Fábri Anna
„EGYKOR REGÉNYHÔS VOLTAM…”
Az irodalom kultusza Krúdy Gyula mûveiben

Jegyzetek

„Abból a Magyarországból jött, amelyet nem láthatunk többé viszont, amely Magyarországon éppen olyan életkérdés volt az irodalom ügye, mint akár a mindennapi kenyér. Azaz fontosabb volt az irodalom a kenyérnél is, mert kenyér jóllakásig jutott mindenkinek: az irodalom a hétköznapok csemegéje volt, amelyet sûrûn kellett fogyasztani, hogy az ember harmóniában maradhasson a hangulataival.”

(Krúdy Gyula: Bródy. 1924)

Még ha éppen így talán soha nem hangzott is el, senkit nem lep meg az efféle összegzô kijelentés: Krúdy Gyula a profán kultuszok írója. Az pedig egyenesen közhelyszámba menne, ha úgy emlegetnénk, mint az evés kultuszának, a szerelem (vagy még inkább a nôk) kultuszának, sôt a századfordulós Pest kultuszának íróját.
A felületes szemlélô számára is feltûnik, hogy a profán kultusz többnyire a maga teljes kiterjedésében (lexikoncikkszerû részletezettséggel) jelenik meg mûveiben: megmutatkozik a magasztos eszmével vagy különleges tárggyal való személyes közösségben élés érzése (és a törekvés rá), ennek ünnepélyes külsôségekben való kifejezése; szerepelnek a kegyelet megnyilvánulásai – az emlékezés változatos, emelkedett formái, a „szent helyek”, ereklyék tisztelete, megôrzése stb. A kultusz egyszerre tárgya és közege a Krúdy-mûveknek, minthogy a hôsöknek és az elbeszélônek egyaránt személyes köze van alakváltozataikhoz. A profán kultusz a világ megkettôzésének egyik lehetôsége: a felmagasztalt (a szent) mögött mindig ott áll a közönséges, a mindennapi. Elmondható, hogy a Krúdy-hôsök többsége a világkettôzés, egyszersmind pedig a kultuszteremtés (vagy -ápolás) kényszerében létezik. Az élet elviselésének egyik lehetséges módja ez számukra: vannak, akiket – paradox módon – ez kapcsol az élethez, ez éltet, másfelôl pedig szép számmal vannak olyanok, akiknek számára éppen ebben (ezekben) valósul meg az élet. Az evés kultuszának követôi például az élet elrettentôen nyers anyagi lényegének úgy hódolnak meg, egyúttal pedig úgy diadalmaskodnak rajta, hogy szertartásokba, szimbolikus cselekvésekbe, legendákba burkolják, mintegy szublimálják. A halál legyôzésének, illetve az élet bekebelezésének hasonló gesztusai uralkodnak a szerelmi történetekben is: Szindbád, Nagybotos Viola vagy Rezeda Kázmér kalandjaiban.
Mintha ez utóbbi, az elemzôk által oly sokat (és oly nagy élvezettel) emlegetett kérdések a Krúdy-mûvek kritikai recepciójában mindig is háttérbe szorítottak volna egy velük legalábbis egyenrangú, ha ugyan nem elôbbre való másikat: az irodalom kultuszának (egyszersmind divatjának) problematikáját. Elôszeretettel írták le Krúdyról, hogy az irodalmi ínyencek írója, arra nézve azonban legfeljebb csak utalásokat találunk, hogy mit is kell ezen értenünk. Elsôsorban talán azt, hogy a Krúdy-mûvek finomságait, különleges narrációját, elmélyült világlátását leginkább csak a hozzáértôk, a mûveltek, különösen pedig maguk a szakmabeliek, az írók képesek teljességükben méltányolni. (Mindez persze könnyedén kiterjeszthetô bármely irodalmi mû elemzésére: ha ilyesmibe kezdünk, mindig érdemes az írótársak véleményét is számításba venni. Még ha enigmatikusan fogalmaznak is nemegyszer, többet – vagy helyesebben: mást – látnak meg egy-egy mûben, mint az irodalmat hivatásszerûen feldolgozó szakemberek vagy a pusztán élvezetbôl [és az élvezetért] olvasó közönség.) Szinte bizonyos azonban, hogy még másról is szó van az efféle talányos jellemzésekben, többek között – kifejtetlenül – talán arról, hogy Krúdy, minden más magyar írótól különbözve, az irodalmat magát is megjelenítette, sôt szinte állandóan szerepeltette mûveiben.1 Azt is mondhatnánk, hogy általában véve nem különítette el az irodalmi fikciót más (egyszerûbb vagy bonyolultabb) valóságértelmezésektôl.
Valóság ugyanis nem létezik elbeszélôi világában, mûveiben – hangsúlyozottan – minden, de minden „csak” értelmezés, reflexió. Gyakran azt is megjelenítette, hogy az emberek többsége nagyon kevéssé önálló az értelmezések terén, s az effajta mûveletekhez kész (vagy legalábbis félkész) anyagokat igényel, amelyeket kölcsönvehet, sôt eltulajdoníthat mások történeteibôl, beszélgetések során kinyilvánított véleményeibôl, az újságokból és az irodalomból. Minthogy pedig ez utóbbiaknak legsajátabb dolga az élet értelmezése: ôk kínálják a legkitûnôbb példatárat. Az emberek: színésznôk, hírlapírók, kurtizánok és fôpincérek az irodalom nyelvén (is) szólnak, amikor egymáshoz beszélnek (az irodalom pedig mindennapos beszédfordulatokkal frissíti fel a maga könnyen avuló nyelvi választékosságát).
Az irodalom mint viselkedési, társalgási s ezzel együtt természetesen mint önkifejezési útmutató (mintagyûjtemény) jelenik meg számos Krúdy-mûben. A hôsök a legtermészetesebb dolognak tartják, hogy mások beszélnek helyettük, mint ahogy Cyrano szavaival más hódít Rostand mûvében, úgy használják fel férfiak és nôk az irodalom szavait a maguk érdekében, céljaik elérésére. Berta, a szép vidéki állatorvosné, Rezeda szerelmi tanítómestere „könyveket küldött, és a könyvekben megjelölte azokat a helyeket, amelyeket ô maga nagy élvezettel olvasott; olykor egy hajszál, máskor egy ceruzajel mutatta, hol ábrándoztak el a szép szemek a messzi vidéki városban”.2
Krúdy regényeiben, elbeszéléseiben a férfiak és nôk gyakran beszélnek olvasmányaikról, sûrûn hivatkoznak irodalmi mûvekre, s eközben némelykor lényük legbensôbb tulajdonságait nyilvánítják ki, általában azonban csupán azt, hogy milyennek szeretnék magukat láttatni másokkal. Az irodalomról való beszéd éppúgy az önkifejezés eszköze Krúdy mûveiben, mint az öltözködés, a hajviselet vagy a különféle gesztusok és szófordulatok.3 Az ifjú Rezeda hivatás és karrier, érzés és számítás, cselekvés és verbalizmus között ingadozó lényére (A vörös postakocsi történetében) ellentmondásosságát megerôsítô vonásokat rajzolnak irodalmi példái és hivatkozásai: Strindberg, Karl Kraus mellett Turgenyev, Jókai vagy éppen Cervantes emlegetését hol a sznobisztikusan kérkedô tájékozottság, hol a szívbéli vonzódás, hol pedig – a narrátori szerepet elvállalva – a szakmai megfontolás motiválja.
Krúdy szemlátomást nagy kor- és környezetfelidézô erôt tulajdonít az írók neveinek; a valaha népszerû, sôt divatos szerzôk emlegetése éppúgy a közös (sokszor már csak mások emlékeiben megôrzött) élményeket hivatott felidézni, mint a politikusokéi vagy a városok (elsôsorban a fôváros) életében különös jelentôséggel bíró (mert egyezményes tájékozódási pontként szolgáló) boltok tulajdonosaiéi. Mindez éppenséggel azt a fontos szerepet is hangsúlyozza, amelyet az irodalom (egyáltalán a nyomtatott szöveg) a közös emlékezet, életismeret és világszemlélet kialakulásában betölt.
Különféle hivatkozásokban, utalásokban (függô és egyenes beszédben egyaránt), hasonlatokba zártan, idézetekben több száz író nevét ôrzik a Krúdy-regények, s ekként hirdetik, hogy az irodalmi fikciót is áthatja az az irodalmiasság, amely szerzôjük felfogása szerint az életet, illetve az életmagyarázatokat egy idô óta (mintegy száz éve) általánosan jellemzi.4 Holt és eleven írók, költôk tömegérôl történik említés e mûvekben, amelyekben alighanem ôk alkotják a legreprezentatívabb „valós csoportot”, az egykori és kortárs boltosok, színészek, vendéglôsök, pincérek, zsokék és lófuttatók, a politikusok, valamint társasági urak és hölgyek népes seregében.
A narrátorok és a hôsök egyaránt a magyar irodalom kisebb-nagyobb jelentôségû alkotóit emlegetik a legtöbbször,5 de a világirodalom legnagyobbjaira (a francia, angol, orosz, spanyol és más irodalmak nagyjaira) is sokszor és igen gyakran a kultusz nyelvén megszólalva hivatkoznak. Általában így hangzik el Cervantes, Shakespeare és néhány más Krúdy-kedvenc (mint például Puskin, Dickens, Turgenyev és Thackeray) neve, és az sem ritka, hogy némelykor közkeletû apellatívumok állnak a nevük helyett: „a búsképû”, „az avoni hattyú”, „a sánta lord” stb. Nem kétséges, hogy a legfôbb irodalmi kultuszszemély Krúdy szemében Shakespeare volt, nemcsak azért, mert minduntalan fontos hivatkozási alapként tûnik fel regényeiben és elbeszéléseiben, s nem is csak azért, mert ôt emlegette a leggyakrabban tárcáiban és más zsurnalisztikus mûveiben, hanem azért is, mert nemegyszer már-már vallásos allúziókkal szól róla: „Ô volt az egyetlen ember a földön, akinek olyan szeme volt, mint az Istennek, mindent látott.”6 A nagyok és kiválóak mellett gyakran kerülnek elô olyanok, akiknek talán nem jutott hely a Parnasszuson, de népszerûségük, mint például Dumas père-é, kitartóan ostromolta az egeket, és olyanok is, mint Paul de Kock, aki valaha kedvelt szerzô volt az unatkozó hölgyek körében, de nevének az idô múlásával már csak korfestô jelentése maradt.
Krúdy a magyar írók, hírlapírók és szerkesztôk legnépesebb csoportját a XIX. század végi budapesti irodalmi élet seregnyi alakjából különítette el regényeiben, s ezzel egyszersmind arról is gondoskodott, hogy e többnyire már életükben elfelejtett irodalmi férfiak, kisasszonyok és asszonyságok emlékezete fennmaradjon. Nyilvánvaló, hogy már a korabeli közönség számára sem volt mûvekhez (olvasói élményekhez) köthetô az említett irodalmi nevek többsége, a mai olvasó pedig aligha tudja pontosan megkülönböztetni a fiktív neveket a – sokkal nagyobb számban elôforduló – valódiaktól. Ez egyfelôl a fikció és a tényszerûség – idôvel egyre teljesebbé váló – összemosódásához vezet (ami feltehetôen egyáltalán nem idegen az írói intenciótól), másfelôl pedig az irodalom kultuszához közelíti az olvasót, mert szinte észrevétlenül elmélyíti benne a beavatottság érzését (amely azon a meglehetôsen egyszerû számításon alapul, miszerint minél kevésbé közismert nevekrôl van szó, annál értékesebb tudni róluk).
Az „ércnél maradandóbb emlék” Krúdy mûveiben nem önmagának az elbeszélônek van megalkotva, hanem a kortársaknak és az elôdöknek. Mindebben feltehetôen az a meggyôzôdés is ott munkált, s ezt Krúdy számos tárcában, nekrológban és egyéb – gyakorta esszéisztikus – alkalmi írásban is kifejtette, amely szerint a nemzeti emlékezet ébresztôje és fenntartója: a magyar irodalom a nagyok, a zsenik, valamint a közép- és kisszerûek együttes alkotása. Ha vannak elôdei és kortársai között többen mások is, akik számos tanulmányt, esszét, tárcát szenteltek a magyar irodalom történetének, nagy alkotóinak és mûveinek, egy sincs, aki annyi figyelmet szentelt volna az obskúrus íróknak, költôknek és szerkesztôknek, mint Krúdy. Elmondható, hogy több száz írásában ô egymaga alkotta meg a századvégi, századfordulós irodalmi élet szürke munkásainak, kis elfeledettjeinek, szerény különceinek emlékmûvét.
A kegyelet hangja félreérthetetlenül kihallatszik az elbeszélô (saját) szavaiból, valahányszor a magyar irodalom múltjáról, sôt közelmúltjáról szól,7 de ironikus utalásokkal, travesztikus, sôt parodisztikus célzásokkal egyúttal olvasói értésére adja azt is, hogy az irodalom nemcsak szent ügy, hanem profán praxis is, s hogy ráadásul az irodalmi kultusz megteremtôi és fenntartói a kultusz által (nemegyszer) saját érdekeiket és céljaikat szolgálják.
Sokatmondó tény, hogy Krúdy regényeinek gyakorta hôse, sôt nem egy esetben fôhôse is író, s hogy a történetek leggyakoribb színhelyei között ott találjuk a szerkesztôséget is. Az íróhôsök közül a legtöbbször Rezeda Kázmér jelenik meg: központi szerepet játszik a legtöbb „vörös postakocsi”-, illetve Alvinczi-regényben, így A vörös postakocsi, az Ôszi utazások a vörös postakocsin, a Nagy kópé, A kékszalag hôse, valamint a Rezeda Kázmér szép élete történeteiben. Egy Bimy nevû pályakezdô fiatal író a fôhôse A velszi herceg-nek, Józsiás pedig a századvégi magyar (egész pontosan: a pesti) irodalmi élet regényeként is értelmezhetô Hét Bagoly-nak. Kisebb, de nagyon fontos szerepekben is feltûnnek írók, sôt némelyik vissza-visszatérô alak; mint Alvinczi titkára, az öreg Szilveszter. Ô is, akárcsak Bonifácz Béla, Szomjas Guszti vagy Dideri Dir eleven személy(ek)rôl van mintázva: Szilveszter Erdélyi Gyuláról, Bonifácz Béla Pongrácz Béláról, Szomjas Guszti Kálnay Lászlóról, Dideri Dir Lengyel Gizelláról. Mind-mind Krúdy ifjúságát idézô személyek ôk, az ifjú Rezeda, Bimy vagy Józsiás alakjában pedig feltûnôen sok az önéletrajzi utalás, a közvetett, mert különbözô módon elszemélytelenített, de rekonstruálható vallomásosság. Az írók vagy szerkesztôk, éppúgy, mint a többi illuzionisták (a színészek és színésznôk, a félvilági hölgyek vagy a lóversenynábobok és más hírhedt hazardôrök) egyfelôl kiszolgálják a közönséget (egyúttal feltámasztják benne a folyamatos fogyasztás vágyát is), másfelôl pedig formát, keretet, kifejezést adnak a kínzó, de tárgyukat megnevezni sem tudó hiányérzeteknek. Az íróhôsök (akiket az életmû vagy a Krúdy-mûvek méltatói gyakran és kedvvel neveztek az író hasonmásainak) regényei az irodalom (és egyéb „szent dolgok”) profanizálódásának korszakát jelenítik meg; s ezzel együtt az ez ellenében folytatott tragikomikus, kudarcra ítélt küzdelmeket is. E mûvek szinte refrénszerûen közlik olvasóikkal, hogy a (századvégen) méltóságát vesztett irodalomnak (és írónak) fokozottan szüksége van a kultuszra. E kultuszt egyfelôl a közönség (amely elsôsorban nôi alakokban személyesül meg Krúdy regényeiben), másfelôl, és talán elsôsorban, az írók és költôk maguk kezdeményezik és tartják életben.
Krúdy azt sejteti, hogy a kultuszteremtés titkait részben elôdeiktôl, részben azonban irodalmon kívüli emberektôl vették át az írók. Így például a Krúdy-regények visz-
sza-visszatérô hôse, Rezeda Kázmér a nagy szerencsejátékostól, Alvinczi Eduárdtól, illetve a szerelem kisebb-nagyobb papnôitôl tanulja a hatáskeltés, a szertartásosság gesztusait, az írás rítusait azonban kizárólag íróelôdei példái nyomán gyakorolja: „Fekete selyemsapkát tett a fejére, mikor elhatározta, hogy ismét felveszi az írók tollát. Apró betûkkel írt, mint Tóth Bélától vagy Gáspár Imrétôl látta fiatal korában, akik már jóformán teljesen megszûntek érzô és mindennapi emberi életet élni, elgörbült ujjú írók voltak, akik félelmetes rendszeretettel hajoltak papirosaik fölé. S egészen mindegy volt nekik, hogy odakünn tavasz van vagy tél. (Egy idôben minden író Balzac Honoré szeretett volna lenni életmódjában is.)”
A mû, amelynek kidolgozásába fogott Rezeda Kázmér úr, ezt a címet viselte: „Rudolf király megjelenése Észak-Magyarországon.”8
Az irodalom voltaképpen – Krúdy értelmezésében – az élet kiterjesztése (térben és idôben, minôségben és mennyiségben) az olvasók s olykor az írók számára, egyszersmind pedig társaság a magányosnak, menedék a mindennapiságtól szenvedônek. Egy másik világ, ahová át lehet járni, amely élményeket, sôt emlékeket ajándékoz látogatóinak, de ahonnan – ahogy ezt az Ôszi utazások Rezedájának története is mutatja – némelykor nehéz a visszaút. Krúdy sohasem titkolta a szélsôséges elirodalmiasodás (a donkihotizmus) reális veszélyeit. Ezek hatják át A vörös postakocsi egész cselekményét, s a regény egyik hôse, Bonifácz Béla az irodalom levegôjétôl megszédült Dideri Dir leányainak tételesen is megfogalmazza ôket: „Rettentô méreg az irodalom. Vérbajossá teszi a polgárokat és a polgárnôket, ha belékóstolnak. Az írók mind szélhámosok. Kinevezik királyi mesterségnek, a legdicsôbb foglalkozásnak a maguk dolgát. Holott tulajdonképpen senkinek sincs szüksége az irodalomra. Az emberek sokkal boldogabbak volnának, ha nem volna irodalom. Tovább is születnének, szeretnének és meghalnának. A nagy, gyönyörûséges Életnek semmi köze sincs az apró, sûrû betûcskékhez. Az írók, mint egy titkos szövetség, századok óta mérgezik az emberek lelkét, hogy maguk meg tudjanak élni. A meséik, dalaik mind arra valók, hogy nyugtalanságot, zavart idézzenek elô az emberi lelkekben. És ha egy családba beköltözött az irodalom édes mérge, ott nyomon következik a boldogtalanság. Az írók feleségei mind szerencsétlen asszonyok.”9
Az íróregények (Rezeda, Bimy és Józsiás történetei) megmutatják, hogy mind az író, mind az olvasó (a közönség) érdekelt az (életpótlékot kínáló, sôt az életvezérlô) irodalom presztízsének növelésében, sôt azt is, hogy e tevékenységben kölcsönösen támogatják egymást. Az egykori varázzsal teli világ emlékeit az irodalom ôrzi, illetve teremti meg, s ezzel egyúttal a jelen értékeit, eszményeit is kijelöli. E feladatnak (e hivatásnak) sokszor gyakorlatias megfontolásokból vagy egyenesen kényszerbôl is igyekszik megfelelni.
Krúdy az irodalom elközönségesedésének szentelt nagy regényében, a Hét Bagoly-ban elégikus felhangokkal megszólaló (ön)ironikus tónusban, helyenként pedig kíméletlen szarkazmussal jeleníti meg, hogy bár az irodalmi alkotás a kívülállók szemében „szent tevékenységnek” mutatkozik, valójában nem más, mint munka. Az író a modern (századvégi) világban felkent személybôl mutatványossá vagy megrendelésre dolgozó iparossá, az egykori rajongó hívek tábora pedig mindenekelôtt fogyasztói körré lesz – közös és jól felfogott érdekbôl azonban mindahányan meg akarják ôrizni, fenn akarják tartani az irodalom eszményinek megalkotott múltjának (valamiféle elképzelt aranykornak) legalábbis az emlékét.
E törekvés megnyilvánulásaként az elbeszélô(k) és az elbeszélôi szerepet idôrôl idôre átvállaló hôsök gyakran élnek azzal az elôadói fordulattal, hogy történeteik szereplôit irodalmi alakokhoz hasonlítják,10 illetve effélékkel azonosítják: A vörös postakocsi narrátora például – közvetve – Kohlhaas Mihállyal rokonítja Bonifácz Bélát,11 és azt állítja, hogy Rezeda Kázmér Thackeray egyik regényalakjával azonosul, Madame Louise Ivan Iljicsnek nevezi „ispánját”,12 az Ôszi utazások Rezedája téli estéken Anyeginnek álmodja magát, s úgy beszél AIvinczirôl, mint aki olykor Kárpáthy János szerepét játssza, kedveseit pedig irodalmi hôsnôkhöz hasonlítja.13 És vannak Krúdynak olyan mûvei is, amelyeknek központi alakjai hosszabb-rövidebb ideig emblémaszerûen viselik egy-egy közismert irodalmi hôs nevét: Alvinczi idôrôl idôre mint Monte Christo tûnik fel, a Bukfenc idôsödô férfihôse a Don Quijote nevet viseli, míg Pistolit14 vagy a Boldogult úrfikoromban Pista urát gyakorta emlegeti az elbeszélô Falstaffként.
Ezekben a regényekben számos más alakváltozatban is megjelenik az irodalom kultusza. A hasonulás vágya tombol például az olyan irodalmi férfiakban, akik a nagy elôdök külsejét, gesztusait és attitûdjeit másolják: a pályakezdô ifjú Rezeda például Bessenyei Györgyhöz, a Rezeda Kázmér szép életé-nek egyik hôse Heinéhez óhajt hasonlítani/hasonulni. Elôkerülnek azután olyan szent tárgyak, ereklyék is, mint Balázs Sándor köpönyege (Szilveszter kultikus ruhadarabja), amelyek egyfelôl az irodalom folytonosságát példázzák, másfelôl pedig az irodalom szent múltjából való egyéni részesedés lehetôségét kínálják fel. És vannak kultikus összejövetelek is, amelyeket írók, költôk (olykor még az olvasók is) az irodalom ügyeinek szentelnek. Ezek általában nagyon is köznapi, sôt közönséges színhelyeken zajlanak: legtöbbször kocsmákban, az irodalom áthatja a köznapi beszélgetéseket is, szerelmi légyottokon éppúgy szóba kerül, mint a nyilvánosházak szabadnapjain vagy csendesebb (vendég nélküli) estéin.15
Általában szent helyekként tûnnek fel az irodalom hajdani mûhelyei: a szerkesztôségi épületek, rég meghalt írók otthonai, házai, a Belváros, a József- és Terézváros utcái egykor (tegnap, tegnapelôtt) élt írók és költôk lábnyomait ôrzik, s az olvasónak meg kell éreznie, hogy Pest megszentelt város. Olyan (fôként képzelt) múlt emlékeit ôrzi, amely „a rajongás kora” volt, melyben „a nemzeti álom” formálódott, és „Magyarhon Tündérhon volt”, az irodalom pedig „a legszentebb mûvészet”, nem áru volt.
Az íróhôsök különös, groteszk-érzelmes kalandjai nagy nyomatékkal jelenítik meg, hogy a könyv, az olvasmány idôvel nemcsak általános élettapasztalattá, hanem éppúgy személyes emlékké is lesz, mint minden más élmény. Nem ritka, hogy régi, kedves olvasmányok (az ifjúkor könyvei) felidézésével maga a csodálatos (naiv, rajongó) ifjúság elevenedik meg a hôsök számára. Az irodalmi mû kétféle idôt ôriz meg tehát: keletkezése koráét és – sokkal erôteljesebben – az egyéni, a személyes olvasások idejét.16 Krúdy azt is közönsége tudomására hozza, hogy az irodalom, az irodalmi mûvek, az olvasás kultusza valójában a történeti és a személyes múlt egybemosódó kultusza. Az ifjúság, illetve régebbi korok tiszta eszményeinek ismételt átélése, de legalábbis felidézése. Az irodalom Krúdy szerint tehát az emlékezés különös lehetôségét kínálja fel: olyasmire segít emlékezni, ami valójában soha nem történt meg. Meglehet, ennek megmutatása, ironikus-patetikus, kegyetlen-érzelmes kifejtése is hozzájárult életmûve folyamatosan alakuló (és átalakuló) kultuszához.
„Szeretem azokat a könyveket – írta egy Arany Jánosról szóló tárcájában –, amelyekbôl tegnapi emberekrôl olvashatni; olyan emberekrôl, akiket a valóságban sohasem láttunk, de mégis úgy gondoltunk rájuk, mintha ifjúságunk boldog, aranyfoltos napjait az ô társaságukban töltöttük volna egy nagy fa alatt.”17

Jegyzetek

1 Mindezen kívül a magyar irodalom kis és nagy alkotóinak, klasszikusainak és obskúrusainak több mint száz tárcát, cikket szentelt; két kortársáról pedig (az elôtte járó írónemzedék legdivatosabb, legsikeresebb tagjáról, Bródy Sándorról, illetve saját nemzedékébôl az igen hamar kultuszszeméllyé vált Ady Endrérôl) tárcafüzérekbôl kikerekedô, sajátos „tényregényeket” is írt: Bródy Sándor avagy a nap lovagja (1925–1927), Ady Endre éjszakái (1925).
2 A vörös postakocsi. (A továbbiakban V. P.) Szépirodalmi, 1956. 162–163.
3 Sôt már magában véve könyvvel megjelenni is nemegyszer önjellemzô szándékra vall: „Vilmaanya egy regényt olvasott már évek óta – amelynek ez volt a címe: Ivanhoe –, amikor vendég jött a házhoz.” (Ôszi utazások a vörös postakocsin. [A továbbiakban Ö. U.] Szépirodalmi, 1956. 326.)
4 Az irodalom és az élet felfejthetetlen összefonódásáról beszél például a Rezeda Kázmér szép élete narrátora is: „Ohnet György… piros kötetes regényeit ebben az idôben széltében olvasták Magyarországon, és szívbôl megsiratták. A nôolvasók romantikusok és egyben élvhajhászok voltak. A könyvekben aláhúzták a félreérthetôbb szavakat, de elvárták úgy a regénykönyvektôl, mint az élettôl, hogy az a lehetetlenségig érzelmes legyen. Kéj; szomorúsággal keverve! – volt a jelszó a népszerûségre pályázó regényírók és az élet regénycsinálói között.” (I. m. 170.)
5 A magyar irodalom klasszikusai közül a legtöbbször ifjúkorának írófejedelmét, Jókait, azután Petôfit, Tompát, Himfy–Kisfaludyt emlegeti regényeiben Krúdy, de mellettük többször találkozhatunk Bessenyei, Kármán, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Arany János, Vajda János nevével is. A reformkor és a századközép kisebb irodalmi alakjai közül sûrûn kerül szóba Balázs Sándor, Lauka Gusztáv, Lisznyai Kálmán. A századvég és a századelô idôvel eljelentéktelenedett szerkesztôinek, hírlapíróinak és költôinek légiójában a leggyakrabban Gáspár Imre (mint Gilli Balázs és Gasparone is), Kálnay László, Benedek Aladár, Ábrányi Kornél, Nagy Miklós, Erdélyi Gyula (ô Szilveszter néven egyébként több Rezeda–Alvinczi-regényben fontosabb szerepet játszik), Pongrácz Béla (Bonifácz Béla néven jelentôs szerepe van A vörös postakocsi-ban), Indali Gyula, Vadnai Károly neve tûnik fel, a nagy hírûek közül pedig Csiky Gergelyé, Eötvös Károlyé, Mikszáth Kálmáné, Kiss Józsefé, Tóth Béláé, Ambrus Zoltáné, Bródy Sándoré és Lovik Károlyé. A nemzedéktársak közül Adyé, Révész Béláé, a Szomoryaké (Dezsôé és Emilé), a Zuboly néven közismert Bányai Eleméré, Molnár Ferencé, valamint Cholnoky Viktoré. A kiadók, laptulajdonosok és szerkesztôk sorában pedig Miklós Andoré, Lázár Miklósé, Mikes Lajosé és az eltévelyedett (Jaskula) Virág Béláé. Írónôkrôl is többször esik szó: Szendrey Júlia (az ô alakja köré Krúdy tárcákat, regényes elbeszéléseket is kerekített, sôt színdarabban is szerepeltette), Kánya Emília, Bajza Lenke, Majthényi Flóra, a Büttner nôvérek (Lina és Júlia), Gyarmathy Zsigáné s a különc Vay Sarolta grófnô mellett nemegyszer emlegeti a híres pesti kurtizánt, Pilisy Rózát, aki irodalmi babérokra is vágyott, és saját költségén verseskönyvet jelentetett meg (Madame Louise néven pedig ô az egyik leggyakrabban visszatérô alakja a Krúdy-regényeknek). A közismert dilettánsok közül Hazafy-Veray János, Simli Mariska neve tûnik fel a legtöbbször, a levelezô, szavaló és pohárköszöntô mintakönyvek szerkesztôi közül pedig Mélyacsaié.
6 Rezeda Kázmér szép élete. (A továbbiakban R. K. SZ. É.) Griff, 1944. 61.
7 A nagyok, a zsenik idôrôl idôre mint kultuszszemélyek lépnek elô írásaiban, így lesz Kölcsey „üstökös”, Arany János „egy a magyar költôi korona gyémántjai közül”, Madách „tündöklô csillag”, Petôfi, aki „maga az ifjúság”: „Meteor”, Cholnoky Viktor „Magyar Szentlélek”. Ady Endre pedig „a legdíszesb karácsonyfa a magyar irodalom ligetében”. Regényének hôsei is ekként emlegetik kedvenceiket: „a bús és aranypókhálós Reviczkyt” vagy „az est harangszó-hangú Tompát”.
8 Õ. U. 139.
  9 V. P. 126–127.
10 Efféle, az élet elirodalmiasodására utaló elbeszélôi megoldásokból adódik a különbözô narrátorok elôadásmódjának egyformasága, amely már az elsô nagy sikerû Krúdy-regényben, A vörös postakocsi-ban is szembeötlô.
11 „A vámôrök olyan haragosan néztek Bonifácz Bélára, mint egykor Kohlhass Mihályra, a kohlhassenbrücki lócsiszárra néztek az Elbe mellett, s okozói lettek ezért hadjáratoknak, haláloknak, szerencsétlenségeknek, fejedelmi bánatoknak, amint az Kleist Henrik könyvében szóról szóra olvasható.” (V. P. 117.)
12 „Iljics úr regényhôs – folytatta Louise asszony, mert láthatólag kedvelte ezt a témát. – Orosz regénybôl választottam a nevét.” (V. P. 85.)
13 „Maga Roselli Gemma a »Tavaszi hullámokból«” – udvarol a pesti kereskedônének, Késô Fáninak. (R. K. SZ. É. 93.)
14 Pistoli esetében kétszeres shakespeare-i utalásról van szó: egy Pistol nevû kocsmatöltelék a IV. és az V. Henrik-ben, illetve A windsori víg nôk-ben Falstaff csatlósaként lép színre.
15 „A leányka éjjel a szalon pamlagán Reviczky verseit olvasta fel a vendégnek, de a polgárkisasszonyok sem idegenkednek este, félhomályban a kitárt ablak virágcserepei közül kinyújtani fehér kezüket. Szent férfiak voltak a költôk” – emlékezik az irodalom múlttá lett szebb napjaira Szilveszter. A Retek utcai nyilvánosház vak zongoristája pedig így beszél: „Hétköznap nálunk is nagy keletje van a könyvnek. Szimónia – egykor jó házaknál nevelônô – a szalonban a nagy lámpás alatt ül, és hangosan olvas a lányoknak. A múltkoriban az egész ház bôgött egy olvasmányon: Levelek, amiket meg nem írtunk. És Csergô Hugó írta. A Fehér nász: mondta a költô, és mindnyájan csöndesen sírdogáltunk.” (V. P. 203–204.)
16 „Anyegin! Tán csak azért volna jó még egyszer ifjú tanulónak lenni, hogy az elhagyott liget padján kivésett nôi szívek és névkezdôbetûk között elôször olvassuk ismét Anyegin Eugén-t! Moszkvába utazni és a balettnek tapsolni, Tatjána levelét venni és a Néva partján sétálni! Mindnyájan Anyegin Eugének vagyunk ifjú korunkban.” (V. P. 159.)
17 Arany János emlékezete. 1923. In: Írói arcképek I–II. Magvetô, 1957. I. 234.
 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/