Németh G. Béla
Kritikus határmezsgyén
Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén
Alföld Könyvek, 1999. 196 oldal,
ármegjelölés nélkül

1. Angyalosi Gergely sajátos címet adott kétszáz oldalas, huszonegy írást tartalmazó, zsebkönyv alakú kötetének. Olyat, mely elsô pillanatra a bizonytalanság benyomását keltheti. Ám ha elolvassa az ember a kötetet, látnia kell, hogy nagyon is sikerült, pontos a cím. Egyszerre határozottan személyes és egyben tárgyias is, szerény meg kihívó is. Mindez persze akkor állja meg a helyét az olvasó elôtt, ha az látja, hogy felkészültsége, ítélôképessége, tárgyköre természetének ismerete igen jól megvan benne.
Mert a kötet írásai nem csupán kritikák, de kritikaiak is, nem esszék, de esszészerûen személyesek is; nem tanulmányok, de tárgykörükben biztosan mozgó s határozottan fogalmazó tanulmányalapozottságúak is. Annak a szerzônek jellemvonásai ezek, aki tudja, hogy ezen a területen objektivitás lehet s kell is, de az sohasem lesz természettudományi vagy éppen matematikai jellegû. Szóval: valóban határmezsgyén mozog, s ez megôrzi akár ilyen egyházias, akár olyan pártpolitikusi (hívôi) „objektivitástól”. Véleményt, ismeretet, elhelyezési-megítélési kísérletet ad. Úgy azonban, hogy összetartóan rendezettek ismertetései, és saját felfogása s nem valamely „megcáfolhatatlan” tan jegyében kritikaiak ítéletei vagy inkább megállapításai. Csak a megváltásra „hivatottak” s a lábuknál üldögélô tanítványok szólnak megföllebbezhetetlen tárgyiassággal és biztonsággal. Nem kerül olyan kétségtelenül kényelmetlen helyzetbe, mint például Lukács, aki a Forum címû lapjában a negyvenes évek végén Leninhez, Sztálinhoz és Zsdanovhoz utasította segítségért az Unsicherheitsrelation legyôzése érdekében Heisenberget.
2. Ennek jegyében dolgozatai gondolatra, továbbvitelre, javításra, néha cáfolatra indítanak, s nem bosszantják az olvasót ex-cathedra kijelentésekkel, ilyen vagy amolyan egyházias, prófétai tekintélyekre való hivatkozással. Azt mondhatnánk, felfogása az irodalmi ítélkezés tekintetében s némileg szelídítve azt: stílusában is a hazaiak közül legközelebb Ignotushoz áll (ha annak az elsô világháborút illetô megváltozott politikai felfogásától elhatárolja is magát). Mégpedig abban áll közel, hogy szívesen vesz át nézeteket, de éppoly gyakran utasít is el. S az átvetteket sohasem dogmaszerûen kezeli, hanem az adott helyzethez s a maga felfogásához hasonítottan, módosítottan alkalmazza.
A kortárs európai jelenkoriak közül elsôsorban a franciák felé fordul, de nem hiányoznak a németek s az angolszászok, sôt az olaszok sem. De szinte mindig áthasonító s ritkán csupán alkalmazó.
Tárgyköröket alkot (Elméleti kalandozások, Az irodalomelemzés önreflexiói, Egy nagy elôdrôl: Ignotus körül stb.). Ezek a címek is mutatják, hogy személyes ügyként kezeli a kérdéseket, s csak aminek valódi, a személyesen túli fontosságot vél adhatni, az lesz tárgyias mûhelytárgy a számára.
3. Lényegében az egész kötet századunkbeli, sôt nagyobbrészt a második világháború utáni vagy inkább napjainkbeli. Csak az Elméleti kalandozások címû, a kötet közeli harmadát kitevô elsô rész félmúlt, s többségében idegen, elsôsorban, mint mondottuk, francia. Persze a félmúlt franciát nehéz is a század elsô fele németjeitôl, sôt, mint ô maga is mondja és mutatja, Nietzschétôl is hermetikusan elválasztani, indításaikra, kapcsolataikra, például Heideggeréire nem utalni.
De miközben jó értéssel s kellô rostálókészséggel veszi akár elméleti, akár közelebbrôl filozófiai vagy esztétikai nézeteiket, nem zárkózik el egyiktôl sem, valamely (még mindig ható) exkommunikáció jegyében. De megtartja a jogát, hogy az általánosan bevett vélekedésekkel se értsen mindig egyet. Elég itt éppen az Ignotus–Lukács kapcsolat polemikus különbségeire utalni.
4. Elemzéseiben nem ragaszkodik egyik vagy másik, a könyv elsô részében bemutatotthoz, akik közül azonban ott Genette-et – benyomásunk szerint – tán túlértékeli, s tán nem eléggé figyeli, vagy elnézéssel tudomásul veszi, hogy több az ötlet nála, mint a szerves összetartó elem. A könyv e részére azonban külön kritikát kellene szánnunk, hiszen mindenik szerzô egy-egy gondolatépítményt vélt
s igyekezett emelni. Mindenesetre azoknak, akik számára nyelvi vagy bármi más okból elérhetetlenek e szerzôk, tanulságosak s jól tájékoztatók e viszonylag rövid tanulmányok.
5. Ami az egyes kritikákat, elemzéseket illeti, valamennyi értékes. Legszellemesebb közülük talán a Závada-könyvrôl írott. Joggal jegyzi meg, s joggal ítéli úgy, hogy népszerûsége s gyors elkelése némileg éppen tagadhatatlanul ötletes, de éppoly tagadhatatlanul egy kissé kalendáriumos s ponyvaközeli nyelvi s jelentéstani ötleteinek, elôadásmódjának is köszönhetô, bár, persze, távolról sem csak annak.
6. Amivel tán nem vagyunk egy véleményen, az az egyes írók értékelése. Mándyt többre tartom, s azt hiszem, az egyik – ha nem éppen a – legjobb novellista a háború óta. Ottlikkal is becsülôbb lennék. Az, amit hiányol belôle, nagyon is okkal, joggal hiányzik. Abban a kis városban – a mai ország tán legszebb, legigazibb kisvárosa – iskoláztam én is. S tudom, hogy mily szigorú elkülönültségben éltek amaz intézet neveltjei. A város két leánygimnáziuma, egy katolikus s egy evangélikus, tanulóinak álma volt a velük való találkozás, s maradt is mindörökre álom. Sem misét, sem istentiszteletet nem a város négy szép keresztény templomában hallgattak. Külön kápolnájuk volt a nagy épülettömbben, amelyet a kis Gyöngyös-folyó választott el, s csak a városon kívül volt rajta a lakosságnak is igénybe vehetô híd. Igaztalan volnék, ha ezt osztálygôgbôl magyaráznám. Valami sajátos küldetéstudatot és magatartást próbáltak beléjük nevelni, egy inkább ködös, mint akár jó, akár téves meggondolásból.
S még két megjegyzést: alig van ember, akiben valaminô teleologikus magyarázat vágya föl ne merülne. Babits Ágostont és Pascalt ennek jegyében emeli az európai gondolatvilág élvonalába. Legyen szabad itt két félig anekdotikus példára hivatkozni. Proust egyszer azt mondta, nem érti, hogy Balzac különbözô nevekkel és helyszínekkel hogyan tudta szinte egész pályáján ugyanazt írni. A másik hazai: Móricz meglátogatta a már egészen világidegenné lett Gárdonyit, aki ablaktalan, tetôvilágításos szobát építtetett, hogy elmélkedésében ne zavarja semmi. Móricz, az alapvetôen extrovertált, azzal zárja beszámolóját, hogy ilyen jó beszélgetése szinte soha senkivel nem volt.
A másik egy szorosabban vett mûvészi-nyelvi mozzanat: a mûvészi próza eufóniája. Ez elôször határozottan tán Asboth János regényében mutatkozott nálunk, s lett mûvet jellemzô-
vé. Majd Krúdynál, Márai Krúdy-regényében, aztán Füst Milán Feleségem történeté-ben s annyi másnál alig tudatosult, de jól érzékelt jellemzôje a mûvészi prózának.
Mindezek azonban nem hibák, inkább csak apró észrevételek, javallások, amelyek nem teszik kétségessé, hogy Angyalosi könyve nemzedéke java terméséhez tartozik.
 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/