N. HORVÁTH BÉLA

Valachi Anna: József Jolán, az édes mostoha

EGY ÖNÉRVÉNYESÍTÕ NÕ A XX. SZÁZAD ELSÕ FELÉBEN

Érdemes elolvasni Valachi Anna könyvét, s nemcsak az irodalomtörténészeknek, hanem az ún. szélesebb olvasóközönségnek is. (Persze csak akkor, ha még egyáltalán van ilyen, s ha ez a "közönség" kézbe vesz küllemével és címével nem ingerkeltõ mûveket is.) A szerzõ ugyan József Attila nõvérének életrajzát, önérvényesítõ kísérleteit írja meg, de a háttérben mindig ott áll a halhatatlan testvér, valahogy mindig róla van szó. S azért is érdemes fellapozni ezt a könyvet, mert az olvasó magyarázatot kaphat számos érthetetlennek tûnõ ellentmondásra is, hogy például a harmadnapja se sokat, se keveset nem evõ József Attila Bécsben jár egyetemre, a Sorbonne-on tölt egy évet. Képet kaphatunk a József család meglehetõsen kusza, s nem is mindig épületes belsõ viszonyairól, amelyek ugyancsak sok háttérinformációt nyújtanak egy-egy vers értelmezéséhez. Aki pedig az önérvényesítés nõi modelljét akarja megismerni, annak is tanulságos olvasmány ez a könyv, hisz a ferencvárosi szegénységbõl emelkedik ki József Jolán négy rosszul sikerült házasság és gyaníthatóan számos szeretõ révén. De igazságtalanság lenne a színi fordulatokban ugyancsak gazdag életben többnyire statiszta-szerepet alakító férfiak javára írni azt a sorsépítést és önérvényesítést, amit a könyv hõsnõje vitathatatlan tehetséggel megvalósít. Adott egy nõiségére ébredõ, fiatal, szép lány, aki a mérhetetlen nyomorú gyermekévek után úgy dönt, hogy "nem akar úgy élni és dolgozni, mint a többi ferencvárosi gyerek és felnõtt". Ezt a teljességgel érthetõ elszánást csak egy módon tudja megvalósítani, ha a felemelkedés jól bevált útját választja, polgárasszony, feleség lesz. József Jolán azonban ennél is többre vágyott.
Valachi Anna a költõ és nõvére kapcsolatát sajátos megvilágításba helyezi. Ez a fény azonban meglehetõsen szórt. A kapcsolat bizonyos vetületei valóban megvilágosodnak, mások viszont sajátos ellenfénybe kerülnek, de a fénytörésre is találunk jócskán példát. Olyan kapcsolatot rekonstruál a szerzõ, amelyet a pszichoanalitikus iratokból - elsõsorban a Rapaport Samu pszichiáternek írott levelekbõl és a Szabad ötletek jegyzéké bõl - vetít vissza. (Ez részben érthetõ, hisz Valachi Anna korábban József Attila és Rapaport Samu kapcsolatáról tett közzé igen figyelemreméltó tanulmányokat.) A "kártyás munkás" - ahogy a költõ nagyon találóan jellemezte apját - távozásával nemcsak a kisebb gyerekeket (Attila, Eta) lökte a lelencsorsba, hanem sajátos versenyre késztette az anyát és a "nagylányt". Legalábbis József Jolán családtörténete szerint, amit a szerzõ talán túlságosan tisztel ahhoz, hogy bizonyos állításait kellõ kritikával kezelje. Sõt, ezeket alapul véve, továbbgondolva, egy igen sajátos és vitathatatlanul analitikus szemléletû viszonyt rajzol fel. "A férjét, anyagi-erkölcsi támaszát, szerelmes társát elvesztett Mama depressziója mindhárom gyerek kedélyére nyomasztóan hatott. A nagylány azonban a nõi megcsalatottság - érzésében is osztozott anyjával." Jolán ekkor 9 éves volt, s ha a nyomor koraéretté is teszi az embert, mégsem feltételezhetjük ezt az érett nõi attitûdöt, mint ahogy azt is túlzásnak tarthatjuk, hogy a mamával vívott dacos csendes háborút a "közös férfiért" való vetélkedés motiválta. Abban mindenesetre lehet igazság, hogy Jolán az "apja lánya", de nem a Freud által leírt szexualitás, ragaszkodás okán, hanem szerepjátszó hajlamát, bohémságát örökölte. Mint ahogy valószínûleg a család genetikai adottságaiból származott a túlzott érzékenység, az érzelmi kiegyensúlyozatlanság, a szélsõséges reagálásmód, aminek legnyilvánvalóbb jegye a mindkét testvér életrajzában fellelhetõ többszöri öngyilkossági kísérlet.
Valachi Anna könyvének egyik legérdekesebb fejezete a Curriculum vitae -ban is megemlített Világ mozi. Készséggel azonosulhatunk azzal a felfogással, hogy a mozi a világot jelentette a József-gyerekeknek, a változatos történésekkel, csodás eseményekkel (elég csak Babits ugyanebben az idõszakban írott Mozgófénykép címû versére gondolnunk). S abban is lehet igazság - mint a szerzõ írja, - hogy a csodaváró attitûd, a kártyaszenvedély a moziélményekre vezethetõ vissza. Bár József Attila nincstelenségét, az állandó pénzszûkét nem a tehetetlen csodavárás magyarázza, hanem az a meggyõzõdés, hogy õt mint nagy költõt a társadalomnak kötelessége eltartani. Hogy a minden este mozit nézõ, cukorkaárus Jolánnak a filmszínésznõk csillogó világa, s a gépíró kisasszonyok szédületes karrierje - ahogyan a fõnök feleségévé avanzsálnak - mintát és megvalósítandó célt jelentett, az teljességgel elfogadható. Kevésbé akceptálható azonban a szerzõ néhány, ugyancsak analitikus fogantatású versértelmezése, pontosabban visszavetítése. A Kései sirató blaszfémiájában is csodálatos sorát ("Mint lenge könnyû lány ha odaintik") nem valószínû, hogy Jolán inspirálta. Ez a Gyömrõi-szenvedélyt s a mama-komplexust lezáró vers az indulatáttétel "logikájával" gyalázza az anyát, mint ahogy az idézett sor korábbi variánsai ("utolsó ringyó", "senki lánya") is mutatják. Valachi Anna József Jolánról alkotott képében annak a nõiségnek van kitüntetett szerepe, amely még a fiútestvérben is szexuális vágyakat ébreszt. Az analitikus levelek ilyen szemléletformáló hatása nyilvánvaló, illetve az az óvatlanság, ahogy a szerzõ áldozatul esik egy-egy könnyed ötletnek, feltevésnek. Mert kétségkívül leírta József Attila azt a sort, hogy azt hitte, Jolán maga mellé hívja az ágyba, ám a Szabad ötletek -ben. Mint ahogy elkövette az öngyilkossági kísérletet is, amit aztán a megdöbbentõen szép Öngyilkosság címû kései feljegyzésében megörökített, ám nem valószínû, hogy a szerzõnk interpretálta okok motiválták. Nem Jolán jegyessége, feltételezett elvesztése hívta elõ a kétségbeesett elhatározást, hanem az érzelmi labilitás, amely engedett a gyerekes dühnek, a bosszúvágynak, hogy nõvére felpofozta, mert elcsente a cigarettáját.
Valachi Anna nem egyszerûen életrajzot ír, egy polgárasszony egyébként változatos élettörténetét, mégcsak nem is egyik legnagyobb költõnk nõvérének a biográfiáját, hanem József Attila titkos múzsáját eleveníti meg. Ez a markáns szemléletté formálódott feltételezés már a könyv címében is exponálódik. Az Óda ugyancsak közismert oxymoron értékû metaforáját alkalmazza a két testvér kapcsolatára. Hogy József Jolán lenne az édes mostoha? Nem valószínû. Némi felszínességgel azt mondhatnánk, hogy a József Attila életében elõforduló nõk nagy része édes is volt, meg mostoha is. Ez a metafora ugyanis azt a jellegzetes férfi-nõ viszonyt írja le, amelynek dichotóm jellege a versekbõl is elég nyilvánvaló. Nemcsak arra gondolok, hogy az "édes" nõ a költõ számára elérhetetlen volt, míg az elérhetõ nõ mostoha, hanem az anya-nõ feloldhatatlan kettõsségének az érett korszakban végigkövethetõ tematikus motívumára és poétikai alakzatára. Az Óda maga is megfejti egyébként a "rejtélyt". A szerelmi himnusz következõ sora - meglehetõsen különös, de érthetõ vallomásként - ugyanis ez: "Szeretlek, mint anyját a gyermek". Az "édes mostoha" annak az ambivalens viszonynak a bámulatosan expresszív tömörítése, amelynek egyaránt része a gyermekével odaadóan törõdõ anya és az õt elhanyagoló "mostoha" iránti érzelem. (Elég csak utalni A Dunánál ilyen kettõs anyaképére, a ringató, mesélõ mamára és a "másra gondoló, termékeny" anyára.) Ami pedig a szeretett nõre kivetített anya iránti érzéseket illeti, e kapcsolat bonyolultságát tekintve bárkit meggyõzhet a Gyömrõi Edithez írott Gyermekké tettél. Az "Etess, nézd éhezem" kezdetû vallomássor az anya gondoskodó szeretetét hiányolja, míg a "Reám néztél, s én mindent elejtettem" nyilvánvalóan a férfi szerelmi könyörgése. E valóban bonyolult, s a mûvekbõl felragyogó, a szerelem-szeretet sokféle árnyalatát magában rejtõ kapcsolatot tehát túlzott leegyszerûsítés lenne Jolán nõiségének vagy a gyermeki regressziónak tulajdonítani. Mint ahogy az is sajátos értelmezés, hogy Szántó Judit, elolvasván az Ódá t, azért követett el öngyilkossági kísérletet, mert a versben felismerte Jolánt. Ezt a Kosztolányi által is megörökített történetet nagyon is "prózai" okokkal lehet magyarázni. A élettárs-feleség kivette a férfi zakójából a verset, s elolvasta a nyilvánvalóan nem hozzá írt - mert hisz nem ilyen a kapcsolatuk - elemi erejû, egyértelmû szexuális utalásokban bõvelkedõ szerelmi vallomást. Ezek után kinyitotta a gázcsapot.
József Jolán valószínûleg a kapcsolatépítés zsenije volt, ám házasságai is mutatják, a rövid lángolást gyors leépülés, kiüresedés követi. Az életrajzából csaknem kifelejtett elsõ férj, Pászti Elemér ugyanúgy a felemelkedés ígéretét jelentette, mint Makai Ödön. A tornatanár s az ügyvéd férfi a polgári jólétet szimbolizálta az albérletbõl albérletbe hányódó prolilánynak. A Makaival való viszonylag hosszú és igencsak viharos házasság megromlását nem valószínû, hogy a "doktor úr" idézi elõ azzal, hogy felesége testvéreit a cselédszobába számûzi, próbálván menteni renoméját a rangon aluli házasság miatt. Az életfelfogás, a mentalitásbeli különbség távolítja el õket egymástól. Ahogy a Bányai Lászlóval kötött házasságot is rövid idõ alatt megrontotta Jolán kártyaszenvedélye és impulzív személyisége, a zsaroló szándékú öngyilkossági kísérlet-sorozata. Ebben a meglehetõsen egyoldalú viszonyrendszerben - a József Attilára ugyancsak jellemzõ - mérhetetlen szeretetigényt viszonozni nem tudó, érzelmi egyoldalúságban üdítõ színfolt az az ártatlan kis flört, amit Jolán kiprovokált az ugyancsak labilis idegzetû, ám ekkor már országos hírnévnek örvendõ Juhász Gyulával. Valachi Anna finom érzékkel rekonstruálja ezt az eddig nemigen ismert intimitást, a hódításra vágyó fiatal nõ és a hódítástól mindig megrettenõ férfi kapcsolatát.
József Jolán életének valódi tartalmat a testvérérõl írott életrajz adott. A "József Attila élete" valóban fontos könyv, sokáig az egyetlen és autentikus írásként szolgált a költõ biográfiájához. Az, hogy kicsit regényes, szerzõjének örökös és elfojtott, kielégületlen mûvészi ambícióival magyarázható. Az viszont, hogy bizonyos adatok, személyek kimaradnak, mások elõnytelen pozícióban szerepelnek, nemcsak az általános emberi gyarlóság rovására írható. A testvér kultusza a tragikus halál másnapján már bontakozni látszik. Akik addig József Attiláról mint õrültrõl, futóbolondról nyilatkoztak, most hírtelen felismerik a nagy költõt. S a készülõ szoborhoz kezdenek sorakozni a mellékszereplõk. Közöttük pedig a nõvérnek, a hiteles tanúnak megkülönböztetett szerepe van. József Jolán azonban nem ezzel - a ma is kiadásra érdemes - munkával rontotta el életrajzírói hitelét. A történelmi kényszer - és talán nem igazságtalanság: az örökös szereplésvágy - sodorta a 48 utáni hatalom szolgálatába, megrajzolván egy hamis, élettelen portrét az akkora már klasszikussá és durva faragásokkal szoborrá merevített öccsérõl.
Valachi Anna érdekes és szakmabelieket is elgondolkodtató - bár gyakran fejcsóválásra is késztetõ - könyvet írt József Jolánról. Nyugatabbra tõlünk ez a munka könnyen besorolható lenne a roppant divatos "women studies" témakörbe. József Jolán azonban irodalomtörténeti személyiség - a kedves Jocó, a Lucie, Lidi, hogy csak az öccse által megörökített névváltozatokat említsük -, akinek alakja és munkája irodalomtörténeti értékelést (is) igényel. Valachi Anna irodalomtörténészi érzékét is dicséri, hogy biztos kézzel választott, amikor az önérvényesítõ nõ portréját rajzolta meg. Mert valóban az volt József Jolán: egy önérvényesítõ nõ.
 

Papirusz Book
Kuriózum Könyvek sorozat
h. n., 1998
270 oldal, 1300 Ft


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/