Bodor Béla
EGY VIRTUÁLIS POÉTA A XVIII. SZÁZADBÓL:
SZIGVÁRT XAVÉR KÖLTEMÉNYEI

Jegyzetek

Szigvárt Xavér nevét hiába keresné az érdeklôdô olvasó az irodalmi lexikonokban vagy a lírai antológiákban. Még a remek Három veréb hat szemmel címû gyûjteményben sem akadhat a nyomára, amit az 1970-es években állított össze Weöres Sándor a modernitás elôtti magyar költészet figyelmet érdemlô különcségeibôl. Azt jelentené ez, hogy ilyen nevû magyar költô nincs, és soha nem is élt széles e világon? Tulajdonképpen igen.
No de elôször is: mit jelent az, ha egy író, akinek a nevéhez mûvek kötôdnek, nem létezik? Tsúszó Sándor vagy Ossian (nem a történelmi, hanem a Macpherson szövegközléseinek fiktív alkotója) vajon tud-e leleplezettségében olyan intenzíven nem létezni, mint élni a maga fiktív létmódjában? Nem is beszélve Magyarhoni Klingsorról, akinek a neve után így kezdôdik a lexikon címszava: „13. századi nem létezô német költô.” Másodszor: az alkotó létének fiktív volta akadálya lehet-e annak, hogy egy mûcsoportot elkülönítsünk minden más alkotónak, még magának a kreatúra kreátorának egyéb mûveitôl is? Az ókori kínai bölcseleti mûvek esetében például gyakran a szerzô és a mû címe kölcsönösen helyettesítheti egymást.
Más természetû probléma, hogy magukkal a Szigvárt Xavér nevéhez köthetô költeményekkel sem találkozhatunk egykönnyen. Ennek az az oka, hogy a fiatalember egyetlen elôfordulási helye az a regény, melynek elsô és egyben utolsó magyar kiadása 1787-ben jelent meg, és bár a maga idejében valószínûleg meglehetôsen népszerû lehetett, az utóbbi másfél évszázadban kevesen olvasták. Az irodalomtörténetnek jószerével nem is volt mondanivalója ezekrôl a versekrôl. Hogy ne rejtelmeskedjem tovább: J. M. Miller Siegwart címû regényének magyar változatáról beszélek, Bartzafalvi Szabó Dávid munkájáról és az abban található versbetétekrôl vagy inkább azok egy részérôl: azokról, melyeket a fôhôs alkotásaiként illeszt a szövegbe a szerzô, illetve ültet át a fordító. No de: ha szakma és nagyközönség ilyen egyetértésben ítélte feledésre ezt a munkát, jogom és okom van-e arra, hogy annak örök nyugodalmát okvetetlenkedésemmel megzavarjam, és némely szemelvényeit a napvilágra rángassam? Ennek megítélését szeretném az alábbiakban az érdeklôdô olvasókra bízni.
Bartzafalvi1 Szabó Dávid (1752–1828) kétségkívül a XVIII. századi nyelvújító, nyelvteremtô mozgalom legkülönösebb figurája. 1784-ben és 1786-ban a pozsonyi Magyar Hírmondó szerkesztôje volt, 1792-ben A tudományok magyarul címmel tett közzé értekezést, majd Sárospatakra vonult vissza, ahol 1805-ig matematikát és fizikát tanított – magyarul, ami akkoriban még nagy szó volt –, végül a forgony, azaz a perpetuum mobile megalkotásával kísérletezett (bár azt a roppant összeget, amit gróf Dessewffy Józseftôl kért 1815-ben, nem kaphatta meg). Elsôsorban nyelvújítóként, azon belül is mint új szavak tömegének gyártója volt ismert – és köznevetség tárgya. „Az olvasó közönség ollyan motskolódást vitt végbe, hogy a’ fôldnek is nehéz volt” – írja egy helyütt. Az utókor nem szóban, hanem gyakorlatban szolgáltatott elégtételt: szócsinálmányai közül mintegy százat ma a legtermészetesebben használunk (ábra, csontváz, elôzmény, esernyô, hüllô, ifjonc, külváros, mondat, mûvész, olvasmány, szakma, szerkezet, termény, tudat, újonc, véglet, zongora stb.).
Legfontosabb munkája mégis Szigvárt klastromi története címû regényfordítása,2 és azt hiszem, ez minden balszerencséjének a forrása is. Ugyanis a Magyar Hírmondó 1782. évi 26. számában Kazinczy Ferenc híradást tett közzé: lefordítja Miller regényét. A bejelentéssel az a célja, hogy „azon fordításból való örömét el ne kapná valaki elôle”. Bartzafalvi – igaz, ötévi várakozás után – végül mégis éppen ezt tette. Ráadásul fordítását roppant tömegû új, rögtönzötten alkotott szóval terhelte meg. A két vaskos kötet végén hosszú szószedetben sorolja ezeket a szavakat (még csak nem is mindet), és az a furcsa helyzet áll elô, hogy a magyar olvasónak a magyar szavak értelmét melléjük állított német vagy latin megfelelôjük segítségével sikerül megfejtenie. Például egy házi hangversenyen, azaz „muzsikodalomban” játszódó jelenetben a fôszereplô kiszemelt jövendôbelije elôbb „egygy fontos mivolttú dallábakon tsendesen menô Káprádzdzát”3 játszik, majd együtt kezdenek „kettôs Tetszöszszöngösdi szózangozásba”.4 A hegedûszóló közben a lány „egygy tirilli5 mellett olly nagyon meg illetôdve, és olly nagyon ásító ’s egygybe el nyelhetném formálag áhétozó szívet tolmátsoló tekintettel nézett rá, hogy szíve egygybe a’ leg édesebb érezéseknek özönében úszkál vala”. Búcsúzáskor pedig „Máriána igen igen gyengédedes és tsupa szerelem villal6 mozgó szemet vetett reá, ’s szemében egygyszer ’s mind egygy kristály módra átal látszó mogyorótska lebegdétsele”.
Kazinczyt különösen zavarhatta, hogy a kreált szavak közé szintén kevesek által ismert nép- és tájnyelvi fordulatok, kifejezések, szólások illeszkednek. Ítéletében mindenki osztozott, aki akkoriban számított. Rát Mátyás már a megjelenés évében így írt Kazinczynak: „Siegwartot tsak láttam, ’s imitt amott olvasván, katzagásra fakadtam. Hogy hogy lehet, hogy ez a’ fordítás kél, holott a’ Magyarok néha szer felett-is finnyássak? Kegyelmed fordítása felôl minden jót reménylek.” A Magyar Hírmondó szerkesztésében éppen Bartzfalvit megelôzô, majd ismét felváltó újságíró reménye alaptalannak bizonyult: Kazinczy a maga Siegwart-fordítását nem adta ki, talán meg is semmisítette. Ma sem tudunk róla többet. Kár érte, mert maga a mû jelentékenyebb a hírénél. Hosszú és méltatlan hallgatást tört meg nemrég Margócsy István a mûrôl közölt izgalmas és mélyenszántó tanulmányával (Szigvárt apológiája, ItK, 1998/5–6.), és magam is hosszan tárgyaltam egyszer talán majd megjelenô könyvemben, a Régi magyar regénytükör-ben.

Johann Martin Miller, aki göttingai teológuskodásának emlékeit, élményeit is beledolgozta munkájába, költôként sem volt egészen jelentéktelen. (Egy versét Mozart zenésítette meg; bár, ismerve a zeneszerzôk irodalmi ízlését, ezt a tényt nem kell túlbecsülni.) Nem meglepô tehát, ha regényének hôse, az érzelmes szeminarista, maga sem tartóztatja meg magát a verseléstôl. A német szövegbe illeszkedô, jórészt négy-öt versszakból álló versek a kor követelményeinek megfelelôen érzelmesek, ugyanakkor klasszikus arányokra törôk, formájukat tekintve szigorúan antik mintákat követnek, alkaioszi, aszklépiadészi, szapphói strófákban, olykor népies dalformákban íródtak. Akad köztük árkádiai pásztorjelenet, imádság, szerelmi vallomás, óda, dalszöveg. A magyar változatban a fordító nem érte be annyival, hogy tôle telhetôleg magyarra fordítja ezeket a versbetéteket. Említett tanulmányában Margócsy István állapítja meg: „E regény, a magyar prózairodalomban alighanem elôször, kísérletet tesz arra is, hogy szereplôit a beszéltetés stílusrétegével jellemezze, s a pozitíve kitüntetett figurákat azzal is megkülönbözteti, hogy ôket »szépen« beszélteti, míg a negatív, általában zsarnok figurákat a régiesebbnek feltüntetett nyerseség modalitásában hagyja mozogni.” Ezeket a kontrasztokat egyértelmûen Bartzafalvi emeli ki, sôt sokszor maga illeszti a regénybe: az eredetiben éppen csak a jelzését találjuk a szitkoknak, melyeket a fordító, honi viszonyokra alkalmazva alakjainak nyelvi kultúráját, szélesen és ízesen kibont. Másfelôl Szabó Dávid a rokonszenves figurák beszéltetésében egy zaklatott, szenvedélyes nyelvi ideált követ; például (megint Margócsyt idézem) „...gyakran él a klasszicista retorikák által nem javallt, megtört és hiányos, grammatikai szempontból tökéletlen mondatokkal; amint ezt a századvég szentimentalizmusának néhány esztétája már nemcsak engedélyezni, de szorgalmazni is fogja, […] a szenvedély jellemzô leírására, a lélek elragadtatásának festésére szabadosabb nyelvi alakzatokat is mer beiktatni”. Margócsy megállapításai bizonyos megszorításokkal a versekre is érvényesek.
Vajon mi az ördögöt akart ezzel a – bizonyára maga is tudta: ellenérzéseket kiváltó – szövegformálási gyakorlattal a fordító? Megítélésem szerint az idegen történet magyarításakor nem a szöveget, hanem az alakot, nyelvi adottságaival, társadalmi és beszédpozíciójával egyetemben kívánta a magyar kultúra viszonyai közé illeszteni. „Pernahájder tyúk ûltetô”-nek nyilván nem a német apa, hanem a felfuvalkodott magyar középnemes titulálja a fiát, ha nem tud nyulat lôni. Ugyanilyen természetes, hogy magyar ésszel gondolkodva egy szeminaristának, ha verset költ, azokkal a poétikai kihívásokkal kell szembesülnie, amelyek a kor magyar költészetét jellemzik. Ismét Margócsy írja (másra, az említett okokból adódóan, nem hivatkozhatom): „A fordító a református kollégiumokban épp akkoriban virágzó és dívó mesterkedô költészet hagyományát, úgy látszik, igen mélyen elsajátította...” Vagyis Bartzafalvi, igaz, kevesebb sikerrel, mégis arra törekedett, hogy mélyebben, tartalmibban ragadja meg az adaptáció feladatát, mint Kazinczy, aki elsôsorban a neveket és helyeket magyarította (így lesz nála Siegwartból Szegvári), vagyis a külsôségekkel kezdte a dolgot, s csak aztán hatolt mélyebbre – ami többnyire radikális húzásokat és néhány saját leírásának a szövegbe illesztését jelenti. Persze fogalmunk sem lehet, hogy ebben a mûben milyen megoldásokat alkalmazott volna Kazinczy, hiszen munkája (valószínûleg) megsemmisült; mégis, más fordításai alapján, erre következtethetünk.
Bartzafalvi nem is csupán arra szorítkozott, hogy a verseket narrátoruk magyarításával adaptálja. Néha azt is megteszi, hogy verset illeszt oda, ahol eredetileg nincs, és arra is találhatunk példát, hogy a verset prózában fordítja le. Elôbbire példa az egyik fôhôs apjának, a nagyhangú, lakomát, bort, vadászatot kedvelô nemesembernek a „nótája”:

„Víg a’ vadász, víg Vítus is!
Nem él így egygy Plébánus is!
Ha ki ballag a’ tserére
Frissen foly ’s pozsog a’ vére,
’S mint egygy egészszen meg éled.
Ez az élet, a’ gyöngy élet!”7

Nem nehéz felismerni a magyar népdalok, mulatónóták jellemzô fordulatait. Ez a hang a kor szentimentális ízlése szerint végképp „a leg alatsonyabb popularitás”-nak minôsült. Érdekes, hogy mégsem egyedüli képviselôje ennek a hangnak a könyvben. Maga a fôhôs, Szigvárt Xavér is „alkot” hasonlót:

„Átkozott, átkozott légy tsalárd szerelem!
Tôled van minden Roszsz, minden bú ’s gyötrelem!”8

Mintegy bosszankodva állapítja meg a szomorú szerelmes, hogy egyre csak ez a két sor jár az eszében (nyilván ad notam „Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem...”). Azt persze nem tudhatjuk, hogy ez a (talán reneszánsz) gáláns dal és rokon szöveg- (és/vagy dallam-) világú népdal összeolvadásából keletkezett együgyû parasztnóta – balharántpólyás udvari származása jóvoltából – mennyire lehetett ekkoriban komilfó. Szigvárt mindenesetre nem örül, hogy ilyesmit „komponált” bánatában. Az áthallásról a rím tehet; tartalmában a két sor kivételesen pontos fordítása a (rímtelen) eredetinek:

„Verflucht seyst du, betrügerische Liebe!
Von dir allein stammt unser Elend her!”9
azaz:
„Átkozott légy, csalárd szerelem!
Egyedül belôled származik nyomorúságunk!”10

Az egyetlen szöveg, melyet a fordító prózában ad vissza, egy (tartalmában) kötetlen imaféle, amit a fôhôs egy folyóból kihúzott, öngyilkos lány lelki üdvéért mond. Az eredeti versmértéke jól felismerhetô: három-öt-négy-három teljes lábú, trocheikus sorokból álló strófák ezek. (Az ilyen típusú strófák a késôbbi magyar költészetben sem lettek népszerûek.)
„Sieh, o Gott der Liebe!
Wie ein armes Herz, das du erschufest,
Aus der Tiefe seiner Leiden.
Sich zu dir hinausschwingt!”11

Ha a magyar prózai szöveget az eredeti szedéstükörben illesztem ide, a fordító logikája világossá válik:
„Látod, óh Szeretetnek Istene! mint
emelkedik fel Te’ hozzád, a’ maga’ kínjai-
nak mélységébôl egygy szegény szív, mel-
lyet Te teremtettél! Ma látám az óltár
elôtt Ôtet, a’ buzgóságnak egészsz szent
tüzében; Ôtet, kit tsak ugyan Te terem-
tettél, mint engemet; ah, Ôtet! kiért szi-
vem annyira reszket! Szívem, melly mé-
részlé magát Te’ hozzád fel emelni, ’s nem
a’ maga’; hanem az Ô’ tiszta buzgóságának
szárnyain lebege oda fel, és mérészlé fél
reszketéssel ki sohajtani ezen kívánságát:
– Halld meg Ôtet! Tedd a’ Te’ mérô ser-penyôdbe az én’ napjaimat, mellyek még
következnek! Száljon alá a’ mérô serpe-
nyônek azon része, ha Ô engem szeret!
ha pedig nem szeret; száljon fel!”12

Bartzafalvi azzal a gesztussal, hogy ezt a fohászkodást inkább prózában adja vissza, lényegében véve arról tesz tanúbizonyságot, hogy a rendelkezésére álló versalakzatokat a jól formált prózánál kevésbé tartja kifejezônek; de az imádság hangulatát is intenzívebben idézi ez a keskenyre tördelt próza, mint a mesterkedô, deákos strófák. Tény, hogy ebben a rövid szövegbetétben váratlan elevenséggel és nyelvi szabadsággal adja vissza a verses eredeti zaklatott prozódiáját, töredezett felkiáltásait, még a befejezés kuszaságát is. („Tedd mérlegserpenyôdbe / napjaimat, melyek még hátra vannak! / Ha szeret, engedd, hogy süllyedjen! / Emelkedjen, ha nem szeret!”) Az az igazság, hogy túl is tesz az eredetin. Persze nem kell kizárólag a maga írói tehetségére szorítkoznia. Ezt az irodalmi nyelvet Bárótzi Sándor dolgozta ki Marmontel Erkôltsi Meséi-nek fordítása közben. Bartzafalvi azonban szépen alkalmazza a testôr és nyelvmûvész megoldásait.

Ezen a ponton pedig vissza is kanyarodhatunk a kiindulókérdésekhez.
Csakugyan megalkotta-e Miller Siegwart-jának fordítása közben Bartzafalvi Szabó Dávid azt a költôalakot, aki a regény szövegébe szôtt versbetétek auktora, aktora és belsô narrátora – lehetett volna? És ha igen: ér-e valamit ez a virtuális poéta: Szigvárt Xavér mint magyar költô, Rájnis József, Révai Miklós, Baróti Szabó Dávid kortársa, esetleg elôfutára Csokonainak, Dayka Gábornak és másoknak?
Kétségtelennek látom, hogy a versek magukban, kiemelve a regény nyelvi közegébôl és fiktív univerzumából, nem mindig keltik azt a benyomást, hogy önálló, befejezett alkotásokkal van dolgunk. Akkor is ezt kell mondanom, ha elfogadom Margócsy érveit: Bartzafalvi a versekben nem kora szentimentális eszményeihez igazodik elsôsorban (persze azokhoz is, látni fogjuk), hanem annak a bizonyos mesterkedô költészetnek a normáihoz; és „e versekben még a szócsinálástól is jobban tartózkodott”, mint prózájában. Igaz. Csakhogy a versek nyelve éppannyira kreált és fiktív nyelv, mint a prózáé, csak az újítás módja más. Itt nem az alapszókat találta ki Bartzafalvi, hanem -– igen sokszor – toldalékolásuknak, illetve összetételüknek a módját. Gyakran találkozunk olyan szavakkal is, melyek ugyan nem az ô alkotásai, mégis beemelésük a köznyelvbe, pláne az irodalmi nyelvbe, az ô mûve volt. Másfelôl az a tény, hogy a versek prózai közegben élnek, nem jelenti azt, hogy onnan kiemelve értéktelenek.
Valójában, éppen bizarr voltuk okán, azt a legnehezebb eldönteni, hogy irodalmilag értékes mûvek-e a Szigvárt-költemények, vagy nem többek irodalomtörténeti érdekességeknél. Magam hajlok arra, hogy némelyik darabnak vagy némelyik darab egyes részleteinek önálló értéket tulajdonítsak; hogy ha nem is a kontextustól független, de azon belüli szépséget találjak bizarr nyelvi világukban. Mégis attól tartok, hogy ennek a szépségnek a felismeréséhez talán hozzátartozik a megpillantás élménye, az a pillanat, amikor a regény roppant közegellenállású szövegében rábukkanunk egy-egy ilyen részletre. Egy helyütt például a fôhôs A Messiás-t olvassa, Klopstock (a maga idejében rendkívüli népszerûségnek örvendett, irgalmatlan terjedelmû) költeményét. Lelkesedésének maga sem akármekkora versben ad hangot. Így kezdi:

„Öröm könyvhúllatások köztt,
Hálá adó Záporok köztt,
Buzogd ki, Szívem! Pimpládat,
Azon melegen Háládat,
Egygyetlen egygy Klopstokodnak,
Annak az Égbôl szállottnak!
Nem látod? elôtted lebeg. –
Látom! – – Óh Klopstok! ím’ rebeg
Egygy ifjú ajak; Háláját
Halld meg! az, már szíve’ táját
Meg járta: ’s e’ száj üregen,
Onnan párolg ki melegen
Most; ’s Rád azon forrón heven
Ím’ lehelli! Vedd jó neven! – –”13

Attól eltekintve, hogy az eredetiben mindössze négy sor az, amit a fordító tizennégyre bôvít (és a továbbiakban is tartja ezeket az arányokat: hatvanhat sorban fordítja Miller húsz sorát), és hogy a magyar szöveg párrímes nyolcasaiban eltûnik a német vers szorosabb szerkezetének alapegysége, a 8/8/8/6 szótagos, rímtelen, trocheikus sorokból szervezôdô, a rövidebb zárósorral ritmikailag és a gondolat részeinek lekerekítésével tartalmilag is csattanóssá zárt versszak – maga a magyar vers az, ami nem több, mint bombasztikus frázisok sorozata. A regény olvasója azonban nem önálló mûként pillantja meg a költeményt, hanem mint a regényhôs egyik megnyilvánulását. Nem magát a verset pillantja meg, hanem a regényíró beszámolóját arról, hogy a hôs költeményt alkot, és annak illusztrációjaként látja a verset. (Arra azonban érdemes odafigyelnünk, hogy Bartzafalvi nem éri be szájjal vagy ajkkal, hanem szájüreget ír, ami a maga bizarrságában mégiscsak eredeti. Nem ez az egyetlen olyan hely, ahol a fordító váratlan biológiai közvetlenséggel fogalmaz; az ilyen helyekre még külön kitérek.)
Merôben más nyelvi hangulatot sugall mintegy száz oldallal késôbb egy vers, melyet nem Szigvárt szerzett. Afféle különc ekloga ez, kottáját-szövegét a regényhôs húga kapta valakitôl. Hangvétele, népies toposzai ellentmondani látszanak Margócsy megállapításának, mely szerint a nyelvi nyerseség a negatív szereplôket jellemzi. A fordító ezeket másként értékeli.

„Mi a’ Szerelem? Gyöngy napja
Májusnak. Nézd! mint örûl
A’ Nyáj, ’s a’ Batsók’ Nagy-Apja
Pán, a’ juh tanya körûl!
Három lyukú Furulylyáját
Billegteti; ’s majd, fogja,
Neki düljesztvén pofáját,
A’ Dudáját nyomogja!
Bomboráz a’ Gördô
!14 járja
A’ Bojtár, Pán Erzsókkal;
’S a’ kis Titir tsak úgy várja
Hozzá hozzá kész tsókkal!
A’ fejér gyóltsos kutyák is
Le le kussodva széljel,
Tzikáznak a’ Barikák is
Futkosva szerte széljel.
Majd virágot szedegetnnek
A’ téj szájú Marisok,
’S koszorúkat kötögetnek
Férjeknek a’ Dafnisok.”
Az idillt váratlanul vihar zavarja meg, dörög, villámlik, a pásztorok menekülnek.

„Sír a’ Domb! sír a’ Lapály is!
Oda van a’ gyönyörû
Szép Legelô! sír a’ Nyáj is,
Toklyó, Jerke, Kos, Örû!
A’ Pán’ s Panné Galgalája15
Nem zeneg a’ Déllôben!
Meg némúlt Tillinkó-fája,
Nints hang a’ Gördô-tsôben!”

Egy órába sem telik, és a vihar elvonul.

„Nézd! a’ békesség’ postája
A’ Szivárvány, fenn! ’s tele
Testtel súgároz Kajlája16
Az el rettentt Vôlgyre le.”17

Ismét csak hatvannégy sor áll az eredeti huszonnégy helyén; ugyanakkor, szokatlan módon, a vers szótagszáma, ritmikája, rímképlete híven követi a német versét. Nem könnyû elképzelni, hogy hogyan hangozhatott volna, fôként ebben az irdatlan terjedelemben, ez a pásztori költemény Szigvárt Terézia autentikus zongorakíséretével. Mindenesetre Bartzafalvi kevésnek találta az antik utalásokat. Az eredeti tulajdonképpen elég szürke, modoros darab. A magyar fordító látta ezt, és széthúzta a vers asszociációs spektrumát: nemcsak Pán, Titir és Dafnis került bele, hanem a téj szájú Marisok, a fejér gyóltsos kutyák és az akol is. Bartzafalvi tehát itt sem érte be azzal, hogy a régiséget annak iskolás toposzai révén idézze meg: fontosabb volt számára, hogy az atmoszférát sikerüljön megjelenítenie. Ehhez pedig a honi pásztorok világán át vezetett az út. Aztán hogy azok a kifejezések, melyeket nemigen értünk, csakugyan a nép együgyû gyermekeinek szájüregébôl származnak-e, vagy a bomboráz és a gördô-tsô éppolyan szabódávidizmus, mint a tirilli és a fojtongora, azt nem tudom.
A regény második kötetének elején mai szemmel nézve kevésbé érdekes darabokat találunk. Ez azonban nem mond ellent annak, hogy poétikailag ezek kidolgozottabbak, igényesebbek a korábbiaknál. Mi persze jobban szórakoznánk valami kapitális baromságon, de a korabeli mester sajnos kévéssé fogékony utókori szempontjainkra. Igaz, az egyikben a Holdat így szólítja meg az ifjú költô: „Óh szûz Napné!”, ami elég mulatságos ötlet. Egyrészt annak a mozgalomnak az elôfutára itt a fordító, melynek harcosai pótolni igyekeztek a magyar nyelvben a nemek hiányát – erre a tárgyak nevéhez illesztett -né toldalék látszott a legalkalmasabbnak.18 Másrészt, váratlanul túllépve alkati bôbeszédûségén, egy kifejezésbe próbálta összevonni azokat a mítoszokat, melyekben a Hold a Nap felesége, húga vagy leánya. Két részletet illesztek ide a regénynek ebbôl a részébôl. Mindkét vers Szigvárt szerelmérôl és szomorúságáról szól.

„Szûz fénynyel fennt    Kereklô, szent
Hóld! Fôld’ hû Tzimborája!
Kérlek, nézz le,    Súgározz le
Rám, Éj’ áldott fáklyája!
Szívem, Sebbe!    Ejtett ebbe,
A’ Kupídó’ Hegyesse;
Tsak hánykódom!    Tsak kínlódom!
Szánj meg, óh Nap’ Jegyesse!”19

A következô vers éjszakai hangulatkép. Szigvárt a nyitott ablak elôtt ül, és hallgatja, ahogy kedvese zongora- és énekszava kiszûrôdik a szemközti házból. Érdekes Bartzafalvi megoldása, ahogyan az ambivalens érzelmek megragadására törekszik.

„Alszik minden! Ennyi sok köztt
Máriána egyedûl
Maga, még szent dallangok köztt
A’ Zongora mellet ûl.
Már ezüst szava is zeng,
’S minden gyöngy hang habbal reng.
Istenem! beh szent, beh kegyes
Zengés! beh meg hatotta
Szívem’! beh Fáj!-jal elégyes
Beh Jó!-ra lobbantotta.
Beh Fáj!-öröm, beh jó!-jaj!
Szent ez öröm, szent e’ jaj.”20

A folytatás sajnos ellaposodik, de ez a két strófa határozottan szép, hangulatos, magával ragadó. Némelyik eleme pedig meghökkentôen modern, mint a gyöngy hang szinesztéziája; a rengô hab a tetején kissé már (kép)zavaros, de kifejezô. Invenciózus részlet. A végén a felkiáltás olvastán pedig akár Ady is felrémlik az emberben. (Jó, persze, messzirôl.)
A regény történései – ez Miller kompozíciós alapelvének mondható – egyszerre hoznak szerencsét és szerencsétlenséget. Ahogy Máriána iránti szerelme reményteljesebbnek kezd látszani, Szigvárt elveszti egyik jó barátját: Gutfrid Károlyt. A négyes/negyedfeles trocheusokban írt siratót Bartzafalvi belsô rímes disztichonokban fordítja, így beéri huszonnégy sorral az eredeti tizenhat helyett. Igaz, itt is szaporítja a szót, de túllép mintáján: magát a költô alakját állítja a versvilágba. A német vers is gyászol és vigasztal egyszerre: „Stimmet keine Trauerlieder / Auf des Freundes Hügel an! / Segnet sein Geschick, ihr Brüder! / Er betrat des Lebens Bahn.”21 („Ne hangoljatok gyászdalokra / Barátunk dombján! / Áldjátok sorsát, ti testvérek! / Az élet útjára/pályájára lépett.” Az élet itt persze az örök életet jelenti.) A magyar változat egyrészt a korábban említett biológiai közvetlenséggel beszél a halott összetapadt szemérôl, és így hangsúlyozza, hogy a halál a szenvedéstôl való megváltás és az örök élet kezdete egyszerre; másrészt magáról a verselésrôl beszél. A spondeus túlsúlyával ritmizált gyászverset aligha lehetne költôibben megnevezni. Persze tudom, hogy ezek modorosságok, de minôségérzékem azt súgja, hogy ez a néhány sor igazán remek.

„Szenveid el múltak, Gutfríd! tseperegve le húltak
Könyveid; ím el apadtt kút fejek öszsze tapadt.
Most is tsordúlnak az enyémek elômbe tavúlnak!
Ím sûrûnn esík is, fellegesebbedik is!
Sós tavas ortzákkal, ’s jaj jaj lábús Alagyákkal22
Nints keseregni miért; Károly az Égbe fel ért.
Bóldog! mondjátok tik, kik Kenyeressi valátok,
Bóldog Sorsra kapott, tellyes örömbe van ott.”23

A temetést követô napok hozzák Szigvárt számára a legnagyobb boldogságot. Szerelmének családja, úgy tûnik, befogadja ôt. Házi hangversenyeiken énekel és hegedül, duettezik Máriánával (ez az a bizonyos „kettôs tetszösszöngösdi szózangozás”), és a lány minden lehetô módon kifejezi, hogy viszonozza érzelmeit. (Ez a minden lehetô persze nagyjából a reá vetett pillantások minémûségében merül ki, a kor regényvalóságának megfelelôen.) A gyászvers után tehát a regény (mármint a magyar regény; az eredetiben elég középszerû darab) talán legbizarrabb költeménye következik, melyben a költô-regényhôs arról számol be, hogy szerelme viszonzásra talált. Íme:

A’ SZERELEM’ SZEME.24

Nem szerelmes Vill25 vala é? ’s ugyan nem
Szólla é ezret, ’s tsupa jót az a’ Szem?
Jól jelenté azt ki vizes golyója,
’S könyv mogyorója.

Óh beh szentûl van! Sebemet hogy érzi;
’S hogy sebem mejjét betegíti ’s vérzi.
Illik: Ô is már tüzesedjen! üssön
Lángba ki! süssön!

Angyalok! hû szent szerelem’ Segédi!
Hassanak Szigvárt’ panaszos beszédi,
Fel, Ti’ hozzátok: Vigyetek hamar! No!
Mári Tzitzámho’.

Hadd mutassam meg Neki szívem Óh!-ját!
’S halljam: – Óh szánlak! szeme szóllta szóját.
Úgy Xavér, bóldog; ’s tsupa, mint Ti, lészen
Angyal egészszen!

El tudom képzelni, milyen képet vágott Kazinczy ehhez a Mári tzitzáho’. A befejezô két sor szabados szórendje is minden bizonnyal megütközést keltett. Mesterkélt megoldás, de nem tûrhetetlen, és stílusosan zárja le a manierisztikus költeményt. A szapphói strófák ritmikája sem túlzottan természetellenes, jóllehet a magán- és mássalhangzók hosszúságával a költô enyhén szólva szabadon bánik. Persze azt is figyelembe kell vennünk, hogy egyes hangok kiejtése akkoriban eltért a maitól. Például a rövid névelô a’ magánhangzója magához vonta a következô szó kezdôhangját, és azzal együtt hosszú szótagot alkotott, míg a magában álló hosszú az névelô magában rövid maradt. A második sor vége tehát így hangzott: csupa jót az asszem, vagyis ÈÈ-È-È.
A boldogság, úgy tûnik, felszabadítólag hat Szigvárt (Bartzafalvi) nyelvi fantáziájára. Gyanítom, hogy az a verstani különlegesség, mely a boldogságában fogant alábbi himnikus darabra jellemzô (egy rímes disztichonnal indul, majd kis aszklépiadészi sorokkal folytatódik, egészen a végéig), inkább lustaság és figyelmetlenség, mint ínyenckedés. A személyes névmásokkal való bûvészkedéssel azonban olyan problémára reflektál Bartzafalvi, amit a néhány évtizeddel késôbb megalapozódó bécsi lélektani iskola artikulál majd, és ami a huszadik századi filozófiának és filozofáló költészetnek is tárgya lesz. Radnóti Miklósnál például így szól majd: „Én én vagyok magamnak, / s neked én te vagyok. / S te én vagy magadnak, / két külön hatalom. / S ketten mi vagyunk. / De csak ha vállalom.” (Elôhang egy monodrámához.) Persze majdnem képtelenség ebbôl jó verset csinálni. Radnótinak sem sikerül, Bartzafalvinak pláne. Mindamellett érdemes ennek a Szigvárt-versnek a bevezetô sorait is idézni:

„Már az enyém, az az Angyal, Enyém!! Beh temérdek öröm! No
Szívem, erôssen erônn tartsd magad’ ott be merônn!
Nyögsz, hallom; de ugyan ennyi öröm tereh’
Édes súlyja alatt, hogy ne is? ennyire
Hogy bírhatd magadat? Valy mi tsudállom azt,
Hogy dombogsz, ’s ez öröm mázsa be nem szakaszt!
Ímé, már te, övé vagy; tied, ô: ’S te, ô,
Vagytok tsak: Te, vagy: Ô; sôt tsupa egygy Teô!
Óh millyen tsuda Vegy! óh beh tsudás elegy!
Kettô, tsak tsupa egygy! Egygy leve kétszer egygy!”26

Az örömre ismét bú következik: a költô-fôhôs legjobb barátját, a korábban emlegetett vadászatkedvelô nemesúr fiát apja hazarendeli. A’ Krónhelm’ második el válásakor27 így kezdõdik:
„Hát, e’ Világon szûntelenûl Tövis,
A’ Rózsa szomszéd? Hát, soha sonkoly éd
Nints, méh-dsidák nélkûl? Örömnek28
Nints soha sepreje hányta tseppje?”

A vers további (aránylag jól ritmizált, alkaioszi) strófái ellaposodnak hangulatukban és nyelvükben is. A fenti négy sor azonban nekem határozottan tetszik. Érdekes kifejezés a „sonkoly éd”, bár lehetetlennek tûnik, hogy ne létezett volna valamiféle kifejezés a lépes mézre. A tájszó és a tipikus nyelvújított szótôredukció legalábbis bizarr, de hangulata van.
Fontosnak tartom, hogy teljes terjedelmében közöljem a könyv egyik leghosszabb versbetétjét. A hat alkaioszi strófában írt német vers tartalmilag nem mond kevesebbet, mint az ötvenhat magyar hexameter. Hangulatában azonban más is, több is, nem lehetetlen, hogy értékesebb is a fordítás az eredetinél. Hisztérikusan zaklatott képi világa alighanem Metastasióra üt (akárcsak a korábbi pásztorjeleneté), de metaforikája és szóhasználata egészen sajátos; nem is beszélve szaggatott, kihagyásos mondatairól és központozásáról. (Címe ennek sincs.)

„Vôlgy vala. Mélységét le nem írhatom: Önnön az Éj vólt
Benne lakos: sûrûn szôtt gôzbakatsinba’ tselédi,
A’ Ködök, – Írtódzdzom most is! – mi Halál kulimázta
’S kürtön álltt képpel, ki ki ókumlálva, zugolyról
Zugra feketlének: nagy Hóltt Országbeli Hallgass!
Tsitt! Meg sem motszanj! ûlt minden odúba gödörbe’.
Abba’ valék. Tudjátok Egek! mint reszkete minden
Ízem, inam, bötyköm, térdem’ tsiklója, lapotzkám!
A’ jobb bordák, mind a’ balra valókba verôdtek
Óldalimon! mejjem, tsupa zajba’; tsupán tsupa fagyban
Vólt szívem, zúz ’s jég tsaposúltt Félelme’ Telében!
Abba’ valék. Sírék! Zokogék! jajgatva sohajtva
Ott ûlék, nyögvén szerelem sebhette veséim’
Kínjai köztt! be szakadt szívem’ Fájdalmi, feketlô
Terhes Felhôkben, kavarogva borongva felettem
Függöttek; ’s ortzám’ tsupa bú feketébe vonák bé.
Egygyszer tsak ketté válnak búm’ fellegi: nyílás
Közttök esik; ’s immár a’ Hegy’ tetejére ki láték.
A’ ki derûltt Égnek tzika mátkát játszi Leányi
A’ Nap súgárok, mind talpig tiszta Batizban,
El lepték vala már a’ Hegy’ Feje’ búbja’ domóját.
El lépték. ’S látám, hogy az Ég Anya szûlte Reménység
Ott áll. Int le; kiált: Fel! Fel! Fel! egészszen ölembe!
Intett. Egygybe tserén, bokronn, árkon, kövek’ órmán,
’S Tuskók’ élin, elé bukdosva, tsetelve, botolva,
Hátra se nézv’, egyenest, Fel az Óldalon; Óldalom’, orrom’,
Horpaszom’, és mejjem’ ki ki düljedezési között, Fel!
Tá! Fel! elôre! Fel a’ mélységbôl! – Óh beh nevettem
A’ surjángok köztt suhogó, fél hóldnyi taréjú
Sok fene kígyóknak, mérges fütye fütyjöket; a’ mint,
Itt is, amott is, odébb is, elébb is, utól is, elôl is,
Nagy neki tornyosodott gôggel, nagy kajla Zuhajjal
Tsörtettek; hányván óldalra, elôre, – – ki tudná – –
Hány fele? – méreggel kentt nyelv-villájokat! Óh beh
Fel se vevém az irígy Tövisek’ bagnétjait; ámbár
Rostává tették lábom’, karom’, óldalom’, öklöm!
Fel se vevém: ’S tsak az én’, Hegynek tetejére fel állott,
Istenem Aszszonynak, sieték egyenest az ölébe. – – –
Itt vagyok, óh egyedûl Fôld gombja’ lakossa, Reménység!
Mond meg, kérlek: Amott, mi megy, Angyal e? Ember e? Vagy mi? –
Jaj! – Né, meg fordúlt! – Itt jô! – Jó! – Né, mosolyog rám! –
Jaj! bizony Ô! – Máriána biz’ A’ – – Óh Istenem aszszony,
Rejts el öledbe hamar! – – Jô! – Itt Jô! – Né, mosolyog rám! – –
Hálá! óh hálá! hogy öledben nyúgoszom. – Angyal!
A’ Te öledben??? – Ezer bóldogság!!! – Kád öröm!!! – Ömlik!!!!!!!!
Szíved’ tô szomszédja??? – Segítsetek Angyalok! – Egygybe,
Egygybe le roskadok! Óh ennyit nem bírok! – – – Az Angyal
Már az enyém, az az Angyal enyém, az enyém az az Angyal!!! OOO–
Noszsza segítsetek! Óh egek, Angyalok! Egygybe rogyok! Jaj! –
Jaj beh nehéz öröm! – – Angyalok! Ízibe! – – – késô! – – rogyok! – –
Hol vagyok, Angyalok? – – A’ Hegyrôl a Vôlgybe be estem
Újjolag? – – Újjra setét ködös Éj fedez. – – Újjra feketlik
Terhes Felhôkkel fenntt a’ Hegy? – – Bú, szomorúság,
Fájdalom, élet evô kín, szívemet újjolag állja? – –
Zúgnak alá szemeim’ sûrû könyv zápori újjra?
Emberek! Angyalok! Óh hol vagyok én? vagyok én?? – – –”29

Szívesen mondanám, hogy az utolsó sor zárókérdése a magyar nyelvbôl és a ritmuskényszerbôl adódó véletlen találat, de kivételesen szinte szó szerint követi a németet: „Engel, und Menschen! Wo bin ich, bin ich?”30 A bôvítésekre az egyes mozzanatok kibontásakor van szüksége a fordítónak. Például az „Intett…” kezdetû, tizenöt soros rész az eredetinek a negyedik versszaka. Nyersfordításban így hangzik: „Fel! Fel! Erre áttörtem a tüskés bozótoson; / A vérre nem figyelve; ránevettem a kígyókra, / melyek dühödten sziszegtek, csak a fényességet láttam, / és a Remény kitárt karjait! –” Nem egyszerûen arról van szó, hogy Bartzafalvi szószátyár módon szétbeszéli, agyonnyújtja a leírást. Kis, belsô íveket, elbeszélô epizódokat illeszt a vers menetébe, és elsôsorban érzékletességre törekszik.
Ugyanitt érdemes megemlíteni azokat a bizonyos biológiai utalásokat. Sok helyütt találkozunk persze a szív emlegetésével; hogy Klopstock iránti hálája már „megjárta szíve táját”, vagy hogy a szeretet „szívében örökös láng lobogással ég”. A vadászdalban azonban Vítusnak „frissen foly s pozsog a vére”, ami már nem képes beszéd, hanem élettani konkrétum. Egy itt nem idézett versben arról van szó, hogy a hôs szíve egy ladik, melyben egy galamb repes, „s szelíd törleszkedéssel nyalja falát belôl”, ami ha nem is túlzottan ízléses jelenség, kétségkívül eredeti. A pásztordalban esik szó arról is, hogy a Pán „neki düljesztvén pofáját” kezd a dudáláshoz. Ez sem igazán manierista kép. Aztán a szerelem szemét mondja igen érzékletesen vizes golyónak. Ez sem tartozik a fentebb stíl körébe, viszont pontos. Ez a legutóbbi hexameteres elbeszélés pedig dúskál az effélékben. Nem egyszerûen vacog a fôhôs, de reszket minden íze, ina, bötyke, és így tovább. A szerelemtôl sebzett vesék említésekor mai ésszel hajlamosak lehetünk eufémizmusra gyanakodni, és egy másik páros szervre gondolni. Azt hiszem, mégsem errôl van szó, inkább Prométheusz májának megfelelôjérôl. Az erôltetett lélegzést, kifulladást azonban itt és másutt is szívesen részletezi fiziológiai valóságában; mint ahogy a könnyet is sokszor nevezi a „szemek nedvé”-nek. Késôbb, már az elváláson szomorkodó versben a Napot kéri: nevessen le reája, „hadd vídúljon meg ortzája, Szíve, Mája”.31 Azt hiszem, két felfogás találkozik ezekben a biologizmusokban. Egyrészt az antik felfogás, mely minden szervnek közvetlen lelki funkciót is tulajdonít. (Például az agy a józanságért felelôs, hiszen az a szerepe, hogy a testben keringô nedvességet lehûtse. Ezért van olyan magasan, ahol jól éri a szél.) Másrészt az ezeket a nézeteket racionalista beállításban megújító gondolkodásmód, ami majd az embergép metaforájában összegezôdik.
Az ezt követô versbetétek már kevésbé érdekesek. A történet tragikus fordulatot vesz: a lányt szülei máshoz akarják adni, a lány ellenáll, erre kolostorba kényszerítik. Ezt ellensúlyozza, hogy a jó barát, Krónhelm, szerencsésen elveszi Szigvárt Terézt. Az egyik vers erre az alkalomra készült terjedelmes köszöntô.32 Ezt követi vagy százhúsz oldal után egy érdekes versformát (persze nem az eredetit) követô kesergô.

„Testem, maga van itt: Lelkem, el repûle
Mátkájához; ’s meg se hûle,
Mellé ûle.
Óh estveli Szellô! körûltte sisegtél
Most ez estve, ott lebegtél,
Rá lehegtél:
Mondj hát, áldott Pára, valamit felôlle!
Hisz’ ím elôlle mellôlle,
Most jöszsz tôlle.”33

És így tovább. Az utolsó vers pedig ismét különleges, de sajnos nagyon kevéssé sikerült. A történet szerint Szigvárt – Boccacciótól ismert módon, de nagyon más hangulatú jelenetben – elszegôdik kertésznek abba a zárdába, ahol Máriána tengeti gyászos napjait, és úgy keresi a kapcsolatot, hogy kerti munka közben énekel. A német szöveget a botfülû olvasó is azonnal énekelheti valamelyik ma is népszerû német népies mûdal melódiájára: „Es war einmal ein Gärtner, / Der sang ein traurigs Lied. / Er that in seinem Garten / Der Blumen fleissig warten, / Und all sein Fleiss gerieth. / Und all sein Fleiss gerieth.”34 A magyar vers is énekelhetô, mint Bartzafalvi jelzi egy lábjegyzetben: „A’ nótája, e’ szerint van: Zavarodott kedvvel tôltöm többre kínos éltem napjait, ’s a’ t.” Erre valószínûleg egy zenei zseni sem improvizálna melódiát. A vers így kezdôdik:

„Hajdan egygy szerentsétlen órában
Született kertész legény,
Minden Isten adta nap’ magában
Tsak keseregvén szegény,
Ki ki fakadt, sohajtoza;
’S a’ tsemeték között lomozttában,
E’ képpen szózangoza: –”35

Sejtjük, hogyan. „Igen szomorú dallangokon.” További harmincöt sorban. Aztán a szöktetési kísérlet meghiúsul, és Szigvárt nem ír több verset. Pappá szentelik, pár évig szolgálja is gyülekezetét. Végül egy haldokló apácához hívják utolsó kenetet adni – ki más lehetne, mint Máriána. Szigvárt az apáca frissen hantolt sírján hal meg, gyorsan követve kedvesét.
Szigvárt Xavér, illetve az ôt (magyar költôként, magyar nyelvi jelenségként) megteremtô Bartzafalvi Szabó Dávid versei nem tartoznak a magyar költészet remekmûvei közé. Azt gondolom, mégis érdemes némi figyelmet szentelnünk nekik, mert a kísérletezés olyan szabadságáról árulkodnak, amilyenre talán nem gondol az ember a XVIII. század utolsó harmadának költészete, a szentimentalizmus, a rokokó, a mesterkedô poézis kapcsán. És ennek ismeretében talán más szemmel tekintünk nemcsak Csokonaira, a korszak egyetlen igazán nagy költôjére, hanem a többiekre, a kisebbekre is. Akikbôl sokszor nem a tehetség, nem a költôi bátorság hiányzott. Csak éppen elôbb meg kellett teremteni az új magyar költészet nyelvét és poétikáját.
 

Jegyzetek

1. A nevek helyesírásában az irodalomtörténet-írás nem követ egységes gyakorlatot. Kazinczy és az ô nyomán a legtöbb irodalomtörténész Barczafalviként emlegeti Szabó Dávidot, noha ô maga tz-vel írta a nevét. Ugyanez a helyzet Bárótzinál és másoknál. Én ezekben az esetekben nem az irodalomtörténészek, hanem a szóban forgó írók szokásait követem, és maradok a tz-nél.
2. Szigvárt’ Klastromi Története. Forditódott Németbôl Magyarra Bartzafalvi Szabó Dávid által. Nyomtatódott Posonyban, Füskuti Landerer Mihály’ költségével ’s betüivel, 1787.
3. Adott hangnemben komponált lassú zongoradarab (fantázia vagy etûd).
4. Kétszólamú énekdarab, kíséret nélkül.
5. „Tzikornya a Musikában”. Alighanem kádencia.
6. A villan igébôl redukált fônév. A Szerelem szeme címû versben azonban ugyanez mást is jelenthet (l. ott).
7. Idôsebb Krónhelm Vítus Vadász dalla. I. kötet, 305.
8. Szigvárt két sora a szerelemrôl, l. II. kötet, 342.
9. L. az elsô kiadás (Johann Martin Miller: Siegwart. Eine Klostergeschichte, 1776; reprint: Stuttgart, 1971, 788.
10. Köszönöm Ungváry Renátának a nyersfordításokat.
11. L. i. német kiadás, 546.
12. L. i. magyar kiadás, II. kötet, 65.
13. L. i. m. kiadás, I. kötet, 405.
14. Ez feltehetôleg azt jelenti, hogy cifráz a duda sípja.
15. Eklogája, pásztori dala.
16. Íve.
17. „Northern kapitány úr dalát” Szigvárt Terézia énekli saját zongorakíséretével. (L. m. kiadás, I. k., 503.)
18. L. Folnesics János nézeteit a „nôstényítésrôl”. In: Alvina. Kiadta F. J. L., Nagy-Váradi Magyar. Pestenn, Patzkó Ferenc kôltségével, 1807.
19. L. i. m. kiadás, II. k., 111.
20. L. i. m. kiadás, II. k., 142.
21. L. i. n. kiadás, 649.
22. Elégiákkal, ill. általában véve gyászversekkel.
23. L. i. m. kiadás, II. k., 153.
24. L. i. m. kiadás, II. k., 167.
25. Azt gondolnánk, hogy a villan igébôl redukált fônév. Akkor azonban indokolatlan a nagy kezdôbetû. Lehet még: vill, villi (szlovák, német), tündér; halott szûz holdfényben táncoló lelke. A vers kontextusában nem dönthetô el, hogy a fordító melyikre gondolt.
26. L. i. m. kiadás, II. k., 224.
27. L. i. m. kiadás, II. k., 301.
28. A kötetben Örömmek olvasható, de ez valószínûleg sajtóhiba. Ez az alak a XVIII. században létezik ugyan, az örömjük, örömjek hasonult változata gyanánt, itt azonban értelmetlen lenne.
29. L. i. m. kiadás, II. k., 342.
30. L. i. n. kiadás, 788.
31. A’ Hóldhoz. L. i. m. kiadás, II. k., 483.
32. Az én’ drága Nénémnek, és az én’ drága Krónhelmemnek öszsze kelésekkor. L. i. m. kiadás, II. k., 360.
33. A’ Hóldhoz. L. fent.
34. L. i. n. kiadás, 1004.
35. L. i. m. kiadás, II. k., 617.


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/