Honti Mária
A „TÛNÕDÕ PALLOS” (II)
Nemes Nagy Ágnes Három történet-érôl

Jegyzetek

A ház „lakói” – metamorfózisok I
„Erdész lakta, aztán az öregasszony, / aki a hegyre járt...” – kezdõdik a „történet” mélyebb rétegeinek felidézése.
A „mondják” „mondják” mint elbeszélõ fordulat csak a szöveg végleges, publikált változatában fordul elõ – a kéziratokban nem szerepel. A vezetõ ezzel hangsúlyozottan távolítja magától a történteket, mint hallott, mással történt eseményeket adja elõ. Vagyis nemcsak a látogató rejti jó ideig kilétét, hanem a vezetõ is: identitásukért (összetartozásukért, elválásukért is) egymással kell megmérkõzniük.
Az erdész felvillanása részben az elsüllyedt gyermekkorban kialakult férfiideálképet idézheti. Hiszen a költõ több életrajzi visszaemlékezésében utal egy rokon erdészcsaládnál, a természet bûvöletében töltött gyermekkori nyarakra. De egyúttal elõképe is lehet egy késõbbi férfialaknak. E férfi képe – bár nem részletezett – fontos: nem lehet véletlen, hogy a tömör összefoglaló részben õ és az öregasszony majd újból és együtt említõdik. Jele ez annak, hogy a versben feltáruló krízisnek és elvállalt magánynak fontos motívuma az asszonyi csalódás, melynek az öregedés egyszerre következménye és elõidézõje.
A következõ „lakó”, s akirõl többet megtudunk, az öregasszony. Õ egyfelõl hordozója egy nemzedék sorsának, ama nemzedékének, amelynek alig jutott ki az ifjúságból. Õ a megjelenítõje a nõi boldogság, a maradék ifjúság elvesztésének is – emlékét a lány különváló alakja ellenpontozza. De alakján ott van a költõ korán érõ, a megismerés kínjával kezdettõl fogva viaskodó személyiségének lenyomata is.
Nemes Nagy Ágnes már elsõ kötetének, a húsz évvel korábbi Kettõs világban címûnek a nyitó versében ír a megismerõ elme mûködésének szenvedésérõl és szenvedélyérõl:
„Mint iszap, gyönge hegy belébe málló,
mely önmagától fõve körbe fortyog...
így szívja, õrli elmém a világot.

Mint légy szeme: ezer tükör a bõröm,
a viszonyulás prizmás kínja köt,
s nem törhetem szét, mert e kín az õröm
a sík halál, s kerek téboly között.”
(Hadijelvény)

Tán nem egészen véletlen a „hegy”, az „iszap” és az „õr” motívumának visszatérése a Ház a hegyoldalon-ban.
A hegyre járó, a sas képében angyalt találó öregasszony története a vers egyik legszebb és legmegrendítõbb részlete. Szellemi önéletrajz vagy inkább dinamikus sorskép? A törékeny, ám konok ember megküzdése ez saját mûvészsorsával? Miféle csoda az, amelyhez csak meredek úton, magunknál nagyobb terhet „emelve-cepelve” lehet eljutni: nem a tehetség angyali kitárulása? És miért emberfelettien nagy a ragadozó madár-angyal szenvedése: nem a teremtõerõ kínja ez, mely a síráson, döngõ szívverésen és fojtó némaságon átjutva geológiai méretû mozgásba szakad? S honnan ismeri ily közelrõl a vezetõ az ápoló-virrasztó öregasszony gyöngéd osztozását e szenvedéssel? És ki riad itt az ápolásból „egy ablaknyi pirkadás”-ra? S a sas-angyal emlékeként „tûlevéllel csillogó fenyõgally frissen zúzmarás” örökzöldje: nem maga a mû? S vajon egyúttal nem veszteségtörténet-e minden alkotás megszületése? Csak kérdéseket tehetünk fel e részlet jelentésvilágára. A válasz más versekben lappang: a Madár-ban, A lovak és az angyalok-ban, a Téli angyal-ban például. S óvakodunk is a direkt választól, hiszen lesz még a történetben oly teher, melyet e küszöbön átemel valaki, és lesz még eltûnés, átváltozás: lehetséges jelentésük (az alkotásé és a szerelemé) a szövegegészben egymásba játszik. De mindenképp érezzük, hogy az angyal-madár szenvedésének leírása a legszemélyesebb érintettségrõl árulkodik. A mellérendelõ szerkezetek áradása, a hatalmas ívet leíró képi mozgás (a „szemhéj-prés”-tõl a „hegyvonúlatok”-at felgyûrõ „földrengés”-ig) rendkívüli erõrõl tanúskodik. Ám a keretezõ hasonlatok („sebesült katona”, „vacogó téli madarak”) kiszolgáltatottságot sugallnak. Erõ és kiszolgáltatottság: erre gondolunk akkor, amikor a költõ önsorsa dinamikus képeként olvassuk a mû e részletét.
A sas-angyal nyomában maradt fenyõgally általánosabb szinten kapcsolódik a versben már korábban és majd késõbb megjelenõ fa-motívum jelentésköréhez, „frissen zúzmarás” volta pedig elõlegezi a vers végi telet. Azonban – bár a látogató tétova kísérletet tesz erre – a vezetõ nem engedi, hogy most elidõzzünk e képnél. A közbevetésre – „Most is fenyõgally a sarokban” – kihívóan ironikus stílustöréssel válaszol: „Elõfordul. Bizonyos konstellációban.” Sem a látogató közbevetett mondata, sem az intellektuális társalgásra emlékeztetõ válasz, e leintõ nyelvi gesztus nem szerepel a mû egyik kéziratos változatában sem: csak a legvégsõ, a publikált szövegben olvashatjuk, talán a korrektúra stádiumában került a szövegbe. Ezért szentelünk nagyobb figyelmet emez apró szövegrészletnek.
A látogató korábbi, elsõ megszólalási kísérletét – „Itt egy szem töppedt szilva az úton...” – akkor ironikus élû kérdéssel vágta félbe a vezetõ: „Édes?” Ezúttal a „Most”-tal kezdõdõ próbálkozást hárítja el legyintéssel. Nem engedi tehát az „itt és most”-nál való idõzést. Mert az ott és akkor történéseivel kell szembesülnie mindkét szereplõnek:

„A kamra, tudja. És a pince benn.
Dehogy tudja, hisz nem járt itt sosem.
Honnan tudná, ha nem járt itt sosem?”

A látogató nem reagál e kérdésre. Noha mindketten tudják, hogy elõtörténetük közös, sõt azonos, a vezetõ látszólag elfogadja, sõt erõsíti e tudás takargatását. Ám ez csak késleltetés, ami fokozza a látogatóban a belsõ nyomást. Õ ugyanis szeretné meg nem történtnek tudni a múltat. Ugyanezért provokálja õt a vezetõ késõbb is szinte kriminalisztikai fogásoknak beillõ kérdésekkel:

„Ugye fojtó az ózon félelem?...
Ugye félõ lehetett két alaknak...”

E kérdések modalitása egyre fenyegetõbb lesz: „Nem? – Honnan tudná? Akkor se? – Ugye, ugye...”
A színvallás kikényszerítésének fokozódó sürgetései ezek. A vezetõ tehát hol kérdésekkel, hol pedig rejtélyes utalásokkal növeli a látogatóban a feszültséget: „Elõfordul. Bizonyos konstellációban.”

A ház lakói – metamorfózisok II
Az elhárító legyintés után más „konstellációba” lépünk: továbbhalad a ház bemutatása („kamra”, „pince”, „benn”), s feltûnik a másik valahai lakó: a pincét felásó férfi, „Erdész” – hallottuk a vezetõtõl kezdetben. Aztán a sas-angyal-történetben is feltûntek férfiképek hasonlat gyanánt: „Nagy volt, barna, mint egy kaszás. / Vagy egy sebesült katona.” Mintha az öregasszony a madár terhében egy erõs, de sérülékeny férfit is hordozott volna. Ami belõle angyali volt, elszállt, ami itt maradt, az a ház alapját ásta alá: a titkok titkáig, a nem emberi természeti közegbe, a vizek mélyébe, az õselembe hatolt – és elveszett, „szalamandra lett”. Az õ metamorfózisa egyúttal majd a kintrõl behallatszó dalnak, újabb átváltozásoknak az elõkészítése. Hiszen a szürreális látomás a maga szövevényes, irracionális, sejtelmes voltában éppúgy veszteségtörténet, mint a késõbbi, áttetszõen egyszerû dal. Az egyik részlet az elfojtott emlékezés sötétjébe hatol, a dal pedig egy veszteségtörténet napfénybe tartott, átszûrt párlata. Az egyiknek a szereplõje „a férfi”, a legintimebb titkok tudója: „...hajnalonként járt a tó alatt. / Feje fölött hallotta a halat / és látta lenn a nádak gyökerét, / mint óriás, sötét csillárokat”.* A dal szereplõje pedig egy lány, aki a napvilágon jár naiv gyönyörködéssel. Egyik is, másik is eltûnik: „nem jött újra fel” – „árokba botlik”. Mindkettõ elõkészíti a magány vállalását – a vezetõ megszilárduló alapattitûdjét.
Alakjuk, akárcsak az angyalé, elõtûnik még a késõbbiekben. A szalamandrává változott férfi emlékét és az öregasszony madarát a látogató fogja felemlegetni: a „fekete-sárga féreg”, a házban rejtegetett „hüllõ és madár” képében. Az éneklõ pedig a két fa, az „egy világos, egy sötét” képében összegzi majd a lány történetét. Fájdalmas metamorfózisokon át halad a „történet”, s ennek tudomásulvétele az életben maradás feltétele.
Jóllehet, életrajzi, konfliktuózus kapcsolati háttere is van a férfi-nõ, a szimbolikus hüllõ-madár, a sötét és világos fa ismétlõdõ és hangsúlyos szerepeltetésének, nem gondolnánk pusztán ebben megragadni a jelentés lényegét. Az emberi lélek dinamikus rajzát, kettõs osztatának leképzõdését is látjuk bennük, s harcot a végsõ értékeknek – akár metamorfózisok árán történõ – fájdalmas megõrzõdéséért.
És látjuk a jungi animus és anima kettõsségét is, meg a tudat sötétebb mélyáramainak az „én-felettesbe” való (Nemes Nagy Ágnes többször használt szava) felemelkedése íveit; ösztön és lelkiismeret küzdelmes viszonyát.*

A ház lakói: egy különös tárgy
Talán a magánynak és – késõbb – talán a hiábavaló kapcsolatteremtési kísérletnek modern és lefokozó módon reflektált metonimikus képe és képviselõje a régimódi telefon. Az egyetlen „lény” a házban, amelyrõl a vezetõ már-már konkrétan, évszámhoz kötve szólna, de – mintegy leintve önmagát – elhárítja e vágyat, és csak egy önironikus projekciónak tûnõ képet ad:

„Talán ezerkilencszáz –
Nehéz, õs-állat telefon.
És néma, néma. Ül, kotol,
nikkel hasát lepi a por.”

E tárgy átlelkesítése s egyúttal mozdulatlan hallgatása a továbbiakban döntõ szerepet kap. A szereplõkhöz mérhetõen még szakaszolhatónak látszó idõ e képpel mintha elsüllyedne valami fáradt és reménytelen idõtlenségbe. Így zárul a ház mint helyszín leírása. Ám megkezdõdik a ház mint színhely megelevenítése. A tárgyak – emlékeztetõ lenyomatok – ugyan még elõ-elõtûnnek, de mostantól a drámai eseményeké lesz a fõszerep. Kezdetét veszi az „akkor” története.

A vihar emléke és a leleplezõdés
A vezetõ és látogató összecsapása mostantól manifesztálódik. Ezt jelzi már a szöveg felgyorsulása is. A nyári zivatar félelmes-sodró felidézése a látogatóban egyre növõ szorongást kelt, ezért a vezetõt minduntalan félbeszakítaná: „Kinyitom az ablakot” – mondja, mondaná többször is. Az azonban csírájában fojtja el a menekülés szándékát, olyannyira, hogy a látogató negyedszerre már csak e mondat felét mondhatja ki, s végül csak a mondat ritmusát doboghatja közbe: ÈÈÈÈ – ÈÈ.
Víz és tûz, ég és föld között, zápor szaggatta tájon a két menekülõ – a fiú és a
lány – nyomában gömbvillám iramlott, mígnem „lecsapott válluknál”, s „Mögöttük egy cser lassított mozdulattal / a földre rogyott”.
Ez a vihar ûzte a házba a menekülõket. Sorsuk a paradicsomból kiûzött emberpárt idézi. E vonatkozással a vers – Poszler György szavaival – valóban „létparadigmává”, létértelmezéssé tágul.*
A vihar képei szinte visszaidézik a Szárazvillám-beli Paradicsomkert „hasított hegyû fényét”, „tépett kora-éjét”, s a menekülõkben látjuk a „két félrehasadt vérjárta formát”, akik föltûnnek egy késõi versben. Az utca arányaiban is ott „a két kis meztelen” s nyomukban az angyal, „tûnõdõ pallosával”.
A természeti viharban „a zápor tõre”, a „gömbvillám”, mely „vízre ugrik, el nem ázik, / mint a kálium, karikázik”, „az ostorozó gyöngysor-éjszaka” az embert hasító, ûzõ szenvedélynek is látomásos képe. Az ûzöttek menekülésében a bûntudat szorongása éppúgy ott van, mint közös sorsuk rájuk mért végzetének tudata. A bûntelen bûn paradoxona ez, a „Bûntelen, aki élt?” kérdésének dilemmája – mellyel a vezetõnek és látogatójának egyaránt szembesülnie kell. A sors, amibõl nem lehet „kiszállni”. Ám egy köznapian józan sorpár lesz az igazi villámcsapás a versben. Két keserûen irgalmas mondat:

„Az ablakot, fiam, ne nézze többé.
Ez is történet, mint a többi.”

A familiáris, de fölényt is jelzõ „fiam” megszólítás – amely a kéziratos változatokban még nem szerepel – egy pillanatra visszaemeli a szöveget a diskurzus jelen idejébe, s elõre jelzi a két szereplõ közötti hangnem minõségének változását is. Kifejez valaminõ személyes közeledést, de alá-fölérendeltséget is. A távolságtartás enyhülése elõkészíti a két szereplõ kölcsönös leleplezõdését egymás elõtt. A közös, sõt egyazon élet bevallását a kidõlõ csertölgy „lassított mozdulattal” megidézett képe keretezi: elõbb a vezetõ, majd a látogató beszél róla.
A házba menekülés emléktöredékei és az öregasszony korábban felidézett története egymásra csúsznak. Az eseménysor, vagyis az idõ ugyanúgy csak néhány képkivágás összemontírozásából tárul föl, mint valaha az öregasszony története a sassal: „felvette” – „emelte” – „a küszöbön emelte át”. A párhuzamosság oly feltûnõ, hogy joggal érezzük: a fiú a lányban szinte a „sas-angyal” terhét hordozta.** A házban ugyanazok a tárgyak is – „ágy, kemence, hajópadló” –, csak épp a csoda marad el. Ott a sasból lett angyal elrepült ugyan, de nyomában örökzöld: „friss fenyõgally” maradt. Az itt felidézett menekülõk után azonban „sáros lábnyomok”, ottfeledt „tükör” (az elsõ kéziratban ezek sem szerepelnek): hangsúlyozottan a köznapiság, a gyarlóság momentumai kerülnek a csoda helyébe, erõsítve, hogy „ez is történet, mint a többi”. A szenvedély terméketlenségbe fúlásának, pusztításba fordulásának elõképei ezek. Az eseményeknek az ismétlõdésekkel átfûzött és az egymás szavába vágó, a mondatrészleteket ily módon összeöltõ elõadása juttatja el a vezetõt a kérdés kimondásához? „Te voltál hát... Te ballonkabátban / Ti ketten.” Innen a látogató a menekülõ pár képviseletében van jelen. E ponton fordul tegezésbe az eddigi magázás. Az új nyelvtani forma a közelséget nyomatékosabbá, a szemrehányó elszámoltatást pedig fájdalmasabbá teszi. A Te és Ti egybemosása a „két testben egy lélek” paradicsomi állapotára utal. Az én és te szembekerülése soha nem a beszélõ és egy másik ütközése, hanem a valahai (és valakivel egybeforrt) és a késõbbi (a magára maradt) én belsõ ütközete.

A két szaggatott vonal mögött
Ennek a harcnak a legkeservesebb és legindulatosabb szakaszát a mû elsõ változatában a költõ részletesen megírta ugyan, de ezt kihagyta a végleges változatból. Ez már egy megnemesített és az indulat hordalékaitól megtisztított szöveget tartalmaz. Két, majd pedig egyetlen sornyi szaggatott vonallal jelzett, hangsúlyozott hallgatás mutatja csupán, hogy elhagyott részletekbõl, azaz hallgatásokból is épül a szöveg.*
A közreadott változat értelmezésében ezért csak áttételes, a mû genezisével szorosan összefüggõ következtetések illeszthetõk elemzésünkbe.
Mi volt a hallgatással jelzett sorok mögött? Az elsõ változatban is hangsúlyosan szerepel a „vadászkés”, amelyet azonban ott a látogató a vezetõ kezében lát, s attól retteg, hogy az majd gyilkos indulattal õbelé vágja. (Tudjuk, hogy a végleges változatban a látogató akarja a késsel elpusztítani a fákat.) A harc azonban itt is szavakban, még gyötrõbb vitában zajlik le, kezdetben a vezetõ, majd a látogató fölényével. (Tudjuk, a végleges változatban a vezetõ átmenetileg sem veszti el fölényét.) Bár a vezetõ védekezésre szólítja fel a látogatót, az másra szánja el magát: megvallja gyöngeségét és elesettségét, s ez vált át panaszos és vádló kérdésekbe és fájdalmas jövendölésbe. Idézzünk néhány sort e máig nem publikus változatból:

„A látogató: Nincs mibe ütközz. vége van.
Én régen megadtam magam...
csak azt ne hidd, dölyfödben dermedezve,
hogy csak neked van jogod a gyûlöletre...
nem érzed a förtelmet abban,
hogy szüntelenül igazad van?...
Öreg leszel. Az erdõn jársz magad.
Deres hajadban apró jégcsapok.
Öreg leszel...
Halott leszel.
Eltört a vállam. Gyönge a kezem.
Súlyod nem bírom vinni.”

A megadás, a gyöngeség nem valaki másé: ez belsõ állapot. A panaszos vád: önvád. A jóslat: személyes szorongás.
A Noteszek-bõl posztumusz közzétett töredékek több ponton mutatnak szövegszerû egyezéseket e kidolgozott, bár nem publikált részlettel. Tanúsítják, hogy a Ház a hegyoldalon dialogikus elõadásmódja valójában az önmegszólító forma egyik változata: e lírai töredékek ugyanis hol a látogató, hol a vezetõ aspektusát elõlegezik.
Az öregségre és a halálra szóló figyelmeztetés új dimenzióba helyezi mind az erényt és fölényt, mind a bûnt és elesettséget: a halál fosztatnék meg a méltóságától ezen a ponton.
„A látogató: Halott leszel. Majd az az éjjel
elkeveri csontjaidat
a csontjaim mocskos meszével.”

Azonban – mint mondtuk – a költõ elhagyta a mûbõl e keserves, nemegyszer a durva indulat határáig jutó részletet. Legszebb elemét, a könyörgés szakrális mozdulatát – mint idéztük – átemelte az Ekhnáton éjszakájá-ba, a többit hallgatás gyanánt emelte be a végleges szövegbe: kétsornyi szaggatott vonallal.
A hallgatás mögöttesét mindössze egy kimerevített, szoborszerû kép õrzi meg majd a végleges változat utolsó részében, éspedig a látogató utolsó szavaiban:

„Mit ülsz ott, mint a vak?
Mit döntöd homlokod kezedbe,
Mint ki örökre így marad?”

Mindössze három sor: ennyi került az elsõ változat bõ hatvansornyi kínzó részletébõl a végleges szövegváltozatba – a befelé forduló gondolkodó képe. Ezt a képet viszi magával majd a látogató a házból.

A kikényszerített emlékezés – két monológban
Az õsváltozathoz képest egészen más módon, más hangnemben folyik le a látogató és a vezetõ ütközete. Néhány sorban még folytatódik az egymás szavába vágó emlékezés. A látogató a vihart és a menekülést idézi vissza, a vezetõ pedig a maga töredezett mondataiban egy valahai kapcsolatteremtés hiábavaló kísérletére utal: „És nálam szólt a telefon – Fölvettem. Senki. Hívtam ezt a számot. – Egy számot, ami nincs. A telefon – A vezetékek. Szólt. És senki.” Bizonyos, hogy a telefon kitüntetett szerepeltetése fontos. Lehet, hogy konkrét élettörténeti mozzanatoknak is emblematikus képe, de ez nem tartozik a tárgyhoz. E panaszos emléktöredék: a vezetõ hajdani lelkiállapotának, titokkal teli próbálkozásainak jelzése, széttördelt sorokban. Egy kétségbeesett próbálkozás emléke, hajdani kísérlet valami józan belsõ párbeszédre: a szenvedély fölötti önkontroll mûködtetésére. Amely azonban nem valósulhatott meg. Hogy miért? Talán erre is válaszol a látogató hosszú, monológgá terebélyesedõ elbeszélése.
„Nyár volt” – kezdõdik a hajdani történet, most elõször a látogató nézõpontjából. Egy hajdani és eleve viharban fogant szerelem és az ebbõl kibomló közös élet képe. A vihar, amely a történet nyitánya, egymásra rétegzõdõ jelentések látomásos szövevénye. Egy valóságosan átélt – s talán valamely fontos személyes vonatkozással összeforrt – zivatar emléke éppúgy benne lehet, mint azé a szenvedélyé, amelyet valaha a háború fenyegetõ robbanásai és vészjósló csöndje öleltek körül. Mégis: e vihar elsõsorban belsõ eredetû, sorsszerû. E kapcsolat egyszerre volt harc és menedék, életre-halálra szóló: a „szív”, az „erek” és a „vér” képei csúsznak egybe az „égzengés”, a „villámlás” és a súlyos „sötétség” képeivel. Mindenik jelenti önmagát és a másikat egyszerre: ami kint, az bent – ami bent, az kint. Az „üst”, a „réz” mint a „rettentõ dobbanások”-nak, a „zihálva döndülõ aritmiá”-nak továbbdöngetõje – itt kap további funkcionális tartalmat: a „rozsdás barlangi nap” tehát nemcsak a világosság maradéka lesz, hanem egy rémületben fogant összekapaszkodás emléke is. A szenvedély csúcsának, majd oldódásának riadt pillanatában jut a történet halálközelbe. E részlet gyönyörû záró sorpárja a Barna notesz egyik töredékébõl, a Szicíliai koporsó-ból került át a szövegbe:
„Úgy ültünk, mint a végsõ rémület
egy nagy fekete szívben meghúzódva.”

A látogató ezután – mintegy a házból kilépve – felidézi a szelídültebb emlékeket, az összetartozás harmonikus vetületét. Azt az értékvilágot, amely késõbb majd a pusztulástól megmentett két fa képében összegezõdik. Jelzésszerûen, mégis nyomatékosan van jelen ebben a kultúrához és a tradícióhoz kötõdés közössége:

„Aztán lazult. Nyár volt. Az oldott
áttetszõ vízfalak mögött
ott álltak már a régi szobrok.”*

Ugyanilyen fontos ebben az értékvilágban a természet törvényei szerinti összetartozás: nappal és éjszaka, nõ és férfi, föld és ég, az évszakok rendje. S e rend „hullámló vonulását” átszínezik még a számbavehetetlen, apró és váratlan boldogságok: „talán csak egy sebes madárraj” vagy egy „tündöklõ hófúvás”. A gyengédnek, a játékosnak és a nagyszabásúnak egymáshoz való finom illesztése, a légiesült testiség és a szinte tapintható közelségû szakralitás: Nemes Nagy Ágnes talán legvarázslatosabb vallomása a boldogság valahai esélyérõl és emlékérõl. Ezzel kell a vezetõnek szembesülnie.

„A látogató: A ház elõtt ott állt a nappal,
ott az aranyosbõrû nappal,
az arcát félig takaró
térdig hulló, napszínû hajjal,
mint egy aranyos lombu fûz,
oly villogó, oly omlatag,
s haja mögül sütött a nap –
S a ház elõtt ott állt az éj,
ott állt a szélesvállu éj,
ezüst csillag-sebek a testén,
fekete-húsú Szent Sebestyén,
s körbefutva a köldökénél,
 

derengõ, fémes pánt az éjfél –
Ott állt az éj, ott állt a nap,
s a ház fölött, s a ház alatt,
minthogyha lassu szél suhog,
hullámló, lassu mozdulattal
vonultak át az évszakok –
És aztán semmi, semmi más,
csak lebbenés, csak surrogás,
talán csak egy sebes madárraj,
mit ránkdobott egy óriási ég,
pihék, pihék, szárnyak, pihék,
át-átcsapó, tündöklõ hófúvással,
és semmi, semmi más –”

E gyönyörködõ emlékezés nyarát folytatta a vezetõ a mû legelejének õszi képében – ott is a „ház elõtt” vagyunk, s „végeláthatatlan hullámló vonulat”, „szembe-nap” van ott is, de már a gyérülõ fák „haja mögött”, s az „aranyosbõrû nap” fénye egy-egy alkonyi-õszi levélen: „mint a füst-arany”. A boldogság emlékének maradéka.
Mindez azonban „a ház elõtt”, „fölött”, „alatt” volt igaz: nem magában a házban. Az emlékezés áradása azonban megáll, fennakad, mégpedig kemény gáton, a vezetõ tiltó érintésén: „Elég”. Mint korábban annyiszor, ezúttal is a látogató és a vezetõ szavaiból együttesen épül fel egyetlen verssor. Az „Elég” mint sorvégi rímszó vágja el a beszédet. A következõ sor pedig egy ismétlõdõ kérdésébõl és közbeékelt, a válasz képtelenségét jelzõ hallgatásokból adódik ki:

 A vezetõ: Hol a lány?
 A látogató: Hol a lány?–
 A vezetõ: Hol a lány?Hol a lány?
 A látogató: Hol a lány?Hol a lány?–

A kérdésre a látogató sem most, sem késõbb nem tud felelni. A széttörtség mint poétikai-szerkesztési megoldás fordulatot készít elõ. Az „akkor” történetének végsõ drámáját, a ház megroppanását a vezetõ idézi vissza: „A kamráig dõlt be a víz / A pincéig dõlt be a víz.” Víz, tûz, gömbvillám, éj – a pusztító szenvedély régi-új motívumai. Ugyanaz a vihar ez, ami a fiút és a lányt a házba ûzte? Vagy annak az emléke? Vagy csak arra emlékeztetõ? Egy másik történetben – egyben ama „többi” közül – a saját emlék felismerése? Annak visszaidézése ez, amire a vezetõ már korábban figyelmeztetett: „Erõs a zápor itt nyaranta...”? A szöveg nem idõzik el e képeknél. Egyedül az világos, hogy a házat készületlenül érte a vihar: „Nyitott ajtók és nyitott ablakok.” S itt már az a fontos, ami a kétszer hétsornyi viharkép középpontjában áll: „Mert akkor éjjel elmozdult a ház.”
Innen a vezetõ beszédét a jelen idejû igealakok uralják. Az elbeszélt történet mintegy utoléri a diskurzus jelen idejét: „Nem látni semmit. A mész, a réz, a fa / viaszosan ragyog az új matéria, / ...torzul lassan a ház belsõ tere.” A torzuló ház képe a lassan kiüresedõ, az érzelmeibõl kifosztott lélek megjelenítése.* A „vér” képeinek helyébe mások kerülnek, a „vaskapcsok koponyavarrata” és az „agyvelõ körül a csonthéj”: az elme próbája ez már, nem a szívé. A hiányélmény képzete olyan képek halmozásából áll össze, amelyek egyenként is szinte fokozhatatlanok. E halmozódás már-már a téboly határáig feszíti az állapot rajzát. Háromszor ismétlõdik a „nem látni semmit”. A „tömör üresség” és az „egy lassú zuhanásban állunk” metaforikus oximoronja, jelképes képtelensége, a veszteség, a hiány abszurditását térben jeleníti meg. Egy hasonlat pedig az idõ mint létdimenzió elvesztésével festi a semmi érzetét:

„...a háznak,
ennek a határolt hiánynak...
már nincs több léte, mint amennyi
két perc között tud megjelenni
rézsut és névtelen...”

Fel kell rá figyelnünk, hogy egyszer, egyetlenegyszer a vezetõ is többes szám elsõ személyû igealakot használ. A látogató korábbi hasonlata – „úgy ültünk, mint a végsõ rémület” – fordul át itt egy új metaforába: „egy lassú zuhanásban állunk”. Egy lélekben két személy, a „volt testek” közös emléke ez, amit most a vezetõ is bevall.
A tárgyak és az eszmék összenövésében, a tény és vágy összetartozásában a Nemes Nagy Ágnes-i látás és gondolkodás kulcsmotívumai tûnnek elénk a versnek ezen a pontján: a tapintható absztrakciók:
„torzul ez a tömör üresség,
hol tárgyak állnak, mint az eszmék...
...a háznak,
ennek a határolt hiánynak,
melynek kapuin ki-be jártak
a tény, a vágy, a képtelen,
már nincs több léte...”

„A homállyal is megküzdõ önismeret” harca – és gyõzelme – e részlet. Azé a költõi-emberi ethoszé, amit – kedves Rilkéjét idézve – önmagáról is szólva mondott egy nyilatkozatában: „Határainkon megvetjük lábunk, a Névtelent magunkhoz tépjük át.”*
A kiüresedés, a belsõ összeomlás képeinek feszessége különös ellentétre épül. A szótári jelentésekbõl összeadódó elsõdleges „tartalom” („semmi”, „hiány”, „névtelen”, „zuhanás”, „roskadás”) és a stilisztikai-poétikai „forma”, ez az elvontságnak szinte testet adó megformáltság szembefeszül egymással. Az egyik a pusztulás, a másik az épülés képzetét kelti bennünk. Aki ily világosan szól a hiányról, veszteségrõl: már uralja is azt.
És ez adja költõi hitelét a folytatásnak: „Az õr vagyok... Én mertem ki az iszapot.” A roskadásban „hazátlan agyaggá” dõlt házat õ támasztja meg „cementtel”, „betongyûrûvel”: az értelem erejével. Ugyanez az erõ védi meg majd a kihunyt szerelem emlékét õrzõ két fát is: az irgalom erejével.
 
 

Értékõrzés
A vezetõ felülkerekedése nem megy könnyen. A látogató háromszor is nekilendülõ panasza sejteti, hogy a küzdelem nem ér véget a boldogságra zuhanó csalódásnál. Mert most a látogatón a számonkérés sora: „Mit nézel rám: Hát mért nem jöttél késsel, / fejszével... hát mért nem jöttél? Én vagyok a tetted, / a véletlent mért kellett elkövetned?” – szól az elsõ szemrehányás. Élet és halál, megmaradás vagy önpusztítás határán jár itt a történet. Az emlékezõ magát a túlélést kéri számon önmagán. A születéssel életet kapni, ez még lehet az ember számára igazi „véletlen”. Az életet megtartani: ez már részvétel a véletlenben, ez már „elkövetés”. A vezetõ válasza szûkszavú, ám világos, a teremtett természet törvénye: „Fák nõnek itt. Nem én ültettem õket.” De bennük most azt látja a látogató, hogy épp e törvény által nõtt szenvedéssé a szenvedély: „fák nõnek itt, vizes ostorok, / a fák alatt vesszõfutás, / villámfehér szíjcsattanás”.*
Az élet alapértékeihez való viszony szétválásának, elkülönülésének tisztázását végzi el a versnek ezt követõ részében a dialógus. A vezetõ a védelem alapállásából szól, jelzésszerû, kemény figyelmeztetéseket közbevetve a cselekvõ élet parancsáról: „Az õr vagyok... Én mertem ki az iszapot... Cement... Betongyûrûk.” A látogató viszont a természeti meghatározottságot panaszolja fel sértett indulattal. „Mert jött helyedbe más... / A hegycsuszamlás / zajait ismered?...” Már nem elbeszéli, hanem új aspektusból szól, számon kéri a feszítõ szenvedélyt (és persze emlékezteti rá a vezetõt) – mint az emberi ûzöttség szüntelenül újuló forrását. Szavaiban egybefonódnak az öregasszony sas-angyal-történetének, a „szalamandrává lett férfinak”, a viharból menekülõk kitaszítottságának képei: hiszen a két embert egyesítõ lélek s az egy emberen lakozó két én létállapotának rajza ez. A látogató nem is képes különbséget tenni a testi és a lelki, a fizikai és a szellemi, a „jó” és „rossz” között: így tartozik össze a képsorban a „mormolás és suhogás”, a „fekete-sárga féreg” meg a „madár-angyal” emléke, a külsõ vihar és belsõ lobogás: „haj és hajóorr”.** A látogató azt a felismerést fogalmazza meg, hogy az emberben egyaránt és együtt lakozik „pikkelyként rendezett tollaival” a „hüllõ és madár”. Úgy tetszik neki, hogy az ember maga a paradicsomi kígyó és a paradicsomi angyal. Ezt rejtegeti, és csak együtt rejtegetheti az, aki védelmezi az életet. Ezzel akarja szembesíteni a vezetõt. És ezen a ponton adja vissza a költõ a szót az Éneklõnek (tán az eltûnt lánynak?) – aki voltaképpen meg is erõsíti, de meg is szelídíti, dallá fogalmazza az ember kettõsségérõl szóló felismerést. És ez a válasz a vezetõ korábbi kérdésére: Hol a lány? „Szembenézve két fa nõtt... Egy világos egy sötét.”
E kettõsség lesz a végsõ kihívás a két szereplõnek: mindenestül elpusztítani vagy mindenestül megõrizni – ez itt a tét. Az „õr” kiveszi a kést a látogató kezébõl: nemet mond a pusztító indulatra.

Elváló jövõképek
Ezután szakad el a látogató a múlttól. Az õ jövõképe – mint korábban utaltunk rá – a rá váró terméketlen élet, az „akkor” után a „majd” fájdalmas rajza. A természeti közegtõl elszakadó, hangsúlyozottan nagyvárosi, köznapi képek egyúttal nyomatékosan XX. századiak is. A térben és idõben egyaránt megkötött és elárvult élet képei ezek. Úgy tûnik, az élet eszmei megvédése, az emlékek értékvédelme, a dal nem elég vigasz a konkrét és egyszeri, a megismételhetetlen élet veszteségeiért. Így egyensúlyos az elszámolás.
Az éjszakai utcaképek, a puszta járda, a villamossínek, vágányok és vágánycserék, a mesterséges neonfény (se nap, se csillagsebek!) mögötti elsötétült, hideg játszóterek és elha-
gyott állomások késõbb módosulva és megnemesedve épülnek be késõi nagy versekbe, a Futóesõ-be, az Egy pályaudvar átalakításá-ba, Az utca arányai-ba – meg minden „esetleges állomástartalom”-ba, legyen az akár honi „villamos-végállomás” vagy a „magához ölelt, felbonthatatlan csomagként” elért „Amerikai állomás”.
Ám a látogató – bár indulata nem csillapul: „Mit ülsz ott, mint a vak?” – mégis beismeri: egész látogatása azért történt, hogy énje másik fele, a vezetõ feltartóztassa a keserûségben fogant gyilkos indulatot: „Elvetted a kést. Itt vagyok. Mért jöttem vissza? Ezért.”
A dialógus lassan a végére ér. A vezetõ a történet összefoglalásában kiragadja a köznapiság és az indulat szorításából a beszédet. Az õ jövõképét nem az indulat alakítja.

Két verszárlat
A mû kettõs befejezésében újból és immár végleg a vezetõé a dominancia. A látogatónak egyetlen szava marad: „A fák...” Ezt fogja közre az elsõ és a második verszárlat. Az egyikben a belsõ számvetés szikár, ám méltósággal teli, s bár puritán, mégis mitikusan emelkedett közegbe nõ fel. A vezetõ a maga és az éneklõ lány szavaiból szövi azt a kelmét, amit búcsúzóul a történetre borít: nem elfedni azt, hanem emlékeztetni rá. Hiszen ott van rajta minden fontos motívum: a „ház”, az „erdész”, az „öregasszony”, a „sas”, a „férfi”, a menekülõ „két alak”, az „állva zuhanás” és persze a „két növõ fa” a ház elõtt: „az a világos és sötét”. Csak így, az egyenes beszéddel lehet nemet mondani az önpusztításra. Csak így lehet kimondani, hogy túl kell élni a képtelent, a lehetetlent.
Mutatis mutandis: a Ház a hegyoldalon-ra is állhat az, amit a költõ az Ekhnáton éjszakájá-ról mondott, arról ugyanis, hogy mirõl is szól a vers: „...az életveszély, a megsemmisülés olyan tapasztalásáról, akár háború, akár más által (kiemelés H. M.), ami után kétségessé válik, hogy az ember tovább tud-e élni... hogyan lehet tovább élni a megsemmisüléssel együttélve és azt megtapasztalva”.*
Az elsõ verszárlat mondai-balladai hangján persze átüt az irónia is – itt ez is része az egyenes beszédnek. A visszaszerzett fölény kesernyés iróniája épp a ház megroppanásához tapad: „igen, kérem, aztán megdõlt a ház”. Ez a „kérem” a korábbi „fiam” ikertestvére: apró köznapi elem a már-már emelkedett stílusban. Figyelmeztet rá, hogy a megsemmisüléssel együtt élni: ez „kérem” nem csoda, hanem kemény lelki munka, és szigorú önértékelést, keserû öniróniát kíván. Visszacseng hát a mondat: „Az ablakot, fiam, ne nézze többé. / Ez is történet, mint a többi.”
A mû zárójelbe tett, második zárlata – mint mondtuk – nem a dialógus része, hisz a látogató már elment. (Zárójeles volta rokonítja a Mihályfalvi kaland ugyancsak önreflexiós részletével: „Hiába, nekünk ez jutott ki...”) Az utolsó sorokban a vezetõ (a költõ) nem a történetet, hanem az idõ nyomában maradt teret pásztázza végig: szigorúan megvágott képekben, tört, kopogó, hiányos mondatokban. A cellamagány képe ez: néma, sötét és hideg. Még kietlenebb, mint a mû elején: „A vaskapcsok koponyavarrata” ismétlõdik meg itt, s a „hideg kemence”: az elme és a szív állapotának jelzései. Rímnek, hagyományos ritmikai elemnek nyoma sincs, a kopár képi világhoz a zenei dísztelenség illik. De a vers utolsó sorai mintha elmozdulnának innen:

„S rozsdás barlangi nap – elég.
Kint most madár. Ilyen korán?
Egy téli raj. Tengelicék.”

A szigorú lélek „fényûzése” folytatódik bennük. Három jambikus sor csupán: egy metafora emlékével és egy kis rímnyi csendüléssel a záró choriambusban: – ÈÈ –, „tengelicék”: talán madárhang és valami suhogó tágasság. Az értelem keménységéhez – „a tényhez” – valami megenyhülés – a „vágy” – csatlakozik? E rejtett kapcsolat volna az utolsó Nemes Nagy Ágnes-történet legvégsõ üzenete?

*
A Ház a hegyoldalon költõje szigorú számvetést végzett. Jóllehet erre az érzelmek kihûlésének, elfakulásának és általában a mulandóságnak a tapasztalása indíthatta, a mû végül mégsem pusztán veszteségtörténet, sõt elsõrendûen nem az. Hanem egy öntörvényû élet képe: zárt rendszer, amelyben semmi nem veszhet el. Olyan „történet”, amely mintha kifogna az idõn. E léttapasztalatról és -szemléletrõl adnak hírt a versbeli metamorfózisok, melyek egyúttal énváltozatok, ideálképek és ellenképek is. Ezeknek „történetszerû” kibontása épül, boltozódik rá arra a háromszakasznyi lírai betétre, amit a mû látható pillérének mondtunk. Búcsúzóul vegyük számba õket együtt. A ház lakója elõbb „erdész”, aztán egy „öregasszony”; a „sas” „angyallá” változik, ólomnehéz „sebesült”, mégis elszáll, de nyomát örökzöld „fenyõgally” õrzi; a pincét felásó „férfi szalamandra” lett, a „fekete-sárga” féreg, a „moccanatlan barna zsákruhás” egyszerre „hüllõ és madár”, s ha madár, akkor – már tudjuk – „angyal” is. A látogató a maga vallomásában a vezetõ történetét mondja el, a vezetõ a látogatón valójában önmagát kéri számon: õk egymás változatai. A „szép fényes délbõl” s a „fekete küllõs fekete napból” „rozsdás barlangi nap”, a „lány”-ból s a „fiú”-ból, a „nappal” és „éj” emlékébõl pedig a két „fa” lesz: „egy világos, egy sötét”. Ezek „növõ” és „egyre növõ” képe egyensúlyozza ki az „egyetlen zuhanást”. A veszteségtörténet mögött tehát fölsejlik az öntörvényû magány mint sors, a teremtõ magány mint rendeltetés – s egyúttal morális teljesítmény. Mert csak ezen az áron történhet meg a költõben a szembesülés: az életeseményeken túl önmaga ellentmondásos voltával, belsõ hasadásaival, a tudattalan homályával, a sistergõ indulattal – a konok igazmondás terheivel. E magány egyszerre lett egy nagy költészet értéke és ára.
 

Melléklet
HÁZ A HEGYOLDALON
Részlet – a mû õsváltozatának második fele

[Ez állt a „Te voltál hát” kezdetû részlet helyén, egészen a zárójeles verszárlatig.]

 A látogató: ...(Most fölkel) Az ablakon
az esti lángok, fény a fényre –
(Most a késért) Vakít, vakít –
(Mégsem. Hegyével földbevágja.) Vakít
az ég üveg-gyönyörûsége. –
(Rezeg a nyél. Aggancs-utánzat)
A lázas zúzmara – (Most jön) A lázas –
(Most jön) Lázas. (Itt van) Lá –
 A vezetõ: Védd magad.
 A látogató: Védd magad.Nem.
 A vezetõ: Védd magad.Nem.Védd magad.
 A látogató: Védd magad.Nem.Védd magad.Nem.
 A vezetõ: magad.Nem.Védd magad.Nem.Nem.Védd –
  Gyáva.
 A látogató: Gyáva.Jó itt a földön. Mondd, miért
Jöttem vissza? Ezért.
Folytasd.
 A vezetõ: – – – – –
 A látogató: – – – – –Folytasd.
 A vezetõ: – – – – –Folytasd.– – – – –
 A látogató: – – – – –Folytasd.– – – – –De. Folytasd.
 A vezetõ: Kíméljelek, mert gyönge vagy?
Páncélos állat
tonnás testében rengõ gyötrelem –
mért kell hurcolnom ennyi vállat?
Letépem kínzó izmaim,
földre akkor, gyökérköteg,
a csontjaink ütközzenek.
 A látogató: Nincs mibe ütközz. Vége van.
Én régen megadtam magam.
Csak azt ne hidd, iszonyatos hal,
iszapba fúrva uszonyoddal,
amíg süket füledbe nem hasít,
s nem hallod a jég sikoltásait,
csak azt ne hidd, dölyfödben dermedezve,
hogy csak neked van jogod gyûlöletre –
nem nézel rám, de mégis érzed
ezt a nádszálnyi gyöngeséget,
és föl nem éred, páncélos vadállat,
hogy van szem, mely engem választ magának –
Nem nézel rám – az észrevétlen
légbuborékot nézd a fémben,
a hajszáleret a falakban,
a korhadt törzset ön-derekadban –
nézz rám, nézz, csak egyetlen egyszer,
aztán akármi fegyverekkel –
nézz rám – tudd meg, milyen érdes a kín
az elesettség térdein,
az alacsony rongy-fellegek,
a szégyen és a rémület –
nézz rám – mind hozzád emelem,
mint jobb kezemmel balkezem,
eltört a vállam – egy tekintet
 A vezetõ: – – – – – – – – –
 A látogató: Öreg leszel. Az erdõn jársz magad.
Deres hajadban jégcsapok.
Öreg leszel.
 A vezetõ: – – – – – – – – –
 A látogató: Halott leszel. Majd az az éjjel
elkeveri csontjaidat
a csontjaim mocskos meszével.
Halott leszel.
 A vezetõ: – – – – – – – – –
 A látogató: Eltört a vállam. Gyönge a kezem.
Súlyod nem bírom vinni.
 A vezetõ: Súlyod nem bírom vinni.Menj.
  – – – – – – – – –
 A vezetõ: (Most megy. Egy hát a küszöbön.
Most megy. Egy hát – a kés – de nem.
Most elment. Némaság. Homály.
Egy roppanás. A szalamandra jár.
A küszöb. Nincs ott az a hát?
Az angyalt ott emelik át.
Sötét. És mintha benyúlna a hegybe.
Megérintem. Hideg kemence.
A kést most helyre. Karcolás a padlón.
És semmi más. Hajópadló. Az ágy.
S rozsdás barlangi nap – elég.
Kint most madár. Ilyen korán?
Egy téli raj. Tengelicék)

[A szaggatott vonallal jelzett sorok nem kihagyások, hanem a kéziratban szerepelnek így, a hallgatást jelölve.]

Jegyzetek

* Számos korábbi vers vagy töredék hagyta ott a nyomát e részleten: „meglehet, hogy kiszakad az esti Balaton / ...s felém mutatják talpukat a nádak, gyökerek” (A kín formái); „Siklik a lép, a máj kering, / Kígyózva fut a hátgerinc: / kezem között, bõröm alatt / hullámlanak, mint a halak” (Tengeren); „Agyvelõm tó. Hasznos, komoly” (A szörny); „Itt csak iszap. / A könyvespolc alatt döglött halak. / A képkeretrõl, mint a sapka / hínárcsomó lóg félrecsapva... De hallom néha. / Valaki jár” (a Barna notesz-ból).
* Ennek archetipikus voltáról beszél a Hold (Diva triformis) címû vers, amely ugyancsak a Virágének közelében szerepel a kézzel írt második füzetben: „Bátyám szeretõm fényességem / Itthagytál az égi réten / Járdogálok egymagam / Férfi-részem eltûnõben / Itthagytál az égi mezõben / Minden léptem naptalan” – mondja Szelené.
A lélek szelídebb fele tehát maga is kétosztatú – és ezért esélyes a veszteségre. Ehhez járul – harmadik elemként – a veszteségre adható egyik válasz, a pusztító ösztönkésztetés kiáradása Artemisz szavaiban: „Róka visong a bokorban / Lelövöm / Szarvas villan a berken / Ledöföm / Vadkan csörtet az erdõn / Megölöm megölöm”.
A Ház a hegyoldalon mondja ki a másik választ: a pusztító ösztön legyõzését, de elmondja e gyõzelem fájdalmas árát is.
** Poszler György nagyívû esszéje az „objektív líra – szubjektív mitosz” összefüggését föltárva értelmezi így a verset, s fontos utalásokkal kapcsolja a mûvet a késõi nagy versek köréhez is. Orpheus 17. (VI. évf. 1. sz.) 1995–96. 288–316.
** A kéziratos változatokban nem volt ilyen pontosan kidolgozott e párhuzam, ezért hangsúlyosan jelentésteli mozzanatnak tartjuk mind a hasonlóságokat, mind az eltéréseket.
* Az elhagyott részletet, amely voltaképpen az õsváltozat második fele, függelékben közöljük.
* E kép fontosságát akkor értjük igazán, ha tudjuk, hogy a Ház a hegyoldalon-nal egy idõben keletkezett a Szobrokat vittem címû vers. Elsõ szakaszát – mely méltán kerül majd a költõ egytömbû, alig faragott kõbõl való sírlapjára – nem idézzük. Második felét csak 1995 óta ismerjük, maga a költõ ezt nem publikálta:

„A víz alól kimentelek,
nélkületek nem élhetek.
Még fulladozva partra húzom
összeroncsolt testeteket.
Homokból ágyat készítek,
feküdve ott feküdjetek,
csepp olajat hordok naponta
roncsolt, gyönyörû arcotokra.
Esõ megáztat csendesen.
S nem lát titeket senkisem.”
* „Nem szenvedek. Csak elviselhetetlen.
Mért fáj az, ami nincs” – olvassuk a Barna notesz egyik töredékében 1958–60-ból.
* Beszélgetés Mezei Andrással. Élet és Irodalom, 1967. május 13.
** Nemes Nagy Ágnes alapképei (lovak, angyalok, madarak, tó, folyó) sorában talán a fák kapták a költõtõl a legárnyalatosabb, leginkább rétegzett jelentésvilágot. Errõl szól vázlatosan a szerzõnek a Fák címû vers elemzését középpontba helyezõ tanulmánya: A „szó és szótlanság” költõje – Irodalomtanítás az ezredfordulón. Pauz–Westermann Kiadó, 1998. 756–770.
** „Zúgott a hajnal két fülemnél,
és átcsapott a vállam felett,
olyan voltam, mint egy hajóorr,
amint hasítja a szelet” – olvassuk a Barna notesz töredékei között.
* In memoriam Nemes Nagy Ágnes – Erkölcs és rémület között. (Nap Kiadó, 1996. 399.) Ekhnáton éjszakája – Nemes Nagy Ágnessel beszélget Lator László. – 241.


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány   c3.hu/scripta/