KÉT BÍRÁLAT EGY KÖNYVRÔL
Kálmán László–Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvrôl
Osiris, 1999. 286 oldal, 1480 Ft

II

Kicsi Sándor András

A tudományszakokat a legmagasabb szinten mûvelôk is idôrôl idôre vállalkoznak arra, hogy diszciplínájuk titkait az átlagember számára is elérhetô szinten elmagyarázzák. Így tett két „elméleti” nyelvész is, mégpedig Kálmán László és a költôként is ismert Nádasdy Ádám, akik 1992 és 1997 között a Bartók Rádióban népszerû háromperces mûsorokat tartottak, s ezen adások anyagát most könyvformában tették közzé. (Az „elméleti” nyelvész idézôjelét a budapesti ELTE intézményes tagolása indokolja: itt „általános” és „elméleti” nyelvészetet egyaránt mûvelnek, pedig a két fedônév ideálisan egyazon tudományágat jelöli.)
Elôbb Nádasdy, majd Kálmán természetesen külön-külön tartották rádió-elôadásaikat, s a tartalomjegyzékben fel is tüntetik a szerzôséget, de nem mulasztják el megemlíteni, hogy „vállalják egymás szövegeit” (11.). Egyébként nem ez az elsô közös munkájuk: korábban együtt vizsgálták igen eredeti, de meggyôzô módon a magyar hangsúly (kiváltképpen a mondathangsúly) rejtelmeit (Kálmán et al., 1989, Kálmán & Nádasdy, 1994).
Jelen könyvükben a fonológiától a pragmatikáig a nyelvleírás minden szintjét tárgyalják, s témakörük bonyolult rekonstrukcióktól (például mögöttes és historizáló, „ôsibb” bilabiális siklóhang w az újabb labio-dentális réshang v helyett a magyarban, 200.) egyszerû, de frappáns szómagyarázatokig (elsôsorban Nádasdytól, például mísz, pikírt, cvíder, bisszig, 263–264.) terjed. Elméleti alapállásukat illetôen – mert még az ilyen népszerû mûfajban is lehet beszélni ilyesmirôl – leginkább semlegesek, talán olykor eklektikusak: legalább dióhéjban bemutatják mind a strukturalista (22–23.), mind a chomskyánus (23–26.), sõt a kolozsvári Szilágyi N. Sándor (1996) nyomán a kognitív nyelvészet  (117–120.) alapelveit, nem beszélve azokról a modern fonológiai iskolákról, melyeknek tanításait elsôsorban a magyar hang- és alaktanon illusztrálják. Amit könyvükben többször is (elôször az elôszóban, 11.) hangsúlyoznak, az az, hogy „a hagyományos, iskolai nyelvtanok” hiányosságait, az iskolai nyelvoktatás furcsaságait próbálják kritizálni, tulajdonképpen a mai tananyaggal akarnak rivalizálni.
A modern szemléletmód mellett az elôdöket sem tagadják meg, például Kálmán idé-
zi Simonyi Zsigmondot a helyesírásról (177–
178.) és a nyelvmûvelésrôl (180–181.) szólva. Ugyancsak Kálmán – némi átértelmezéssel – Gombocz Zoltán terminológiáját veszi át, amikor a metaforát hasonlóságon alapuló jelentésátvitelnek (38., Nádasdy névátvitelnek, 238.) és a metonímiát érintkezésen alapuló névátvitelnek (39.) nevezi.
Végezetül arról, hogy mindkét szerzô gondoskodott róla, hogy kötetük ne legyen hibátlan. Hogy csak fonológiai példákat említsek, Nádasdy azt állította, hogy „a cigány nyelv [...] nem használja ki a rövid és hosszú magánhangzók különbségét” (132.), pedig – legalábbis a magyarországi és környékbeli cigány nyelvjárásokban – megvan a rövid és hosszú oppozíció a magánhangzóknál. Ugyancsak tévedés az, amit Kálmán állít: „A legismertebb tonális nyelvek a kínai, a szuahéli, a japán, a vietnami, a svéd, a szerbhorvát” (139.). Nos, a szuahéli – a bantu nyelvek többségével ellentétben – egyáltalán nem tonális nyelv, s illô lett volna élesebben elkülöníteni a kínai és vietnami szótaghanglejtését a japán, a svéd és a szerbhorvát szóhanglejtésétôl, azaz dallamhangsúlyától.
 

Irodalom

Gombocz Zoltán: Jelentéstan és nyelvtörténet. Válogatott tanulmányok. Szerk. Kicsi Sándor András. Akadémiai, 1997.
Kálmán C. György, Kálmán László, Nádasdy Ádám & Prószéky Gábor: A magyar segédigék rendszere. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 17, 1989. 49–103.
Kálmán László & Nádasdy Ádám: A hangsúly.
In: Kiefer Ferenc, szerk.: Strukturális magyar nyelvtan. 2. kötet. Fonológia. Akadémiai, 1994. 393–467.
Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? Kolozsvár, Erdélyi Könyvtanács, 1996.


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/