig. Viszont Heidegger egy szót sem szól. Az Úristen újra meg újra kérdez. "Hallani-tudni - írja Heidegger, megõrizvén hallgatását - egy mondani tudásnak felel meg, mely a lét kérdésességébõl szól. Mert ez az a legcsekélyebb, amit a szó terének elkészültéhez nyújtanunk kell." 7 Heidegger a hallani-tudást szembeállítja a létfeledõ fecsegéssel. Az Úristen kérdéseire következetesen hallgat. Esterházy korábbi regényében, a Hrabal könyvé ben van egy ehhez hasonló szituáció, ott Hraballal beszélget az ugyanezt a nevet viselõ személy, és derûsen megegyeznek abban az egy kérdésben, hogy "az asszonyok a Világ mérlege". 8
Hraballal fecsegnek, Heideggerrel hallgatnak? Fecsegés, hallgatás, Duna: "Fecseg a felszín, hallgat a mély"? Apponyi gróf "négy nyelven, hibátlan kiejtéssel" (213) hallgat Trianonban, a Duna-regény méltóságteljesnek írja ezt a hallgatást, mindazonáltal az adott kontextusban (mi az adott kontextus? Ez is a könyvnek egy olyan helye, ahol Olvasó kitérhet más könyvek felé, el is tévedhet akár, és megtudhat még néhány dolgot az elsõ világháborúról, mint a Hahn-Hahn grófnõ pillantása egy epizódjáról), tehát az adott kontextusban a hallgatás és a mélység relációja újragondolásra szorul.
"A nyelv a hallgatáson alapul - írja Heidegger -. A hallgatás a legrejettebb mérték-tartás. Azáltal tart mértéket, hogy elõször szab mércét." 9 Megszabja a mértéket? Elõír? Az elõírás több szándékszik lenni, mint írás, stréber írás , Esterházy kifejezésével élve, "sok". 10 Hasonlóképpen, az elõíró vagy elõírt hallgatás is lehet redundáns, dagályos, dagadt, turgidus.
Claudio Magris Duna-könyvében ír két város, Donaueschingen és Furtwangen eldönthetetlen vitájáról, melyikükben is ered a Duna, illetve ismerteti az eresz-hipotézist, ezt idézi a maga Duna-könyvében Esterházy Péter, a Heine Marxhoz írott levelében: "Már nem is tudom, kicsoda említi 11 könyve német kiadásának 28. oldalán, hogy Dielhelm beszél egy kocsmáról a Freiburgba vezetõ út mentén, hogy annak az ereszérõl egyfelõl a Rajnába, másfelõl a Dunába folyna a víz. Hát én nem vagyok ez az eresz." (19) Ennek az epizódnak az olvasatai egyfelõl más könyvekhez vezetnek, kideríteni, mit írhatott Heine és mit nem (józanul szemlélve a dolgot, Magrist például aligha idézhette, viszont megtörténhet, hogy Magris szövegének van korábbi verziója, s akkor újra kérdezhetjük, hol az eredet?), másfelõl megkísérelheti ebben a szövegben elgondolni az egyes szám elsõ személyt. "Én": aki nem az az eresz, amelyikbõl a Duna ered, az "én" nem eredet, a Duna, a regény viszont mégiscsak ered, igaz, nem tudhatni, honnan.
John Bunyan utazási regényének, A zarándok útjá nak kezdete finoman jelzi ezt a nem-tudást, tudáson kívüliséget, az út, a könyv imaginárius mivoltát: az egyes szám elsõ személyben mesélõ narrátor egy barlanghoz (az angol kiadásban lábjegyzet utal a lehetséges kapcsolatra e barlang és a bedfordi börtön között, ahol Bunyan "utazott"), tehát a narrátor egy barlanghoz érkezvén elalszik, az õ álma ez a könyv. A páros rímekbe szedett konklúzióban az olvasás-újraolvasás szerepérõl úgy beszél, mintha nélküle a mû, nem több s nem kevesebb, nem lenne : "s ha ellököd, mint hiábavalót, nem tehetek mást, újraálmodom." 12 Bunyan tehát radikálisan számol egy lehetséges másik kezdettel, azaz megtörténhet, hogy semmi sem történt, újra kell álmodnia az egészet elölrõl. Ha nem olvassuk. Vagy ha hiábavalónak olvassuk. Következésképpen újra kell gondolnunk olvasat-leírásunk kezdetén oly naivan megtett olvasat és Duna-regény közötti megkülönböztetésünket.
Kezdet? Eredet? Megismerhetetlen, megtapasztalhatatlan, bonyolult, radikálisan értelmezésre szoruló, folyton újraíródó páros rímekbe szedett álom. Ebbõl nem az a végsõ soron pihentetõ megoldás következik, hogy ne volna kezdet, ne volna eredet(iség). A helyzet ennél rémisztõbb: van, de megfoghatatlan. A két könnyû kis folyó, Breg és Brigach elválaszthatatlanok, bár egyik a másiknak anyja, "soha nem tudtam, hogy melyik melyik" (70).
 

Idõrésekben tautochrónia

Utazási regényünk 15. része a Grádicsok címet viseli. Károli Gáspár zsoltár-fordításaiban az általánosabb "zarándokének" felirat helyett "grádicsok éneke" van. A héber szöveg, az eredeti, erre vonatkozó kifejezése nem érthetõ pontosan, "valószínûleg ¯lépcsõk -et jelent". 13 Zarándokolni: "Ulm óta?, nem tudom, mióta, igen, Ulm óta, én folyamatosan csak Mauthausen felé közeledtem." (87) Lépcsõk: 768 lépcsõfok az ulmi templomtoronyban, fölfelé, 186 a mauthauseni kõbányában, lefelé. A szöveg sûrûn hallgat a mauthauseni lágerrõl, nem beszámoló, hanem törés, hirtelen váltások, a mauthauseni kõbánya lépcsõinek, az "egyenetlen, durván kifaragott kõtömböknek" 14 a zökkenõi.
Nem folyamatosan íródik a szöveg, nem folyamat. (Ha a Duna folyam, akkor ez nem Duna.) Amiként nem volt meghatározható a kezdet, úgy nincsen folytatás sem. Esterházy minden mondata kezdet, nem kapcsolódik közvetlenül az õt megelõzõ mondathoz, nincsen közöttük oksági viszony. És nem alárendeltjei a történetnek, a történet, ha van, minden egyes mondatban benne kell hogy legyen. Ez a gondolat jelenik meg Szent Ágoston utazási regényében, a Vallomások ban. Mondható szavakat keresvén kérdezi: "Vagy mindenütt egészben vagy jelen s semmiféle dolog téged egészben be nem fogad?" 15 Szerkezeti szempontból: minden mondat egészben a regény, illetve nincsen olvasat, mely egészében képes volna felfogni? Mert "léte nem tömeg, mert a tömeg részeiben kisebb, mint egészében ha pedig végtelen [a tömeg], kisebb valamely térben határolt részére nézve, semmint végtelenségében ..." 16 Nem belsõ és külsõ, jelölõ és jelentés, forma és tartalom stb. dichotómiájának elmélyítésérõl van szó, hanem arról, hogy "mindenütt egészben" és "semmiféle dolog egészben". A mondatok nem utalnak rajtuk kívüllevõ valóságra, a mondatoknak magukon kell bemutatniok, testükön, a valóságot: "nagyságod és szépséged te magad vagy". 17
"Milyen szép, milyen anekdotikus, ahogy állnak sorban a lágerlakók, arra kényszerítve, hogy végignézzék egy gyerek kivégzését, és valaki azt sziszegi, hogy akkor most hol az Isten?, mire a mellette álló a gyerek felé bök, nem látod?, ott!" (91) Ez a mondat egy hosszúlábú amerikai lánnyal való kocsmai beszélgetés egy epizódja, a kocsma Mauthausenben. A láger szó viszont ekkor jelenik meg elõször. Kizökken a beszélgetés a maga Duna-medrébõl, s újra más lesz a Duna. Nem folyam, hanem lépcsõk, grádicsok, zsoltárok, Danilo Kis 44. zsoltár ának története ez. A mondat erõs viszonyban lesz a regény vége felé szereplõként mutatkozó Danilo Kissel, a "személlyel" (226 - kurzív az eredetiben). A szöveg megtörik, a kapcsolódások nem közvetlenek, nem szomszédosak, nem azonnaliak, hanem, ha egyáltalán, ha az olvasás folyamán a viszonyok kiderülnek: megtörténnek . Nem is a mondatokban, hanem a közöttük lévõ viszonyban:
TÁVIRAT
De hát melyik az a kõ, amely a hidat tartja? Megbízó (Bérlõ)
VÁLASZTÁVIRAT
A hidat nem az egyik vagy a másik kõ tartja, hanem a belõlük formált ívvonala. Utazó
TÁVIRAT
Mért beszélsz nekem kövekrõl? Engem csak az ív érdekel. Megbízó (Bérlõ)
És viszony nincsen mondatok nélkül, "a mai prózaíró olyan, hogy az élete olyan, hogy az nem halad valahonnét valahová. Így azután a regény sem jut: innét: oda. Vagyis ugye a cselekmény, az ív ...": 18
VÁLASZTÁVIRAT
Kövek nélkül nincsen ív. Utazó
Ebben a Duna-regényben ilyen kövek és ívek: Mauthausen - a mauthauseni kõbányákból ered a budapesti Lánchíd alapköve (151) - a budapesti Duna hídja, a Dunáé, amelybe "42. január, 44. november satöbbi, jégen lékvágás, zsidók, szerbek belepuskázása ..." (209)
A táviratok által a regény látványos megtörése jön létre. Ezek az iratok három szinten radikalizálják, teszik eredendõvé a távolságot : elõször, megszakítják a szöveget, olykor mondat-közben, eképpen a távolság a szövegen belül jön létre; másodszor, a Megbízó figurája távolságot teremt szerzõ és szöveg között, pontosabban a szöveg két különbözõ intencióját hozza létre; harmadjára pedig a leginkább kéznéllevõ, a távirat megnevezésébõl adódó távolság, a Megbízó és Utazó közötti térbeli távolság. Ez utóbbinak van egy ontologikus vonatkozása, a Bunyan-féle radikalitás párja: abban az esetben ugyanis, ha Megbízó hiányzik, tételeztessék fiktívnek, az utazás meg történjen úgy, mintha lenne (122). Bunyan szövegével együttolvasva, a regény és Isten ontológiai státusának viszonyára 19 vonatkozó nem-tudás a könyv kezdetérõl vázlatosan a következõképpen értelmezhetõ: ha nincs nem vagyok, ha nincs legyen. A nem-tudom tehát eretnek átjárás differenciált létállapotok között.
A szövegbe integrált, a cikloid attribútumát érzékeltetni hivatott szõlõmunkás-példázatban a Megbízó szintén távol van, másképp van. A történet azért botrányos, mert az általa fölfogadott (bérelt) szõlõmunkások ugyanannyi fizetséget kapnak, függetlenül attól, hogy hajnaltól vagy pedig csupán késõ délutántól dolgoztak. A Duna-szöveg úgy értelmezi a dolgot, hogy a Megbízó egy cikloidra hívta a munkásokat, a cikloid pedig, mint azt Jacob Bernoulli kimutatta, az a görbe, melynek bármely pontjától ugyanannyi idõ alatt érni el a legalsó pontig, azaz a cikloid egyidejû (tautochron). Ugyanez a terminus állt ott is, ahol a szöveg a regényhez mint mûfajhoz fûzõdõ viszonyát taglalta: "mi a regény? Ezt, manapság, minden regény külön elmondja magáról, azaz a definíciók visszakanyarodnak magukba, forrásból az ereszbe és viszont; egyidejûek , nem voltak és nem lesznek, csupán vannak. Lenni - az már késõ." (27 - kiemelés tõlem - S. ZS.) A történetnek alárendelt mondatok abban reménykednek, hogy lineárisan elõrehaladva, céljukat elérvén, lesznek . A nem alárendelt mondatokból álló szöveg széttart, ex-stasis ban van, minduntalan kimegy magából, mint a Megbízó a szõlõmunkásokról szóló példabeszédben. 20
"Arról hallgattam, amit az ajtórésben láttam" (7) - ezzel a mondattal zárul az elsõ fejezet. Nem zárul, ellenkezõleg: megnyit. Kérdést támaszt, mi történhetett az ajtón túl? És e kérdés mindvégig megmarad kérdésnek, a regényben - hacsak nem szimplifikáljuk az értelmezést - még utalást sem találunk rá. A hallgatás nem átmeneti, a kérdés nem retorikus, a történeten itt valóban rés van. Nem feszültség-teremtés, melyet késõbb követne a megnyugtató magyarázat, itt a feszültséget újabb feszültségek követik (és a mesét újabb mesék). Ez a könyv nem akar elég lenni magának, van is a végén szakirodalom, dunai horgászkalauztól rendszerelméletig. De nem azért, hogy a szöveg réseit betömjék, olykor éppen újabb rések keletkeznek. 21
A Duna-regényben a folyam atosság kísértés? A Duna mentén nem lehet utazni, csak turistaként "abszolválni" a látottakat, s folyni tovább? Mert olyan ez a folyó, hogy ha megállunk akár egyetlen pillanatra is, ha belemegyünk egy történetbe, igen nagy a valószínûsége, hogy nem tudunk továbbmenni? Eláraszt a költészetre vonatkozó adornói ítélet, és eláraszt a hérakleitoszi más és más víz , a konkrétumok sokrétûsége, a vulgáris valóság?
A Dunát végigutazni, a Dunát végigírni retusált jövõ-kép, utópia: "És a legnagyobb csábító és félrevezetõ a Duna! Egyszerûen rossz példát mutat, mégpedig azzal, hogy állandóan folyik elõre! Mintha itt valami gyõzelemrõl volna szó, hogy lám! Oly sok viszály után mégis! És ha törik, ha szakad, bele fogunk torkollni a tengerbe." (182) Pedig torkig lehetne már. Egy aszketikus mondatban: "Nagyétkû erre a Duna." (209) S zárójelben szikár felsorolás, fordított nemzetség-táblázat, rések (lékek a Dunán) a történeten.
A könyvben sok szó esik az evésrõl, ételreceptekrõl, nagy körültekintéssel elkészített pocsék ételekrõl, drágákról és szofisztikáltakról, tehetséges szakácsról, születésnapi lazacokról, romániai miccsekrõl, lónyál ízû sörökrõl. Amikor megkérdezik "ént", hogy országuk alkotmánya melyik alkotmányon alapszik, "én" a karamellkrém után nyúl. Vagy fölidézhetjük a birkapörköltes történetet: ül az ifjú latinóra után a Góbé ban az ablak mellett, az ablakon kívül egy nõt ver egy férfi, nekiesik az ablaknak, vére-nyála folyik, az ifjú eszi a birkapörköltjét. Mindkét epizód egyes szám elsõ személyben. Az én megtöri a dualizmust, az ítélet mögötti kívülállóságot ("Mintha egy akváriumban volnánk, nem eldönthetõ, mi a kint, mi a bent." 176.). Ez különbözteti meg Magris szellemes sérelem-listájától, a Ferdinand Thran nevû építész által összeírt Otrombaságok lajstromá tól, melyben négy gyermeke halála éppoly kitolás-számba megy, mint a reggeli nyirkos köd. 22
A nagyétkû Duna nem kérdez, hanem integrál, folyik tovább. "Ennem kell - írja a román Heidegger-tanítvány, André Scrima szerzetes -, hogy ellenállhassak az engem fölfaló idõnek, eszem, mert éve vagyok. (...) (A böjt elsõsorban nem aszkézisként teljesedik be, hanem mint ami kivon az idõbeliség emésztõ rendjébõl.)" 23
Az ehetetlent enni nyilván más kérdés. Utazót vallatják, Roberto levelét megeszi. János utazási regényében, a Jelenések könyvé ben is a kalauz ráparancsol Jánosra, hogy egye meg az írást (Jel. 9,10.). André Scrima ezt összefüggésben látja az eucharisztia titkával, az "angyali tempus discretum mal", amely átlépi, fölhasítja a kauzalitások láncolatát, a lineáris idõbeliséget. 24 Angyali struktúrájú a szöveg: "Ha utazom, a létezõ védangyala vagyok." (95) -, ha nem a valóságot eszi, jelentése nem a referencialitásból következik. Comenius utazási regénye, A világ útvesztõje és a szív paradicsoma hasonló szövegszervezési eljáráshoz vezet: nem a referencialitásban, de a szöveg szíve hajlékában találni jelentést. Azazhogy rést, sebet. A Bevezetés ...-ben a sebek arcokon, városokon hernyók, itt Dalma arcán széles, durva sebhely, õ maga nevezi hernyónak. Nincsen indoklása, csak ott van; a történet már menne tovább, de a seb még mindig ott, Dalma kérdezi Utazót: "ugye holnap is látom?", nincs válasz, csak a seb van: "A seb egyszerre volt rettenetes, mintha egy rés, szakadék lett volna az arcán, valami régi ügy, valami ott maradt, archaikus botrány, amirõl inkább nem beszélünk, és egyszerre bagatellizálta is mindezen elképzeléseket, inkább megfiatalította az arcot, egy rosszcsont kölök képét vetítve az asszonyéra." (126-127) Tempus discretum: a seb átsurran a lineáris idõ alatt, s az arc megfiatalodik és archaikus botrány hordozójává válik egyazon pillanatban.
 

Az imaginárius szem pillantása

Elhalasztottuk még az útitársról, a kalauzról való írást, de említettük, hogy vele (meg az apával, meg az anyával) kezdõdik a könyv. Ki Roberto? Magris Duná jában egyetlen egyszer jelenik meg Roberto nevû férfi, aki hatvanéves Paolájára úgy tekint, hogy számtani középarányosát számítja a Paola éveinek, a huszonöt, a harminc stb. éves Paoláknak, a végösszeg így igen biztató. 25 Ebben a Dunában viszont Roberto külön nõket ad össze, de számítani nem számítanak.
"Rejtélyes dolgok történtek, de én akkoriban nem féltem a rejtélytõl, nem ijedtem meg az egymással össze nem függõ daraboktól, se a sötéttõl; Roberto miatt nem ijedtem meg, mert azt láttam, hogy õ kiegészíti ezeket a töredékeket, illetve hogy az összes homály és sötétség benne gyûlt össze, õ pedig sugárzott, fénylett." (71-72) Elhalasztottuk az írást az útitársól, mert éppen a töréseket próbáltuk megfigyelni, melyeket Roberto kiegészít.
Roberto a mondat mondat hátán, a folyam, mely ha törik, ha szakad, beleömlik a Fekete tengerbe. Ott, ahol valóság megszakad, fikcióval pótol. De a valóság megszakadása nem ürességet jelent, nem semmit, ott a szakadás maga a valóság. Utazásuk kezdetén Roberto azt mondja, hogy megbeszélte a közös utat az apával (Esterházynál: atyámmal), Sigmaringenben utolérik õket a szülõk telefon-hívásai - akkor tudták meg, hogy Utazó vele van.
A rések természete, hogy a kiegészítésük önellentmondáshoz vezet. Meg további, végtelenített kiegészítésekhez, az apai terminussal élve, csácsogáshoz: "Remélem, nem okozt unk fájdalmat nekik. Mi?! Így igazibb, nem gondolod? Nekiesünk a Dunának, lesz, ami lesz." (55) Nekiesni a Dunának: a fausti streben gesztusa, elõre törni, feljebb, egyre fel, 26 haladni és halasztani, nem beleveszni a részletekbe, valami nagy történet fikciójában nem-figyelni a történetekre, a résekre: "a fikció szükségszerûen tett turistává a vágyott utazóság helyett." (163) Ez Hahn-Hahn grófnõ vak szemének a pillantása, a képzeleté. A képzeletet itt úgy értelmezzük, mint nagy történetet, melynek mondatai alárendelt szerepet kaptak. Pontosan: szerepük van, funkciójuk, de nincs külön létük. Akár az imaginárius számok esetén: bár nem létezik olyan szám, amelynek négyzete negatív szám volna, mégis lehet velük mûveleteket végezni, úgy, hogy a végeredmény valós szám legyen. Törless elõbb matematikai szinten kérdezi, késõbb a bõrével, ez a kérdése Musil A tulajdonságok nélküli ember ének. (Ezért is nagybátyja Esterházy utazási regényének.) Mert érthetetlen, hogy a réseket elfedõ képzelet maga is rés.
Mi történt például Donaueschingenben Robertóval, mit tett, hogy az évek óta nem beszélõ valamikor fényes tehetségû atomfizikus Adalbert bácsi egy éjszaka megtöri többéves hallgatását, s egy nevet mond ki gyûlölettel: Roberto? Mi köze e név-kimondásnak a Robertóéhoz, amikor éveken át kínozzák az Andrássy út 60-ban, az "Államvédelmi Hatóság Hauptquartierjében", hogy egy nevet kiverjenek belõle? (Ez a folyamat különben a könyv legfragmentáltabb része. A megtörés nem verbalizált, hanem megjelenített a szöveg töredezettsége által:
A városok és a név. 3.
"Egy nevet."
Tájleírás.
[Két oldalon át más fragmentumok, táviratok a kövekbõl formált ívrõl, mely a hidat tartja, és újra:]
A városok és a név. 4.
(...)
"Tudom, hogy elcsigázott. Majd én mondok nevet, maga csak bólintson. Ne féljen.")
Roberto a többi szereplõhöz képest nagyon érzékien és precízen van megformálva, két hiposztázisban: "Roberto most különösen szép volt, seprûs, nagy szempillái, mint egy olasz nõé, és a melegben a barna bõre olajosan csillogott, már-már kékes, fekete haja szorosan hátrasimult. Úgy tetszett, mintha épp a fürdõkádból szállt volna ki." (12-13); "Puffadt, nagy, mint egy luftballon. (...) Olyan undorító a teste. (...) Hájtömegek lógnak le róla, mintha döghúsok. A saját hájával van betemetve." (231). Érzéki megjelenítése ellenére - mellett! mellett! - viszonyai kétértelmûek, fiktívek (Utazón kívül senkiben sem bízott), mintha csupa rések volnának. "Én" anyjával valami különös közelség, "én" tud róla, de hallgat - "Arról hallgattam, amit az ajtórésben láttam." (7) -, emlékszünk, ez volt a könyv elsõ elhallgatása. Az apa, meg sem hallgatva a káosz-apológiát, határ ozottan megszakítja ezt a viszonyt: "Kifelé!" Ettõl fogva lesznek utazók. Roberto és "én" viszonyában is elhallgatás: "Túl komoly lett minden, s ettõl féltem, mert nem értettem." (32)
Az elsõ kiûzetés-történet, a második beavatás. Roberto története megjeleníti, jelen idõben újrajátssza az egykor legszebb angyal történetét. Dante utazási regényében, az Isteni színjátékban Vergilius odavezeti az utazót a jégbe fagyott Luciferhez. Szépsége az ellenkezõjére fordult, "Ha szép olyan volt, mint most rút amilyen", most: arca fehér és sárga, szõrös, könnyezik és csöpög a nyála. 27 Méreteiben óriási. Akkor már azt képzeli magáról, hogy õ a Duna. És Dalma minden éjszaka kezét végigviszi a hatalmas testen, végig a Dunán. Azt mondja, undorodik. "Én" megcsókolná a kezét, Dalma arcul üti "ént".
Nem tudhatni Roberto és az õt kihallgató tiszt viszonyáról sem, a tiszt kérdez és fenyegetõzik, majd, rendkívül rafináltan, emberi hangot üt meg, Roberto kis híján mindvégig hallgat, mint ahogy Heideggeréknél történt. Roberto végül kimondja a nevet. Együtt olvasva a két "beszélgetést", "kihallgatást", különbségek mutatkoznak meg. A helyszín tekintetében: elõbbi Heideggeréknél, utóbbi az Államvédelmi Hatóságnál. A kérdezõ személyét illetõen: a kihallgató tiszt a végére ellágyul, nem kérdez, hanem mond, magáról kezd beszélni, arról, hogy másiknak semmi esélye nincs megmenekülni, végül fölajánlja segítségét, vége; az Úristen mindvégig kérdez, nem "segít" a végén (nem akar a végére érni), még most is beszélgetnek, illetve hallgatnak, ha meg nem haltak.
Az András kihallgatására vonatkozó töredék leginkább Dalma kezének történetéhez hasonlít. A sötét megtapasztalása itt nincs szétválasztva az önmaga megtapasztalásától: "része vagy a sötétnek", rémület, de "minden a helyén van, õ kihallgat, én hallgatok, õ úgy nyomorult és én így. Sötét van, de a félelem elmúlt." (246)
Szigeti Csaba ír az imbrikáció alakzatáról, a kétszer hármas szókapcsolatról, ahol az egymáshoz tartozó szavak nem közvetlenül egymás mellett állnak. "Az imbrikáció, számomra legalábbis, eredendõen és formálisan a szerelem és a szeretkezés leképezése a nyelvben (...) a szerelmi alaphelyzet (...) nem kettõs, (...) ternális (...) Lényegében vagyunk mi ketten, meg a szerelem." 28 Esterházy imbrikációja: "Utazó köteles nem egyéniség lenni, lenni akárki, azaz tartozik bóklászni a valaki és a senki között, tartozik lenni a végtelen, vagy álszerényebben a létezõ, a forma, lenni egy bödön, egy bõrönd, egy börtön, mézestül, zoknistul, rabostul. " (38)
Az utazás ebben a könyvben többször a szeretet mellé kerül: "Azért az elég grandiózus elgondolás, hogy a világ a szeretetre van felépülve. Szolidnak nem szolid, de grandiózus. Mi más volna az utazás is?" (122) És: "Volna valami Dylan Thomas-verssor, hogy a szeretõk összeroppannak, de a szerelem túlél vagy hogy. (Ez igaz az utazásra is.)" (106)
A Megbízó egyszer azt táviratozta, hogy ne áltassa magát vigasztaló mesékkel. Vagyis ne tömje be a réseket. Ha két mondat között beláthatatlan a távolság, akkor - beláthatatlan a távolság. Lehet-e szeretet-viszony a börtön és a rab (a bõrönd és a zokni, a bödön és a méz) között? Nem, ha szereteten folyamatos gyöngéd érzelmet értünk. Igen, ha a szeretet a nem-tudás precíz belátása, annak belátása, hogy van rés, a történet töredékes, mert megtört. A grádicsokon, melyekbõl 768 fölfelé az ulmi toronyba ugyanannyi, mint 168 lefelé a mauthauseni kõbányába.

Jegyzetek

* Selyem Zsuzsa és Bagossy László itt olvasható írásai elõadás formájában 1998. október 3-án, a hatodik alkalommal megrendezett JAK Tanulmányi Napok az átírásról szóló konferenciáján hangzottak el. A másik két elõadást, Thomka Beáta Aluljárók, felüljárók, belsõ járatok: átjárhatóság, valamint Szigeti Csaba A belsõ fordításról címû munkáját márciusi számunkban adtuk közre. - A szerk.

1 Szent Ágoston vallomásai. Fordította Balogh József. Akadémiai Kiadó-Windsor Kiadó, 1995. 88.

2 A csak oldalszámmal jelzett hivatkozások Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnõ pillantása címû könyvébõl valók (Magvetõ Könyvkiadó, Bp., 1991).

3 Robert Musil: Korai tanulmányok és "gondolatlapok" . In: A tulajdonságok nélküli ember . Fordította Tandori Dezsõ. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995. III. kötet, 601.

4 Ludwig Wittgenstein: A bizonyosságról. Fordította Neumer Katalin. Európa Könyvkiadó, Bp., 1989. 126.

5 Maimonidész: A tévelygõk útmutatója . Fordította és e jegyzeteket készítette Klein Mór, Logos Kiadó, Bp., 1997. 32.

6 Bacsó Béla: Adódik-e egy másik kezdet? In: Határpontok . T-Twins Kiadó, 1994. 91.

7 Martin Heidegger: Beitrage zur Philosophie . In: Gesamtausgabe . 65. köt. Klostermann, 1989. 422. - idézi Bacsó Béla, i.m. 94.

8 Esterházy Péter: Hrabal könyve. Magvetõ Könyvkiadó, Bp., 1990. 185.

9 Heidegger, i.m. 510. - idézi Bacsó Béla, i.m. 95.

10 "Apám figyelmeztetett volt, hogy ha elkésünk az iskolából, akkor vagy azt kell mondani, hogy a Kálvin téren leszakadt a villamos vezeték, vagy azt, hogy megtámadott egy tigris, de hogy a leszakadt vezetékû villanyost tigris tartotta sakkban, ez sok..." (136)

11 Claudio Magris említi: Duna . Európa Könyvkiadó, Bp., 1992. 21.).

12 "But if thou shall cast all away as vain,/ I know not but 'twill make me dream again." - John Bunyan: The Pilgrim's Progress from this World to that which is to Come , London, W. Wright, 13, 1843, 214.

13 A Magyar Bibliatársulat által kiadott, magyarázó jegyzetekkel ellátott Biblia, Kálvin János Kiadó, Bp., 1996. 120. Zsoltár jegyzete, 700. o.

14 Claudio Magris: Duna . Fordította Kajtár Mária. Európa Könyvkiadó, Bp., 1992. 156. o.

15 Szent Ágoston, i.m. I. kötet, 6. o.

16 Szent Ágoston, i.m. I. kötet, 94. o.

17 Szent Ágoston, i.m. I. kötet, 154. o.

18 Esterházy Péter: A kitömött hattyú . Magvetõ Kiadó, Bp., 1988. 7.

19 "Nem állítom, hogy a regény akkor és csak akkor halott, ha Isten halott. Nem állítom, hogy ha Isten halott, halott a regény. Nem állítom, hogy ha a regény halott, halott az isten. De a kérdésre, halott-e stb., nagyon határozott és konkrét válaszom van: NEM TUDOM." (27)

20 "Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szõlõjébe. ... Amikor kiment kilenc óra tájban ... Ismét kiment tizenkét óra körül és délután három óra tájban...késõ délután öt óra tájban is kiment ..." (Mt. 20,1-6. - a már idézett biblia-kiadás szerint)

21 Például ha utánanézünk a cikloid kérdésének a Simonyi Károly írta A fizika kultúrtörténeté ben (Gondolat Kiadó, Bp., 1978. 205-206.), arról olvasunk, hogy Huygens tette fel, önmagának (nem pedig Johann Bernoulli a bátyjának) a kérdést, van-e olyan görbe, amelynek tetszés szerinti pontjából (a talpponttól tehát
bármilyen messze esõ pontból) indított test mindig ugyanakkora idõ alatt érkezik a talppontba (i.m. 205.) A kérdés pontos, a kérdés története viszont eltér. Mintha fölcserélõdnének a szerepek, a történet lesz a rés, a látszólagos ellentmondás mögötti kérdés.

22 Claudio Magris, i.m. 79-80. E sérelem-lista is folyamatos bír lenni, akárcsak a sérelmeket elfedõ gyõzelmi ének. Magris írja: "A radikális nevetés természetesen nemcsak a rendbe és az értékekbe vetett hitbõl ûz csúfot, hanem a káosz és a semmi elbizakodottságából is..." (i.m. 401.)

23 André Scrima: Timpul rugului aprins [Az égõ csipkebokor ideje, esszék]. Humanitas, Bukarest, 1996. 101.

24 Scrima, i.m. 102-105.

25 Magris, i.m. 159.

26 Johann Wolfgang Goethe: Faust. Elsõ rész és Õs-Faust . Fordította Franyó Zoltán. Állami Irodalmi és Mûvészeti Kiadó, Bukarest, 1958. 60.

27 Isteni színjáték . Fordította Babits Mihály, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1986. 230-233.

28 Szigeti Csaba: Szegény az magyar nyelv? Imbrikációs alakzat Esterházy Péter prózájában . Jelenkor, 1994/6. 526.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/