Balogh Tamás
Mélyenszántó Gondolati és Hûséges Megemlékezés*
Johan Huizinga és Szerb Antal

Jegyzetek

Nemrég jelent meg Szerb Antal Casanova-fordítása, Kovács Ilona átigazításában és utószavával. Az utószó alcímei – Az irodalmár szélhámos, A szélhámoskodó irodalmár – azt sejtetik, fordító és választottja rokon alkatok voltak: „az egyik hivatásszerûen szélhámoskodott, és titokban ûzte a filológiát, a másik viszont kiváló tudós volt, de fordítóként nem riadt vissza apróbb szélhámosságoktól. Szerb Antal ugyanis, idegen szövegek magyarra ültetésekor [sic!] nem tartozott a nagy filológiai mûgonddal dolgozó, aggályos fordítók közé, szívesen hagyatkozott könnyed magyar stílusára, amint az eléggé közismert. [...] mindkettôjüknek hatalmas a tudása, sok nyelvet és kultúrát ölel fel, viszont idegen tôlük minden aprólékos pepecselô hajlam, pedáns filoszkodás”.1 Az idézet végére az alcímekben körvonalazott hasonlóságból mindössze annyi maradt, hogy Szerb filológusként nem riadt vissza olyan megoldásoktól, melyeket Casanova önéletrajzíróként megengedett magának. Az alcímekben tetten érhetô túlzást csak az magyarázhatja, hogy a magyar irodalomban kevés író akadt, aki munkáival azt hirdette volna magáról, hogy örömét leli az írásban, s talán Szerb Antal lehetne a szabályt erôsítô kivétel. Egy másik tanulmányában Kovács éppen ebbôl a szempontból vetette össze Casanova és a kalandorral egy században élt II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai-t. Míg Casanova minden lehetséges módon hangsúlyozta léhaságát, és az utókor szemében az életöröm megtestesítôjévé vált, addig Rákóczi – bár mûvének egy-két részlete arról tanúskodik, hogy tudott volna élvezetesen is írni – magára erôlteti az egyhangú stílust: olvasóit éppen azáltal készteti önvizsgálatra, hogy érzôdik, az írással is vezekel.2 Azt a „szellemképet”, amelyet a szerzôhöz kapcsol, a szövegek alapján alakítja ki az olvasó, de úgy is lehet egy író munkáit olvasni, hogy olyan legyen ez a szellemkép, amilyennek a szerzôt szeretnénk látni. Kovács is szívesen hinné, hogy ha valaki úgy tud vagy mer írni, mint Casanova, akkor talán élhetett is olyan szabadon, mint a kalandor (szerintem legfeljebb annyi igaz, hogy Szerb néha úgy fordított, ahogy Casanova írt – és talán élt). Kovács érvelésében szerepel is a Szerb Antallal kapcsolatos írások gyakori eleme, a „mint az eléggé közismert”. Ezért hozhatja fel példaként Szerb Huizinga-fordítását: „egyéb fordításaiból és kortársai feljegyzéseibôl kiderül, hogy soha nem volt híve az alapos, lelkiismeretes, filológiailag megbízható szövegfordításnak”.3 Érdekes, hogy a kortársak megnyilatkozásai közül csak Illyés Gyula egy kései naplójegyzetét idézi (1977. január 15.): „Este Dávid Gábor lefordította Huizinga híres könyvét, de a címlapon csak: Szerb Antal szövegét az eredetivel összevetette. Miért ez az álkegyelet? Szerb négerek munkáját használta föl, részben a megrövidített német fordítása nyomán.”4 Illyés elmeséli, hogy vendégül látta Dávid Gábort, az 1976-os A középkor alkonya-kiadás szövegének gondozóját; olyan rokonszenvvel mutatja be a „lelkiismeretes” átdolgozót, hogy már ezzel is jelzi, mit gondol Szerb Antalról. Nem egyértelmû, vajon Illyés a Szerb szövegét az angol s talán a német „eredetivel” összehasonlító Dávid Gábortól hallhatott-e a fordításról, vagy már tudott, pontosabban tudni vélt valamit. A „részben a megrövidített német fordítása nyomán” félmondat ugyanis nehezen értelmezhetô, vagy a megfogalmazás pongyola. A középkor alkonya-fordítás az elôzéklap szerint „az 1937-es londoni kiadás alapján készült”.5 A német kiadások mindegyike hûen követte a holland szöveg mindig újabb változatait, az angol változat viszont afféle kakukktojásnak számított a fordítások-változatok sorában: a második holland kiadás erôsen meghúzott, nyelvileg konformizált szövegén alapult (de már tartalmazott olyan elemeket, amelyek szerepelnek majd a harmadik holland kiadásban). Mielôtt azonban rátérnék a Huizinga-fordítás ismertetésére, szeretnék még egy olyan kérdést bevonni a vizsgálat körébe, amelyik szintén a „mint az közismert” kategóriájába tartozik. A szakirodalomban ugyanis máig tartja magát az az elképzelés, hogy Huizinga mély hatást gyakorolt Szerb Antalra, és ennek legfôbb bizonyítékát mindenki A világirodalom történeté-ben látja.

Két újonnan megjelent – Szerb kevésbé ismert írásait és visszaemlékezôk vallomásait tartalmazó – kötet kapcsán Havasréti József vetette fel a Szerbrôl alkotott kép átértékelésének szükségességét.6 Bár Havasréti sokat módosít elôdje, Poszler György elképzelésén, a szakirodalomból még ôrá hivatkozik a legtöbbször.7 Talán az is Poszler hatása, hogy Havasréti olyan nagy teret szentel Huizinga és Szerb kapcsolatának.
A cikk fontos gondolata, hogy a Szerbbel kapcsolatos értékelésekben a humanista fogalma sajátos nyelvi hídszerepet látott el. Ez a fogalom nemcsak a harmincas években, de a szocialista ideológia beszédmódjában is használatos volt. Ezáltal „elhomályosultak a szó eredeti, eszmetörténeti jelentésdimenziói, amelyek korábban részben a görög-római antikvitás továbbélését kutató szaktudományos tevékenységgel, részben a neohumanizmussal mint ideológiai képzôdménnyel voltak kapcsolatban”,8 sôt a szó által ténylegesen propagált tartalmakban rejlô valódi érték is kétes színben tûnt fel. Havasréti szerint Szerb szellemi magatartása mégis leírható volna a humanizmus fogalmi körében. Szerb kapcsolatban állt a humanista gondolat olyan neves képviselôivel, mint Babits Mihály vagy Kerényi Károly, az irányzat legfôbb magyarországi fórumával, a Gál István nevé-
vel fémjelzett Apollóval, és „gondolkodására mély hatást gyakoroltak az európai humanizmuseszme olyan képviselôi, mint Johan Huizinga és Thomas Mann”.9 A humanista fogalom buktatóit, belsô ellentmondásait Havasréti szerint legjobban azon a portrén keresztül pillanthatja meg az utókor, amelyet Szerb Erasmusról rajzolt világirodalom-történetében. Rónay György szerint Szerb élete utolsó éveiben egyre jobban vonzódott Erasmushoz.10 Havasréti felfogásában Huizingához hasonlóan Szerb is szellemi magatartásának egyik mintáját látta Erasmusban. „Erasmus mûveiben egyesült az írott szó hatalmába vetett hit, illetve az e hatalommal szembeni kételkedés, és nagy szerepet játszott a remény, hogy az ember menedéket találhat a szellem, a mûveltség, a kultúra formái között egy veszélyeztetett történelmi korszak apokaliptikus eseményei közepette. Mindamellett Erasmus alakja paradigmatikus volt számukra a humanista magatartás ambivalens mozzanatait illetôen is: a személyes alkat ellentmondásai az általa képviselt eszmeiség nyugtalanító aspektusaira is ráirányították a figyelmet: »Magatartása gyávaság volt és bátorság is. Erasmus félt az élettôl, a felelôsségtôl, a komoly harctól, nem volt férfias jellem, és nem szeretett semmit, ami nem szolgálta a Bonae Litterae, az újjászületett irodalom ügyét. De vajon van-e nagyobb bátorság a gyávaságnál: nem foglalni állást egy olyan korban, amikor még a kövek is állást foglalnak, békét hirdetni és békésnek maradni akkor, amikor még a csecsemôk is kardot ragadnak?« – írta Szerb Antal.”11 Bár a saját életét Erasmus életével összemosó Huizinga másra helyezi a hangsúlyt – az ô könyvében az apához és a szülôföldhöz való ambivalens viszony az uralkodó –, Szerb és Huizinga Erasmus-portréjában nagyon sok a közös pont: például Erasmus már-már beteges tisztaságmániájának Szerb is mély jelentôséget tulajdonít, ami nem is cso-
da, hisz legfôbb – tán egyetlen – szekunder forrása Huizinga könyve volt. Szerb Erasmus-portréjának van egy olyan eleme is, melyet Havasréti nem említ, pedig ebben még inkább tetten érhetô a személyes érintettség és Huizinga könyvének ismerete:12 „Életének legszebb hónapjait a nyomdában tölti, mûveinek kiadásával foglalkozva, Velencében, a híres Aldus Manitiusnál, aki maga is végignézi a korrektúraíveket, hogy »könyvnyomtatás közben tanuljon is«, és Baselben Frobennél. A nyomdában, a megfeszített félig szellemi, félig technikai munkában talált magára ez a nagy polgár, a nyomtatott könyv elsô fejedelme.”13 Milyen messze van ez a betegségtôl gyötört, igahúzó állatként eltökélten dolgozó Eras-
mus Huizinga rajzolta képétôl! Ezenkívül Szerb Erasmus-portréja egészében sem vetekszik Huizingáéval, aki Erasmus-könyvében is saját szellemi életrajzát írta megszállottan. Az önnön életrajzának bizonyos elemeit megszépítô és takargató Erasmusról rajzolt portréban Huizingát is hôséhez hasonló szándék vezérelte (azzal, hogy mindig tagadta ezt, csak saját Erasmusát imitálta a holland történész). A világirodalom történeté-ben szereplô Erasmus-fejezet inkább azért árulkodhat szerzôje szellemi habitusáról, mert Szerb tollán megszelídült – talán el is laposodott – mintájának számos eleme.
Szerb életmûvében semmi sem utal az Erasmus-hatás kitüntetett jelentôségére. Ennél is problematikusabb Szerb viszonya a humanista eszme képviselôihez. Szerb nem vett részt abban a vitában, amely Magyarországon a Népszövetség Szellemi Együttmûködés Bizottságának (CICI) 1936 júniusában Budapesten rendezett kongresszusa körül és kapcsán lángolt fel újra. Ezen a kongresszuson meghívott vendégként Huizinga is részt vett. A kongresszus szervezésében is nagy részt vállaló Balogh József szerkesztette Nouvelle Revue de Hongrie különszámmal emlékezett meg az eseményrôl, és az Apolló is közölt tanulmányokat a konferencia témáiról és a megbeszélés apropójául szolgáló évfordulókról – a humanizmus fogalmáról, a kisebbségi jogok és az éledô nacionalizmus problémájáról, illetve (a „Magyarország a Nyugat védôbástyája” gondolat jegyében) Buda visszafoglalásáról és Erasmusról. Az Apolló hasábjain olyan személyiségek is kifejtették véleményüket, akiket nem hívtak meg a kongresszusra, például Babits Mihály, aki többek közt – bár elutasítóan – Huizinga hozzászólását is idézte. Semmi jele, hogy Szerb jelen lett volna a kongresszus rendezvényeinek bármelyikén, vagy bárkivel is kapcsolatba került volna a külföldi vendégek közül; egyetemen dolgozó barátai, Zolnai Béla és Kerényi Károly viszont ott voltak a résztvevôk, illetve a hozzászólók közt.14 A kongresszus külföldi résztvevôit a magyar arisztokrácia és a politikai elit képviselôi szó szerint kézrôl kézre adogatták.15 Egy évvel a kongresszus elôtt született Szerb egyetlen olyan mûve, amely kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz. A mai ember és a kultúra címû írás az Est Hármaskönyvében jelent meg, amelynek témája a ’36-os évre A világ, amelyben élünk volt.
Szerb úgy kezdi írását, mintha A holnap árnyékában-nal a párnája alatt aludt volna (hiszen Huizinga is bôven merített a korban közkincsnek számító kultúrkritikai elképzelésekbôl). Név szerint Ortegát és Haideggert (sic!) említi: a cikk gerincét azonban Powys The Meaning of Culture-jének ismertetése alkotja. Szerbre jellemzô módon a tömegember és a kultúra igazi letéteményesének szembeállítására is csak azért van szükség, hogy ezt bevezesse. Bár tanulmánya egy helyén, némileg váratlanul, Szerb így fogalmaz: „Az igazi mûveltség csodálatos föld alatti kazamata, ahová az ember visszahúzódhatik, amikor a sors legkegyetlenebb repülôtámadásai érik”,16 a konkrét fenyegetettség érzése nem jellemzô a cikk hangvételére. A tömegember a kultúra elsajátítását egyetlen valamirevaló tevékenysége, a pénzszerzés módjára vagy annak bûvkörében képes csak elképzelni. Az igazán mûvelt embernek viszont – írja Szerb – van bátorsága válogatni az ôt ért kulturális benyomások közt.17 „Az igazán mûvelt ember nem választja el az »életét« a mûveltségétôl. A kettô egybeolvad. Élettapasztalatait mûvelôdési élményei formálják ki és teszik tudatossá, és viszont, olvasmányait tapasztalatainak az emléke teszi elevenné. Ugyanígy van a véleményeivel is. Véleményei a nagy kérdésekrôl nem pénzdarabok, amiket tetszés szerint kivehet a zsebébôl és megint visszarakhat, hanem hozzája tartoznak, azonosak az énjével.”18 Szerb Powyst idézi: „»A kultúra az, ami megmarad, amikor az ember elfelejtette, amit tanult.« A kultúra az a kevés, ami a sok kulturális benyomásból az ember vérévé válik.”19
Ebben a cikkben érveket találhat magának mindenki, aki Szerb Antalt szívesen stilizálná a mûveit hanyag eleganciával létrehozó (élet)mûvész szerepébe, hiszen Szerb többek közt azt írja: „Az igazán mûvelt ember nem lelkiismeretes olvasó”; „Nyugodt lélekkel marad teljesen tudatlan olyan tudomány- és mûvészetágakban, amelyek iránt nem érez természetes vonzódást.”20 Elgondolkodtató azonban, hogy a cikk gondolatmenete más irányt vesz: második felében túl sokszor hangzik el a „bátorság” szó. Mint Szerb írja, a középszerû ember „annak mûvelôdik, akitôl fél”, „az igazi mûveltség” viszont „bátorságot is ad”.21 A cikk végén Szerb egyenesen azt állítja, hogy azok, akiktôl a középszerû ember fél, s akiknek mûvelôdik, egyre több jelét adják, hogy félnek attól, aki nem így mûvelôdik: „A hivatalos tudomány legtöbbször még mindig az átlagemberek tudománya, és idegesen zárja ki magából az átlagfölötti embereket, akiknek a számára a tudomány nem mesterség és megélhetés, hanem élettevékenység, mint a táplálkozás vagy a szerelem. De éppen ez a makacs védekezés mutatja félelmüket, érzik, hogy valami már megmozdult a Szellemben, ami az ô álmûveltségüket puszta létezése által nevetségessé és feleslegessé teszi.”22 Ha ez megvalósulna, akkor talán már nem lenne szükség bátorságra az igazi mûveltséghez, de kérdés, vajon „az igazán mûvelt ember” még elmondhatná-e magáról, hogy „véleménye az övé” (vagyis az igazi mûveltség meghatározása maga is kérdésessé válna). Itt tehát nem arról – a korban oly hangsúlyos – kérdésrôl van szó, vajon a humanista magatartás az eszmék és a leírt szó erejébe vetett hite vagy árnyalt látásmódja miatt alkalmas eszköz-e a szellemet is megtámadó barbárság ellen: a probléma az, hogy valódi természete ellenére eszközzé válik. A „csodálatos föld alatti kazamata” képzete – ahol az ember puszta gyönyörûségbôl olyan tudást halmoz fel, aminek rossz korokban még túlélôcsomagként is hasznát veheti – szinte észrevétlenül fordul át a kazamatáéba, ahol aknamunka folyik. Ez az írás bizonyítja a legjobban, Szerb milyen találóan fogalmazott világirodalom-története idézett részében, ahol korát – magát már a kívülálló helyzetébe stilizálva – azzal a paradoxonnal jellemezte, hogy „még a csecsemôk is kardot ragadnak”. A cikk második részében kifejtett vélemény valószínûleg nem teljesen az övé, nem „azonos az énjével” – de nem is teljesen idegen tôle. A mai ember és a kultúra jól mutatja, hogy az íráskényszer, a pénzhez való kényszerû viszony, az akadémiai pálya iránti, félig elfojtott vonzódás, a kivételes formaérzék és a divatos témához társuló konnotációk hogyan sodorhatták gondolati kényszerpályára Szerbet is.
A Herfsttij der Middeleeuwen-t megjelentetni kívánó Athenaeum Kiadó és Huizinga szerzôdését az OSZK Kézirattára ôrzi. A Huizingának elküldött német nyelvû szerzôdésben az Athenaeum ezt írta (Bp., 1937. nov. 12.): „Im Allgemeinen sind beide Parteien darin einig, dass die ungarische Übersetzung auf Grund der englischen Ausgabe veranstaltet wird; eventuelle weitere Abkürzungen dürfen nur mit der Zustimmung des Autors vorgenommen werden.”23 A megfogalmazás árulkodó: Huizinga elôzôleg felhívhatta a kiadó figyelmét az angol változat helyére a fordítások sorában. Errôl a változatról (1924) – amelyet Frits Hopman, Huizinga „házifordítója” Huizingával együtt készített – már szóltam. A német változatokban igyekeztek hûen követni az eredetit. Az elsô fordítást André Jollesnek, Huizinga legjobb barátjának volt felesége készítette. Huizinga folyamatosan ellenôrizte a fordító munkáját. A könyv elôször 1924-ben jelent meg a Drei Masken Verlagnál, amely – Huizinga megelégedésére – Arno Duchhal átdolgoztatta a fordítást. A végleges változat (a 3. kiadás) 1931-ben jelent meg. A kiadás jogát késôbb átvette a Kröner Verlag. Magyarországon mind a három német változatot és az 1932-ben megjelent francia fordítást is ismerték. A német nyelvû szerzôdésben egyébként Herbst des Mittelalters címen fut a könyv, s a kiszemelt fordító eredetileg nem Szerb Antal, hanem az a Szántó Rudolf volt, aki tudtommal csak németbôl és franciából fordított. A vele kötött szerzôdésbôl kiderül, hogy a munkára mindössze fél évet kapott, és kiolvasható az is, hogy elôzô fordításai miatt – vagy alapossága, de inkább léhasága miatt – összezördült a kiadóval.24 A középkor alkonya kiadástörténete azt sejteti, hogy minden fordítva volt, mint ahogy Illyés gondolta.
Alighanem az Athenaeum döntött az angol változat mellett. Ezt támasztja alá Halász Gábor egy késôbb írott recenziója, melyben szomorúan jegyzi meg, hogy a Herfsttij magyar kiadása nem az alapos, jegyzetapparátussal ellátott német változat alapján készült, s egyáltalán, Magyarországon a kiadók inkább a kultúrkritikus, mint a tudós Huizinga mûveit részesítették elônyben.25 Másrészt Huizinga éppen ebben az idôben tervezte, hogy megjelenteti fômûve új, javított holland változatát. 1935 elején a Kröner Verlagnál is puhatolódzott: nem adná-e ki újból németül a könyvet, mert ebben az esetben a német kiadásnak már a holland eredeti új változatát kellene követnie. Mivel még volt raktáron a 3. kiadásból, a kiadó nemet mondott. Fennmaradt azonban Huizingának egy 1938 elején elküldött levele, amelyben azt írja a Kröner Verlagnak, fülébe jutott, hogy Budapesten már nem lehet kapni a német kiadást.26 A Kröner végül 1938-ban újra kiadta a Herbst des Mittelalters-t, de változatlan szöveggel. Az új német kiadás 1938 júliusában jelent meg. Nehezen elképzelhetô, hogy Huizinga 1937-ben különösebben reprezentatívnak tartotta volna a jóval korábbi és már az akkori holland változat mögött is minden tekintetben elmaradó angol fordítást, különösen, hogy éppen egy új – német – változat terve tartotta lázban. Voltaképp az Athenaeummal kötött szerzôdés szövege is ezt sejteti: azt szögezik le benne, hogy ezt az angol változatot aztán már tényleg nem szabad tovább egyszerûsíteni.
A magyar változat vizsgálatából kiderült, hogy a fordító valóban használta a német változatot, mégpedig az 1931-es 3. kiadást. Rögtön az elsô fejezetet németbôl fordították. A fordító egészen a második fejezet közepéig a német változatot vette alapul; ezt követi egy rész, ahol váltakozva követik egymást az angol, illetve a német változatból vett bekezdések; ezután a fordító az angol változatot követi. Ebben azonban nem merült ki a német változat hatása. A 23 fejezetbôl 12-ben észlelhetô, hogy a fordító ismerte és használta a német kiadást. Ez néhol csak a fejezetcímeken látszik, máskor a bibliai versek pontos helyének megnevezésében, esetleg az eredeti formájukban közölt idézetek fordításában érhetô tetten. Néha azonban a fordító egész mondatokat, sôt bekezdéseket emelt át a német változat szövegébôl, amelyek az angolban általában nem vagy csak egyszerûbb formában szerepeltek. Ez a megoldás akár a „tudós” német változat elôzetes, beható ismeretére is utalhat, hiszen a megfelelô helyeket egyáltalán nem egyszerû visszakeresni a német kiadásban. A német és az angol szöveg párhuzamos használata nem teszi különösebben valószínûvé, hogy két vagy több fordítóval volna dolgunk. A németbôl fordított elsô fejezet, illetve a második fejezet elsô felének stílusa ugyan némileg elüt az angolból fordított részekétôl, de nem annyira, hogy ezt ne magyarázhatná az eredetihez tapadó német és az egyszerûbb angol változat közt meglevô nagy különbség. Feltûnô viszont, hogy a német változat átültetésekor a fordító gyakran még „rá is tesz egy lapáttal”, például: „A prémmel szegélyezett díszruha, a vidáman lobogó tûzhely, a jó borital, a tréfálkozás és a dagadóra vetett puha ágy még megadta birtokosainak azt a dús gyönyörûséget, amelyet a legtovább talán az angol regény vállalt, amikor az élet örömeit igyekezett leírni.”27 Vö. „Ein pelzverbrämtes Staatskleid, ein helles Herdfeuer, Trunk und Scherz und ein weiches Bett hatten noch den hohen Genussgehalt, zu dem sich vielleicht der englische Roman in der Beschreibung der Lebensfreude am längsten bekannt hat.”28 Az elsô fejezetben egy-két hasonló megoldás arra utal, hogy a fordító Szerb volt. A legjellemzôbbet idézem: „Ezeket a vonásokat azonban csak akkor fogadhatjuk el és érthetjük meg, ha már tudjuk, hogy mennyire összefüggtek azzal az általános szenvedélyességgel, amely fehéren izzott az élet minden területén.”29 Vö. „Aber erst im Zusammenhange mit der allgemeinen Leidenschaftlichkeit, die auf jedem Gebiet das Leben durchglühte, werden diese Züge für uns annehmbar und erklärlich.”30 A „fehér izzás” szókapcsolatot Szerb épp 1937-ben használja elôszeretettel, Kerényivel kapcsolatban.31 Egyértelmûen Szerbre vall a kötetben található egyetlen jegyzet.32 Egy Villon-vers részletéhez – „Villon ezt a gondolatot fejezi ki a megható sorokban, amelyeket anyja szájába ad”, írja Huizinga – a magyar fordító ezt a kommentárt fûzi: „E sorokat, nagy szépségükért, eredetiben közöljük, de mai helyesírással.” Szerb errôl a Villon-versrôl külön is megemlékezett világirodalom-történetében: „Mint a többi rossz életû nagy költô, Villon is ôrizte lelkében a gyermeki tisztaságnak valami kifogyhatatlan erôtartalékát, és végzetes órákon mélyen meg tudta bánni vétkeit, eltékozolt ifjúságát, a nyugodt polgári lét eltékozolt lehetôségeit, megrendítôen intette magát, reménytelenül, a jó útra, és megtalálta az egyszerû áhítat legtisztább, legmeghatóbb hangját a híres balladában, amelyet anyja számára írt Szûz Máriához.”33
A fordítás egészére jellemzô az a fordítói módszer, amit Kovács Ilona Szerb Casanova-fordításánál megfigyelt: amelynek a lényegéhez tartozott a sietség. A fordító itt-ott kihagyott neveket, elhagyott zárómondatokat, olykor egész bekezdéseket is; a címeket hol eredetiben, hol magyar fordításban közölte, rosszul írt át neveket, idézeteket (de egy helyen például kijavította a német változatban különben elég ritka elírást!). Másfelôl azonban a fordítás egésze szorosan tapad az eredetihez, a fordító gyakran beleragad az idegen szerkezetekbe, ami szintén a sietség számlájára írható (amit egyébként az eleve szûk határidô is magyaráz). Ennek a munkamódszernek ellentmondani látszik a német változat beleszövése az angolba, ami odafigyelést igényelt, azonban az „angol” és „német” részek váltogatásában sem tudtam semmifajta következetességet felfedezni.
A legfôbb érv Szerb Antal fordítósága mellett A világirodalom történeté-nek szövege. Nemcsak azért, mert ennek zárórészében Szerb meleg szavakkal emlékezik meg Huizingáról, és a fôszövegben is viszonylag gyakran hivatkozik A középkor alkonyá-ra, az Erasmus-ra és a Homo ludens-re,34 hanem azért is, mert az, ahogy világirodalom-történetében és cikkeiben A középkor alkonyá-ra utal, arra a fordítóra vall, akinek módszerét fenn érzékeltettem.
A világirodalom-történet A lovagság alkonya címû fejezetében Szerb Huizingát idézi: „A lovagi illúziókhoz való ragaszkodás legszembetûnôbb a krónikások történelemszemléletében. »Amikor koruk történetét írják meg«, mondja Huizinga, »sokkal többet mesélnek kapzsiságról, kegyetlenségrôl, hideg számításról, jól felfogott önérdekrôl és diplomatikus ravaszságról, mintsem lovagiasságról. És mégis általában azt vallják, hogy a lovagság a világ támasza.« »Nemes vállalkozások, hódítások, hôsi fegyvertettek« ígéretével harangozza be mûvét a legtehetségesebb közöttük, Jehan Froissart is.”35 Itt Szerb A középkor alkonyá-ból, a Herfsttij magyar változatából idéz, melyet valószínûleg ô fordított angolból.36 Az érdekes az, hogy az angolban szereplô idézetek hasonlítanak ugyan a Froissart krónikájának elôhangjában található felsorolásra, de – és éppen ez Huizinga mondandójának lényege – nem szó szerinti átvételek Froissart-tól (mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy sem a holland, sem a német, sem a francia változat nem teszi idézôjelbe a kérdéses szakaszokat). Bár Szerb megfogalmazása megtévesztô lehet, a világirodalom-történet idézett részletének utolsó mondatát a magyar esszéista – noha idézhetne tôle is – nem Froissart-tól veszi: ez a rész egész egyszerûen Huizinga szövegének parafrázisa (kérdés, nem akarta-e elhitetni olvasóival, hogy a sokkötetes Froissart-t is ismerte). Az egyetlen pont, ahol Szerb hatalmas mûveltsége biztosan érintkezett a Herfsttij-ben görgetett mûveltséganyaggal, Villon költészete (és Párizs ismerete). Huizinga könyve volt az ablak, amelyen keresztül Szerbnek rálátása nyílott a késô középkori burgundi kultúrára. Hogy mi minden nem hatott rá a felfedezés erejével az ott olvasottakból, azt jól mutatja A világirodalom történeté-nek egy másik szakasza is, ahol ezt írja: a Rózsa-regény „allegorikus alakjai mély gyökeret eresztettek a kor tudatába: Remény, Édes Gondolat, Csúnya Száj, Kedvezô Fogadtatás alkotják a késô középkor mithológiáját, és egyiküket, Leal Souvenirt, Jan van Eyck festménye örökítette meg”.37 Errôl a kapcsolatról Huizinga ugyan nem szól, csak a Rózsa-regény és az allegorizáló kedv kapcsán emlegeti Leal Souvenirt, „Hûséges Megemlékezés”-t, de a német, az angol és a magyar kiadás is közölte Van Eyck rejtélyes férfiportréjának reprodukcióját.
Irodalomtörténete megfelelô fejezetében A középkor alkonyá-t zanzásítja Szerb; kiemeli a könyv – már a címben is benne rejlô – alapgondolatát, az illúzió, a játékelem szerepét, s mindezt néhány bon mot-val is megtûzdeli. Elôveszi a fordítást, és idézi. Amikor már nem veszi elô, csak fejbôl hivatkozik rá – bár még nincs messze sem a fordítás, sem a világirodalom-történet befejezésétôl –, téved, mégpedig az általa láthatólag kedvelt anekdotikus részletek egyikében. Hajdani haditudósítók címû cikkében (Új Idôk, 1941), amelynek középkori példáit végig Huizingától veszi, ezt írja: „Ilyen lovagi hiúságok miatt, a francia és burgundi lovagok esztelen vitézkedése miatt veszett el a nápolyi csata is. A haditudósító beszámol, milyen elegánsan és harcszerûtlenül vonultak a lovagok a háborúba: az elvesztett csata után a lovagoknak gyalog kellett volna menekülniök, de cipôjüknek olyan hosszú, visszakunkorodó orra volt, hogy nem tudtak szaladni benne, elôbb le kellett vágniuk cipôjük orrát...”38 Ez a – magyar szempontból sem közömbös – ütközet nem Nápolynál, hanem Nikápolynál volt...
Szerb fordítás közben ráérezhetett Huizinga munkájának egy olyan, rejtettebb aspektusára is, melyre írásai szerint pályájának abban a szakaszában különösen érzékeny volt. Ez még érthetôbbé tenné, hogy a Huizinga-fordítás és a világirodalom-történet megfelelô fejezetének szövege is túlzott nagyvonalúság és mély tisztelet, sietség és összegzô megértés együttes jegyeit mutatja. Magyarországon makacsul tartja magát az az elképzelés, hogy Huizinga a harmincas években bátor kiállása miatt és mint sokat szereplô kultúrkritikus lett igazán ismert és népszerû még olyan országokban is, ahol korábbi munkái már régebben ismertek voltak. Annyi biztos, hogy budapesti látogatása után Huizinga könyvei gyors egymásutánban jelentek meg magyarul. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Huizinga korábbi munkáit is késôbbi, kultúrkritikai hangvételû könyveinek szellemében olvasták volna (már csak azért sem, hiszen azok német vagy angol fordításban már ismertek voltak, ha nem is a nagyközönség körében). Ennek a kultúrkritikai munkák által elôkészített és meghatározott, elnagyolt Herfsttij-recepció-modellnek a jegyében fogant az az elképzelés is, hogy a magyar változat címében szereplô alkony utal „a legközvetlenebbül” Spengler mûvére, „s ködös, borongós hangulatával talán éppen ez a legellentétesebb Huizinga szemléletével”.39 Ez a kijelentés azonban két szempontból is árnyalásra szorul. Huizinga hosszú-hosszú vajúdást követôen végül felesége igen korai halála után, az I. világháború kitörésekor kezdte írni könyvét. Spengler munkájára (Der Untergang des Abendlandes) csak 1919 novemberében hívta fel figyelmét barátja, André Jolles, de Huizinga úgy érezte, a német bölcselô tulajdonképp az ô, a Herfsttij-ben kimondatlanul maradt sejtéseit fogalmazta meg. Az elsô sokk elmúltával azonban taszítani kezdte a spengleri rendszerezô szemlélet. Ezt a távolodást jelzi, hogy Huizinga a leideni egyetemen három órát is szentelt a könyvnek, egy cikkében pedig azt írta, Spengler „homeopatikusan gyógyította ki”, vagyis ráébresztette, hogy a kultúra általános válságának korábban általa is dédelgetett gondolata milyen veszedelmes végkövetkeztetésekhez vezet. Mindazonáltal ellenméreg gyanánt szüksége volt az amerikai H. G. Wells optimizmusára, s késôbb is el-elfogta a kétség, hátha Spenglernek van igaza.40 Huizinga elismerte, hogy eredeti szándékával ellentétben „túl sok halál árnyékolta be” a könyvet: „Noha én magam októberi napsütésben láttam, tartok tôle, túlságosan a november szomorúsága hatja át, nyoma sincs benne a zenének.”41 Viszont az is személyes érintettségre vall, hogy Huizingában saját bevallása szerint összemosódott a csak nagyon nehezen megszületni akaró Herfsttij befejezésének vágya és a háború végének várása.42 És az is köztudott, hogy Huizinga mennyire fogékony volt a nap kései szakaszának hangulatai iránt, s ha megnézzük mûveit, az ilyen képek szinte mindig boldog életérzést sugároznak, például: „e két gyôzedelmes naplemente: Rembrandté vérvörös-arany felhôk közt, Vondelé tiszta mennyei ragyogásban”.43 A magyar fordítást Spengler elméletével – annak is pesszimista olvasatával – összeboronáló kijelentés azért sem igaz, mert ahol a magyar könyvben elôfordul az „alkonyat” szó, ott ezt az „októberi” hangulatot árasztja, például a híres Arnolfini-elemzésben: „Hirtelen megnyilatkozik elôttünk annak a kornak derûs alkonyati órája, amelyet ismerni vélünk, és mégis hasztalan keressük a kor oly sok megnyilatkozásában. És itt végre ez a szellem boldog, egyszerû, nemes és tiszta.”44 1938-ban a Nyugat hasábjain jelent meg Szerb egyik legszebb munkája, a Könyvek és ifjúság elégiája.45 Ebben az írásában – Lackó Miklós szavával – Szerb „azt a kerülôutat érezte meg, s az ellen berzenkedett, amelyet az értékôrzés, a realizmus jegyében – sematikus szavakkal – a fasizmusok és az újabb fenyegetô háború »vaskora« kényszerített a szellem embereire”.46 Talán ez magyarázza Szerb és Huizinga egyszeri egymásra találását, amelybôl a szép fordítás született. Szerb megérezhette, hogy Huizinga kétértelmû viszonyának „a középkor ragyogó ôszé”-hez már a könyv születésekor személyes tétje volt: hogy a Herfsttij egy belsô küzdelem dokumentuma is, melyet Huizinga azért vívott, hogy az „új vaskorral” szembeni szellemi ellenállás ne az életben tartó játékosság ellenében munkáljon benne (még ha az álságos ajzószernek vagy a menekülés egy formájának látszik is). Lehet, hogy A mai ember és a kultúrá-t „elkövetô” Szerbet Huizinga könyvének fordítása homeopatikusan gyógyította ki?
A Huizinga-fordítást övezô gyanakvást lehetetlen lesz teljesen eloszlatni. Képtelenség olyan egyértelmû bizonyítékot találni, ami megcáfolhatná az ilyen vádat. A középkor alkonya fordítója nem érezte úgy, hogy valami takargatnivalója volna, hiszen, bár az elôzéklap szerint a fordítás „az 1937-es londoni kiadás alapján készült”, rögtön az elsô fejezetcím elárulja, hogy a németet használta, s az egész fejezet a német változatot követi. A vád természetébôl fakad, hogy ezt lehet a fordító kaján gesztusaként is értelmezni: nagyon sok múlik azon, milyennek szeretnénk látni Szerb életmûvét, és mit – pontosabban mit nem – feltételezünk róla. Szerb szellemi magatartásában kétségkívül lehetett valami ingerlô frivolság. Amint annak a Könyvek és ifjúság elégiájá-ban hangot is adott, szinte semmi sem volt elég jó, elég érdekes neki; és bosszantó lehetett az is, hogy sietve habzsolta mások néha hosszú vajúdás után született írásait. Viszont egy kevésbé gyanakvó olvasat is támpontokra találhat Szerb munkáiban, hiszen sietség, nagyvonalúság, sôt felületesség és a másik tisztelete nem zárták ki egymást Szerb Antal életmûvében. Valószínûleg A középkor alkonya-fordítás körül sincs különösebb titok vagy titkolni való szélhámoskodás. Erre utal az is, hogy 1939. január 8-i levelében Huizinga köszönetet mondott a kiadónak a magyar fordításból kapott – a szerzôdésben rögzítettek szerint neki járó – három tiszteletpéldányért és a német kiadásért.47 Szerb Antal életmûvének megértése, megismerése paradox módon gyakran olyan filológiai aprólékosságot igényel, ami tôle – ha nem is annyira, mint azt általában gondolják – távol állt: és ezt azért ô is somolyogva nyugtázná.
 

Jegyzetek

* A tanulmány az OTKA D 29 235 ny. sz. posztdoktori pályázatának keretében készült.
1 Kovács Ilona: Casanova és Szerb Antal. In: Casanova emlékiratai Szerb Antal fordításában. Atlantisz, 1998. 324.
2 Kovács Ilona: Csipkés térdnadrág és díszmagyar. In: Lettre internationale, 1996/nyár. 43–46.
3 Kovács Ilona: Casanova és Szerb Antal. 328.
4 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1977–78. Szépirodalmi, 1992. 12. A negyvenes években Szerb valóban csak a nevét adta egy fordításhoz, ez Van Loon könyve, A hajózás története volt. Ez azonban inkább Szerb nagyságát bizonyítja. Lásd Palotai Erzsébet: Szônyeg és kenyér. In: Akitôl ellopták az idôt. Szerb Antal emlékezete. Kráter Mûhely Egyesület, 1996. 313.
5 Johan Huizinga: A középkor alkonya. Fordította Szerb Antal. Athenaeum (évszám nélkül). A mûrôl megjelent recenziók alapján: 1938.
6 Akitôl ellopták az idôt. Kráter Egyesület, 1996; Szerb Antal: A trubadúr szerelme. Holnap, 1997. Azóta jelent meg: Tört pálcák. Kritikák Szerb Antalról. I: 1926–1948. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
7 Havasréti József: A Szerb Antal-életmû utóéletéhez. In: Jelenkor, 1998. április. 448–457.
8 Uo. 456.
  9 Uo. 455.
10 Uo. 456.
11 Uo. 456.
12 Vö. Huizinga: Erasmus. Übersetzt von W. Kaegi. Benno Schwabe, Basel, 1928. 78., ill. 162–163.
13 Szerb Antal: A világirodalom története I. Révai, 1941. 305.
14 Kerényi egy autóban utazott Huizingával Aquincumba, illetve Esztergomba. Errôl Passuth László számol be: Gyilokjáró. Szépirodalmi, 1973. 279–282.
15 Errôl tanúskodik az Entretien anyaga, Balogh József hagyatékában: OSZK, Kézirattár, Fond 1/9078-tól.
16 Szerb Antal: A mai ember és a kultúra. In: Uô.: A trubadúr szerelme. Holnap, 1997. 199.
17 Uo. 200.
18 Uo. 198.
19 Uo.
20 Uo. 200., ill. 199.
21 Uo. 199.
22 Uo. 200.
23 OSZK, Kézirattár, Fond 3. „Az Athenaeum irattára”.
24 Uo.
25 Halász Gábor: Johan Huizinga: Válogatott tanulmányok. In: Századok, 1944. 612.
26 Léon Hanssen: Huizinga en de troost van de geschiedenis. Balans, Amsterdam, 1996. 207.
27 A középkor alkonya. 1.
28 Herbst des Mittelalters. Deutsch von T. Wolff-Mönckeberg. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1939. 2. Ez az idézet egyébként adalék lehet ahhoz is, amit az angol, illetve német változatból való fordítás eltérô jellegének magyarázataként adtam; Villon „Les Contrediz Franc Gontier címû versében az idealizált falusi emberrel és rózsák közt járó kedvesével szembeállítja a kövér kanonokot, akinek azután igazán nincsen gondja, kényelmes szobában élvezi a jó bort és a szerelem örömeit, meleg tûzhely mellett, puha ágyban.” A középkor alkonya. 133. Vö. „In Les contrediz Franc Gontier he opposed to the idealized country man and his love under the roses, the fat canon, free from care, tasting good wines and the joys of love in a comfortable room, supplied with an ample hearth and a soft bed.” J. Huizinga: The Waning of the Middle Ages. Edward Arnold & Co., London, 1924. 123.
29 A középkor alkonya. 10.
30 Herbst des Mittelalters. 12.
31 Szerb Antal: Kerényi Károly Apollon-könyve (1936). In: A trubadúr szerelme, 212. Szerb Antal: Utas és holdvilág. Magvetô, Budapest (évszám nélkül). Fehér Holló Könyvek. 203.
32 A középkor alkonya. 158. Ezt a részt az angolból fordították.
33 Szerb Antal: A világirodalom története I. 257.
34 Errôl ismertetést is írt. Közli Wágner Tibor in: A trubadúr szerelme, 261–263.
35 A világirodalom története I. 251.
36 Vö. A középkor alkonya, 67., ill. The Waning of the Middle Ages, 56.
37 Id. kiad. I. kötet 252.
38 Hajdani haditudósítók. In: A trubadúr szerelme. 294. (Elsô megjelenés: Új Idôk, 1941. ápr. 20. 193.)
39 Klaniczay Gábor: A középkor ôsze (Huizinga). In: A civilizáció peremén. Kultúrtörténeti tanulmányok. Magvetô, 1990. 18. A királyné nyakláncá-ból is idézhetek olyan részeket, amelyek cáfolják ezt, ráadásul a Herfsttij német és angol változata közti különbség ismeretére engednek következtetni: „Nem, semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy dekadens kor ez, az Ancien Régime halálosan szép utolsó ôsze – a történelem korszakait nem lehet évszakokhoz hasonlítani, mert mindegyik már a következôvel terhes.” Szerb Antal: A királyné nyaklánca. Magvetô, 1965. 18.
40 Lásd W. E. Krul utószavát: Huizinga’s definitie van de geschiedenis. In: Huizinga: De taak der cultuurgeschiedenis. Historische Uitgeverij, Groningen, 1995. 267–268.
41 Huizingát idézi Léon Hanssen: Huizinga en de troost van de geschiedenis. 242.
42 Uo. 179.
43 Hasonló példákat hoz Anton van der Lem: Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1997. 305–307.
44 A középkor alkonya. 246.
45 Nyugat, 1938. II. 273–281.
46 Lackó Miklós: Korszellem és tudomány 1910–1945. Gondolat, 1986. 315.
47 OSZK, Kézirattár, Fond 3. „Az Athenaeum irattára”.


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány   c3.hu/scripta/