Befejezetlen jelen
Michail Sebastian
Egy román értelmiségi pokoljárása

Mihail Sebastian publicista, író, dramaturg. 1907. október 8-án született Braùilán. Eredeti neve Josef Hechter, írói álnevét Szent Sebestyéntõl kölcsönzi. Tanulmányait Bukarestben és Párizsban végezte, hazatérte után majdnem minden jelentõs román folyóiratnak volt munkatársa. Ennek ellenére "Éaz irodalomtörténet elsõsorban mint kiemelkedõ drámaírót tartja számon. Alkotásai legegyénibb vonása a költõi atmoszféra és a komikus és komoly között húzódó határ bizonytalansága. (...) Éa szereplõk, kiszabadulva hétköznapjaik nyomasztó konformizmusából, a szabadság, a fantázia világában élnek. Sebastian színházának modernsége abban áll, hogy bár mindez álom, játék, de segítségével a szereplõk egy pillanatra kiléphetnek szürke életükbõl, és ezt tudatosan vállalják." (Világirodalmi Lexikon, 12.) Ismertebb színdarabjai: Játék a boldogsággal (Jocul de-a vacant,a), Lapzárta elõtt (Ultima oraù) és a Névtelen csillag (Steaua faùraù nume). Ugyanakkor Sebastian regényíróként sem kevésbé jelentõs: Akácok városa (Orasüul cu salc"mi), Menedék (Accidentul).
Talán legfontosabb "mûve" mégis 1935-1944 között írott naplója, amely 1996-ban jelent meg Románia egyik legelõkelõbb kiadója, a Humanitas gondozásában. Kiadását váratlanul heves sajtópolémia követte, mintegy szomorú és tanulságos igazolásaként a napló 1944. augusztus 30-án kelt bejegyzésének: "Románia csak akkor eszmélhet fel, csak akkor térhet magához, amikor eljön a felelõsség felvállalásának az ideje." A napló kiadása körül dúló vita sajnos mindennél ékesebben jelzi, hogy messze még ez az idõ. Sokan a napló eredeti szövegének meghamisításával, a válogatás tendenciózus voltával vádolták a kiadót. Sajnálatos tény az is, hogy nem is annyira a nyíltan nacionalista sajtó kelt ki a napló ellen, hanem inkább a magukat demokratikus beállítottságúnak valló - vagy annak képzelõ - lapok. Egy a zsidó hitközséghez közel álló könyvkiadó (Universul Dalsi) 1999-ben kiadott egy több mint 400 oldalas kötetet, amely a naplóra megjelent reagálásoknak csupán egy részét tartalmazza.
A vita folytatódik - vagy egy helyben áll? Ki-ki újra és újra ismételgeti meggyõzõdését, rögeszméjét. Gabriela Adamesüteanu - a 22, a demokratikus értelmiség egyes számú hetilapjának fõszerkesztõje - egyike a kivételeknek. Bevallja, Sebastian naplója segítette hozzá, hogy leszámoljon a hamis illúziókkal. Az olvasói levelek reagálása egyöntetûen elítélõ, egyesek követelik Gabriela Adamesüteanu leváltását a lap élérõl. Ilyen sorokat olvashatunk a lap 2001. április 13-27-i számában: "Sebastian naplója nem szolgálhat útmutatással a romániai zsidókérdést illetõen. A Vasgárda nem szerepel az európai fasiszta pártok listáján, mint például a Nyilaskeresztesek. (...) Sokan azzal rágalmazzák a román kultúra legjelentõsebb alkotóit, hogy kacérkodtak a fasizmussal, fasisztaszimpatizánsok voltak. (...) 1940 nyarán Sztálin 3000 zöldingest küldött Romániába, hogy a román kommunisták támogatásával destabilizálja és kompromittálja a Vasgárdát. (...)
A két világháború között egyetlen zsidót sem gyilkoltak meg, azokkal a bizonyos pogromokkal(?!) és deportálásokkal. Vallomással zárom soraimat: nem voltam vasgárdista, deÉ kommunista sem."
Az utolsó mondat ékes példája a román értelmiség nagy része által felvállalt szlogennek: az antikommunista harc végsõ soron minden eszközt szentesít, beleértve a pogromokat is. Iszonyatos, elfajzott etika ez, amely talán magyarázattal szolgál arra is, ahogyan Gabriel Liiceanu - a Humanitas tulajdonosa, igazgatója - Sebastian védelmére kelt. A Zsidó Hitközségben felolvasott írása, a "Sebastian, mon frere" kétértelmû szöveg. Hamis, erõltetett párhuzamot von a zsidóság fasizmus alatti üldöztetése és a "nem párttagok, polgári eredetûek" üldöztetése között a kommunizmus alatt. (A Sebastian mon frere egyébként majdnem ugyanolyan heves vitát váltott ki, mint maga a napló.)
A napló egyszerre mûhelynapló, politikai napló és korrajz. Mintegy a sors fintoraként, a történelem mintha saját magát plagizálná - a napló megjelenése ugyanazokat a szenvedélyeket korbácsolta fel, mint Sebastian 1934-ben megjelent elsõ jelentõsebb írása, a romániai zsidókérdésrõl szóló "Kétezer éveÉ" (De douaù mii de ani) címû regénye. A regény elõszavát - amely az antiszemitizmus teológiai igazolása - Sebastian mentora, a Vasgárda-ideológus Nae Ionescu írta. Sebastian a "Hogyan lettem botrányhõs" (Cum am devenit huligan) címû írásával vágott vissza a támadásokra. "Nem ez az elsõ alkalom, amikor középre kerültem - a szélsõjobb meg a szélsõbal ideológiai gépfegyverei közé" - írja. És nagyjából ekkor - 1935 táján - kezdõdik az, amit Sebastian-paradoxonnak nevezhetnénk.
Amint Alice Kaplan írja: "Mihail Sebastian pokoljárása egyedülálló jelenség. (...) Kezdetben nem az állam vagy Hitler szónoklatainak a visszhangja, vagy a reakciós román kormány veszélyezteti létét. A veszélyt legközelebbi barátai és munkatársai jelentik." A jelenleg is folyó polémiák alapja is ebben a paradoxonban keresendõ. Ma már nem Sebastian zsidósága a tét, hanem a mítoszrombolás: a román értelmiségi elitnek a szélsõjobboldal térhódításával szembeni passzivitása és opportunizmusa - a rinocerizálódás - kiteregetése. Mert a napló végsõ soron errõl szól. Tragikuma pedig Sebastian meghasonlottságában, Kafkai sehova nem tartozásában keresendõ. Zsidóságát végig vállalja - de románnak érzi magát. ("Ha egy békés szigeten élnék, fikarcnyit sem törõdnék azzal, hogy zsidó vagyok" - írja a naplóban.) Zsidóságát olykor csak defenzív módon éli meg - a naplóban ugyanolyan fontossággal bír a jom kippur, mint a nagyhét.
Sebastian azonban elsõsorban román értelmiségi. És azt hiszem, a Nae Ionescuval, Mircea Eliadéval és Camil Petrescuval való barátsága is ebbõl a szemszögbõl értelmezendõ. Nemcsak a Vasgárda-terror támogatói õk, hanem a román szellemi élet legnagyobbjai is egyben. Mihail Sebastiant ezekben az években ugyanis vasgárdista barátai támogatják - munkával, anyagiakkal, lehetõvé teszik színdarabjainak színrevitelét, regényeinek közlését, ami a legjelentõsebb román regényírók közé emeli.
Sebastian naplójában végig ott kísért regényeinek következtetése: az élet maga, mint olyan, nem megélés, hanem szemlélõdés tárgya. Regényhõsei a hétköznapok konformizmusából törnének ki - politikai szinten Sebastian a román antiszemitizmus konformizálódását panaszolja fel. Politikai éleslátásával hamar felismeri, hogy nem a jelenségek, a megnyilvánulások a félelmetesek - bár a vasgárdát mindvégig annak tartja -, hanem intézményesülésük.
1944 után ugyanazzal a döbbenettel és undorral szemléli a rinocerizálódás újjászületését, új megnyilvánulási formáit: 1944. augusztus 21-én azt írja: "Gratulálok magamnak. A Romaÿnia Liberaÿval való együttmûködésem hamar véget ért, mielõtt még a nevemet adtam volna hozzá. (...) A doktriner imbecilitást nehezebb elviselni, mint az egyszerû elhülyülést". (Doktriner imbecilitás alatt a középszer opportunizmusát érti.) Elõre látja, hogy az új rendszerben sincs helye - ebben a periódusban jószerével minden felkínált pozíciót, állást visszautasít. "Kifinomultság nélküli világ ez. Minden, amit szerettem - a kifinomultság, az erkölcsi ízlés, az irónia, az eszmék tiszteletben tartása, az élet esztétikai síkon való szemlélete - lehetetlen ebben a világban, amelynek sürgõsebb megoldanivalója van: az éhség és a hideg. Azt hiszem, áltatjuk magunkat, amikor azt hisszük, hogy szabadságszomjunk ugyanaz, mint a tömegeké. Mi a Montaigne-féle szabadságra áhítozunk - a magányát védõ értelmiségi szabadságára. A parasztoknak és munkásoknak - a plebsznek - egyszerûbb, elemibb igényei vannak." Újabb meghasonlásokat nem kellett megélnie. 1945 májusában, a világháború vége után pár héttel halt meg, autóbalesetben.
A részletek válogatása a Sebastian-paradoxont hivatott hangsúlyozni.


Mihail Sebastian
Napló
1935-1944
részletek

Jegyzetek

Vasárnap (1935. március 17.)
Fáradtan érkezem az állomásról (reggel hatkor keltem, hogy Braùilára menjek, most értem haza). Nem akarom holnapra halasztani a mai feljegyzést, a vonatban megfogadtam, hogy megírom.
Nae Ionescuval1 utaztam. Elõadást tart Galat,i-on (Jelek és szimbólumok). Reggel semmi érdekes nem történt: politizáltunk, újságot olvastunk, szóba elegyedtünk egy bájos, mulatságos kislánnyal. Braùilán leszálltam, és megegyeztünk, hogy este a vonaton találkozunk.
Este valóban ugyanabban a fülkében utaztunk. Velünk tartott Vechiu professzor is, a braùilai argetoianisták2 vezetõje. êzelítõt kapunk Nae elképesztõ politikai magyarázataiból és ötleteibõl.
ï alapítja meg a Vaida-féle3 mozgalmat. (Tíz napja még az ellenkezõjét állította.) ï is, a Gárda is támogatni fogja, de együttmûködésrõl szó sincs. Elismeri, hogy a numerus valahicus agitációs platform, nem program. Belátja, hogy úgysem lehet alkalmazni. "Az ilyesmi csak következmény lehet, egy általános keretváltozáson belül."
A terve pofonegyszerû. Taùtaùrescut4 megtartani a kormány élén. Egyelõre - mondjuk - úgy három hónapig, amíg a Vaida-mozgalom megerõsödik. Egy Vaida-kormányban 60 vasgárdista képviselõ volna, a többi, pártonként 10-15, úgyhogy "õfelsége ellenzéke a Gárda lehetne." Mi sem egyszerûbb, a Vaida-kormány bukása után a Gárda kerülne hatalomra.
Nem tudom, mennyi esélye van a tervnek. Azt hiszem, csekély: túlságosan is fellengzõs. Ugyanakkor logikus is - ez csak nyilvánvaló.
Kissé nyomasztott Nae modora. Kombinátori, ravaszÉ polgárpukkasztó. Ezt meg ezt mondta Averescunak, hogyan sikerült átvernie Braùtianut,5 hogyan kapott össze Brassóban Vaidával?
- Seggre ejtettem.
Szívesebben látom az elõadóteremben, annyi szent.
Az enyhe szégyenérzés siralmas lelkiállapottá fajult, amikor visszatértünk a fülkébe. Micsoda pojáca ez az ember! A fülkében két hadnagy ült. Szóba elegyedett velük, lyukat beszélt a hasukba, amíg azt sem tudták már, melyik bolygón élnek. Nae ajkára kiült a gyõzni akarás, a diadal, hogy íme, sikerült megbotránkoztatnia õket. Kihasználja a hallgatóság riadt meghökkenését, és elképesztõ módon adja elõ a mondanivalóját, amint egy-egy helyi kérdést általános világtörténelmi mederbe terel. A küszöbön álló francia-német háborúról esett szó éppen.
- Hülyeség. A kulcs Szingapúr. Európa most ott játssza ki a kártyáit. Németország nélkül mind játszhatja. Ez van uraim!
Szingapúr? Az is lehet. De érvelése, mint villámcsapás érinti a hallatóságot, amely még át se gondolhatta a kérdést.
A hadnagyok elképedten, áhítattal nézik - tekintetükben az igazság kinyilatkoztatása utáni hirtelen megvilágosodás. Nae ráérzett erre, és vígan sütkérezett visszfényének melegében.
Alig egy óra alatt mindent elmesélt nekik: hogyan vészelte át a müncheni forradalmat, hogyan írta meg a forradalmár miniszterek beszédeit, hogyan ért véget a forradalom egyidejûleg a dachaui pénzgyárral, hogyan ügyködött Epp tábornok, stb., stb. Évekkel ezelõtt mindezt végighallgattam már a Cuv"ntul6 szerkesztõségi szobájában, a falhoz tapadva.
Aztán frissebb eseményekre terelte a szót. Becknek7 azt tanácsolta Varsóban, hogy feltétlenül közeledniük kell Németországhoz. Karl Radeknek8 elmagyarázta, hogy Sztálin utóda Dzsingisz Kán lesz. Berlinben azt mondta egy tábornoknakÉ rányitotta egy miniszter szemét arra, hogyÉ
- Személyesen is ismeri Hitlert?
(A hadnagy kérdése a szónoklat közepébe vágott. Jól tudtam, hogy Nae sohasem látta Hitlert. Kertelés nélkül bevallotta tavaly is, a nyáron is. De megengedheti-e magának, hogy két csodálójának csalódnia kelljen benne?)
- Ismerem. Találkoztam vele. Hitler nagy politikus, uraim. Maguk is tudják, ott van Trockij, roppant okos fickó, és az a hülye SztálinÉ(elõvigyázatosan másra tereli a szót, de a hazugság az hazugság maradÉ magafitogtató, öncélú hazudozás, mert nem bírná ki, ha csak egy kicsit is megtépázódna hetvenkedésének dicsfénye.) …t perc múlva Vechiu is rákérdez:
- Ismered Hitlert? - és õ még egyszer rávágja, hogy igen, de aztán gyorsan másra siklik, és én nem tudom, hogy restelli-e magát, vagy csak egész egyszerûen unja már a végletekig feszíteni a húrt.
Ugyanolyan a modora, mint 15 éve, a Capsüában.9 Zöldfülû még ez a drága Nae Ionescu.

Szerda (1935. november 27.)
Mennyi érdekes megírnivalóm volna! Olybá tûnik, soha nem borított el még ennyire a tennivaló (holott jószerével semmit sem fejezek be: idegeskedem, mindent összezavarok, mindent elhalasztok).
Nae nyitó elõadásáról azonban feltétlenül szólnom kell. Az idén "politikai logikai" kurzust tart. A bevezetõ elõadás azonban afféle vasgárdista hitvallás. A diákokat választási kampányba csalta. Dicsõítette a "politikai generációkat", amelyek jogosan veszik át az "írástudók nemzedékének" a helyét - ez utóbbinak bûnéül rója fel, hogy "írástudó". A politika cselekvést jelent, életet, valóságot - eleven kapcsolatot a léttel. Az írás absztrakció, tehát jól teszitek, amit tesztek, tietek az igazság, hurrá, hurrá, hurrá!
A végén (jelen volt még Ghit,aù,10 beszédes, lehengerlõ hallgatásba burkolózva, Mircea11 és Vasile Baùncilaù12), eszébe juttattam 1928 májusában írt cikkét, a "Mit gondol az ifjúság" címût, amelyben Petroviccsal beszélgetve kijelenti, hogy az új nemzedéket nem az utcán kell keresni, az agitátorok és huligánok között, hanem a könyvtárakban, ahol a kultúra reprezentatív értékeit õrzik.
- Igen, akkor más idõk járták - vágta rá zavartalanul. Azóta minden megváltozott. Akkor a szellem pillanata volt - most a politikáé.
Szegény Nae! Milyen hamar alacsonyodik leÉ
Ha már a politika színterén vagyunk, meg kellene említenem, hogy hétfõ este, a színházból kijövet, a Continentalnál rövid, feszült vitába bonyolódtam Mirceával. Nem elõször. Elnézem, amint egyre inkább jobbra tolódik. Amikor kettesben vagyunk, elég jól kijövünk egymással. A nyilvánosság elõtt azonban jobboldalisága egyre szélsõségesebb és határozottabb. Kihívó agresszivitással elképesztõ ostobaságot vág a fejemhez: "Minden nagy alkotó jobboldali." Ilyen egyszerû ez.
Én azonban nem hagyom, hogy nézeteltéréseink árnyat vessenek az iránta érzett szeretetemre. A jövõben minden "politikai vitát" kerülni fogok vele.
(...)
Megemlíteném a Credint,a perét13 is. A védõbeszédem telitalálatnak bizonyult. Éreztem, hogy az egész törvényszék feszült figyelemmel követi szavaimat, éreztem a gratulációkból, és abból is, hogy az ellentábor egyre ingerültebb lett. És mindennél jobban éreztem a teremre telepedõ csendbõl, és abból, ahogy az addigi tréfálkozások, kötekedések mint tapadós, idegszálakkal teli fluidum ülték meg a termet.
Mondanom sem kell, hogy a Credint,a ügyvédjeinek gondjuk volt rá, hogy a bíró elõtt zsidóságommal példálózzanak. Medrea megígérte, hogy majd ellátja a bajomat. Félig tréfásan mondtam is Marysének,14 hogy alig várom a napot, amikor Vulcaùnescu, Gabriel, Titel és Tell15 kiegyeznek majd Sandu Tudorral, Stancuval és Medreával,16 mert akkor rájönnek majd arra is, hogy a büdös zsidók a felelõsek ezért az egész viszályért, fõleg én, aki íme ilyen széthúzást okoztam keresztény felebarátaim között. Rossz tréfának tûnik - de plauzíbilis.
Ezenkívül semmi. Érzem, amint napról napra egyre jobban eldurvulok, eltompulok, és olybá tûnik, hogy már nem várok semmiféle megváltást.

Hétfõ (1936. június 15.)
Szombaton és vasárnap két futballmeccsre is elmentem, Camillal17 és Dragosü Protopopescuval. Kínos volt, fõleg azért, mert miután kimentünk, Dragosü autójába kényszerültem, éppen Dragosü mellé, az elsõ ülésre.
Nem tudtam megállni, hogy rá ne kérdezzek: "Vasgárdista vagy, avagy sem? Ha az vagy, akkor légy olyan kedves, és légy következetesen az." (Tiszta sor, hogy jobban szeretem az egyértelmû, hajlíthatatlan magatartást, például a Mot,a-félét.18)
Dragosü joggal vághatott volna vissza: "Zsidó vagy, avagy sem? Ha az vagy, akkor ne adj nekem kezet, és ne fogadd el az én kézfogásomat."
Nem elõször merül fel bennem, hogy talán merevebbnek és hajlíthatatlanabbnak kellene lennem, még a magánéletemben is.
Túlságosan is alkalmazkodó és rugalmas vagyok - és ezt a szót, itt, most, lekicsinylõ értelemben használom, mintegy megbélyegezendõ énemnek ezt az alkalmazkodó, megalkuvó részét.
Dragosü P., aki még mindig azt hiszi, hogy testi-lelki jó barátja vagyok Naénak, szórakoztató történetet mesélt (még az is lehet, hogy csupán e történet kedvéért jegyeztem fel a mai napot?)
Mi van Naéval? - kérdi Dragosü (amikor a Jianu úton haladtunk át, a professzor lakásának a közelében). - Mostanság nehéz idõk járnak Naéra. A németek elõtt lejáratták. Biztos forrásból tudom, hogy Ion Saùn-Giorgiu19 Berlinbe vitte a Nae Blankhoz20 írt levelét, és a levelet ott több miniszternek is megmutatta. Sõt, mi több, nagyon úgy tûnik, hogy maga a király bízta meg vele, a király pedig, akinél ott a levél eredetije, odaadtaÉ Saùn Giorgiunak, de csak azért, hogy megmutassa a németeknek. Persze, hogy Süeicaru21 keze is benne van az intrikában, õ is megõrzött egyet a levél másolatából.
Noha érdeklõdéssel hallgattam végig a történetet, megpróbáltam véka alá rejteni kíváncsiságomat, nehogy Dragosü gyanút fogjon, és elkezdjen kertelni.
- Nem tudomÉ nem bírom elhinniÉ
- Márpedig nekem elhiheted, a helyzet súlyos. Beszélni szeretnék Naéval. Figyelmeztetni kell Naét.

Szerda (1936. június 24.)
A törvényszéken botrány és verekedés. (És én alig két napja még azon gyõzködtem magam, hogy felhagyok az írással, és ügyvéd leszek.)
Lehet, hogy szervezett pogrom felé haladunk. Tegnapelõtt este úgy húsz diák leütötte az utcán Marcel Abramoviciót (a brassói Rachel tánti Marcelját), aztán, miután elájult, bevonszolták a diákotthon pincéjébe. Két óra múlva "bocsátották el" - a ruhája véres volt, rongyokban lógott, a fején mély seb tátongott.
Tegnap, a törvényszéken, lelökték a lépcsõn Sicu Davidoviciót, és elverték Leibovici Marcut is. Lám csak, ezt nevezik sorsszerûségnek. Az egyetemen is õt verték a leggyakrabban.
A Gabroveni utcában - Carol Grümberghez mentem éppen - harci készültség. A zsidó kereskedõk leeresztették a redõnyeiket, úgy várták a támadókat - elszántan, ellenállásra készen. Azt hiszem, nincs más kiút. Ha már megdöglik az ember, legalább husánggal a kezében haljon meg. Az sem kevésbé tragikus, de - valamelyest - kevésbé nevetséges.
(...)

Csütörtök (1936. június 25.)
…sszefutok ma Camil Petrescuval a Capsüában. Felháborodik, amiért meg merem pendíteni elõtte, hogy az antifasiszták craiovai pere barbár körülmények közt folyik.
- Ezt a bandát nem kellene bíróság elé állítani. A börtönben a helyük. Per nélkül tíz, nem, húsz évet kellene rájuk sózni. Ehelyett meg alkalmat adnak nekik, hogy kommunista propagandát folytassanak a tanúikkal és ügyvédjeikkel.
Amikor kijöttünk a Capsüából, alig néhány lépést tettünk az utcán, és megint elkezdte magyarázni a bizonyítványát az antiszemita atrocitásokat illetõen.
- Sajnálatos tény, de a zsidókat terheli a felelõsség.
- Miért, Camil?
- Mert túl sokan vannak.
- A magyarok nincsenek még többen?
- Lehet, de legalább egy tömbben élnek, ugyanabban a régióban. (Nem értettem az érvelést, de nem firtattam tovább a témát. Minek említeném fel azt a bizonyos, 1934 januárjában folytatott beszélgetést? Kiismertem - ma már nem tud meglepni semmivel, csak deprimál.)
Folytatta a magáét:
- A zsidók folyton provokálnak. Sunyi népség. Folyton a más dolgába ütik az orrukat. Túlságosan is nacionalisták.
- Camil, döntsd el végre. A zsidók nacionalisták vagy kommunisták?
- Minek nézel te engem? Négyszemközt vagyunk, hogy vagy képes ilyesmit kérdezni? Mi más a kommunizmus, ha nem a zsidók imperializmusa?
Camil Petrescu beszél így. Camil Petrescu, Románia egyik legcsiszoltabb elméje. Camil Petrescu, Románia egyik legérzékenyebb lelkialkata. Hogyan élhetne meg valaha is Románia egy forradalmat?
(...)

Péntek (1936. szeptember 25.)
Tegnap este egy viszonylag mérsékelt, a külpolitikáról és Titulescuról szóló beszélgetés során Mircea hirtelen kitört, váratlanul felemelte a hangját, a rá jellemzõ, meghökkentõ és elképesztõ vehemenciával:
- Titulescu? Bitófára vele! Kivégzõosztag elé vele! Golyót bele! A nyelvénél fogva kellene felakasztani!
- Miért, Mircea? - kérdem én meglepõdve.
- Azért, mert áruló. Hazaáruló. Titkos szerzõdést kötött az oroszokkal, háború esetén átengedi nekik Bukovinát és a Máramarost.
- Honnan veszed?
- Condiescu tábornok mondta.
- Neked ennyi elég? Nem gondolod, hogy a forrásod kissé elfogult? Nem látod, micsoda földtõl elrugaszkodott értesülés?
Hosszan, meghökkenten nézett rám, képtelen volt felfogni, hogy akad még valaki, aki kételkedik az efféle "igazságban". Késõbb hallottam, amint azt súgja Ninának:
- Sajnálom, hogy megmondtam neki.
Mintha hozzá akarta volna tenni még: "annyira elvakult, hogy nem értheti meg".
Mircea minden ízében, a végletekig jobboldali. Abesszínia ügyében Olaszország pártját fogta. Spanyolország esetében Francóét. Nálunk Codreanu híve.22 Mindent megtesz - kínos, siralmas erõfeszítés - hogy leplezze érzéseit, legalábbis elõttem. Olykor azonban felülkerekednek rajta, és ilyenkor ordítozni kezd, mint a tegnap este is.
Mircea Eliade vakon hisz az Universulban. Értesüléseit Stelian Popescutól23 szerzi be - vakon hisz benne is. Akármilyen képtelen vagy tendenciózus legyen is egy hír, Mirceában hiszékeny hallgatóságra lel. Sajátos az a naiv mód, ahogyan kétségbeesik, kiereszti a hangját, és minden öngúny nélkül terjeszteni kezdi azokat az elemistáknak való rémhíreket, amelyeket a városban, a Vremea és a Cuv"ntul szerkesztõségében hall. "Titulescu eladott minket az oroszoknak." "Titulescu átengedett a spanyol kommunistáknak 25 Franciaországból rendelt repülõt."
Szeretném számûzni beszélgetéseinkbõl akár a legcsekélyebb politikai célzást is. De vajon lehetséges-e? Az utca már elnyelt minket, és még a legártatlanabb gondolatmenetben is érzem, hogyan tágul közöttünk a szakadék.
Vajon ennyiért már elveszítem Mirceát? Vajon képes leszek elfeledni mindazt, ami oly rendkívüli benne: nagyvonalúsága, életereje, embersége, túláradó szeretete, fiatalossága, gyermekessége, õszintesége? Nem tudom. Érzem, hogy kínos hallgatás telepedik közénk, és csak félig fedi el a magyarázatokat, amelyeket magunk elõl is titkolunk, talán, mert mindketten tudjuk az igazat. Ekként halmozok kiábrándulást kiábrándulásra - s ezek között nem a legcsekélyebb Mircea jelenléte az antiszemita Vremeában. (Kényelmes, mintha mi sem történt volna.)
És mégis, mindent megteszek, hogy megõrizzem.

Péntek (1936. november 6.)
Tegnap ebéd Mirceánál. Csendes, fegyelmezett külpolitikai beszélgetés. Megpróbáltam közömbösnek mutatkozni - mintha csak merõ tényekrõl beszélnénk, mintha mellõznénk minden önálló véleményt, benyomást és állásfoglalást.
Szó szerint idézem Mircea egyik figyelemre méltó mondatát:
- Inkább egy kis Románia, a tartományok nélkül, polgársággal és szellemi elittel, mint egy proletár24 Nagy-Románia.
Nyugodtan beszélt. Mintha nem is érzékelte volna a saját szavainak iszonyatos horderejét.
(...)

Szerda (1936. december 16.)
Tegnap Visüoieniéknél.25 Marietta26 a külföldi filmek betiltása mellett kardoskodott.
- Mindenki beszéljen románul - követelte némi vehemenciával. Azt hittem, tréfál. Megjegyeztem, hogy a szinkronizált filmek - amelyek más nyelven szólnak, mint amelyen megalkották õket - barbár hatást keltenek.
Marietta elsápadt, felemelte a hangját, fuldokolni kezdett, mintha semmit se hallott volna már a saját könnyeitõl, és azon a jellegzetes fejhangján azt rikácsolta:
- Véget kell vetni ennek a botrányos helyzetnek. Romániában vagyunk, itt románul kell beszélni.
Nem akartam ilyen kínos beszélgetésbe bonyolódni. Megelégedtem hát annyival, hogy enyhe iróniával (amit mellesleg észre sem vett) megjegyezzem:
- Marietta drágám, a nacionalizmusod kezd aggasztóvá válni.
Fogalmam sincs, megértette-e, hogy mire célzok, mert valójában a péntek esti kiruccanására gondoltam, amikor is verseket szavalt egy a Vasgárda által szervezett ünnepségen, a Zöld Házat,27 támogatandó, "a Spanyolországban a marxizmus ellen küzdõ vasgárdisták szellemi védnöksége alatt". Nem tudom, megértett-e, s már azt sem tudom, vajon a szívére vette volna-e a megjegyzésemet. Szegény lány, érzi, hogy ebben a rendszerben nincs mire várnia. Egy Zelea-Codreanu uralta rezsimben megtalálná a helyét, afféle lokális Leni Riefenstahl lehetne belõle. Marietta mindenesetre benyújtott egy pályázatot.

Kedd (1937. március 2.)
Hosszú politikai vitába bonyolódtam Mirceával. Lehetetlen visszaadni a történteket. Költõi volt és zavaros, csupa felkiáltás, indulatszó, idézõjelÉ Semmit sem érteni belõle, csupán vallomását - ezúttal végre lojális -, hogy mennyire szereti a Gárdát, hisz benne, és reménykedik a gyõzelemben. Ioan Vodaù cel Cumplit, Mihai Viteazu, Sütefan cel Mare, Baùlcescu, Eminescu, Hajdeu - mindannyian gárdisták voltak a maguk idejében. Mircea összevissza idézgetett belõlükÉ
Még azt se mondhatnám, hogy nem mulattatott. Mircea szerint a diákok, akik a tegnap este Iasüiban lemészárolták Traian Bratut28 nem vasgárdisták, hanemÉ kommunisták vagy nemzeti-parasztpártiak. êgy, szó szerint. Ami pedig Gogu Raùdulescut29 illeti (vagy Gogu uraságot, ahogy Mircea ironikusan emlegetni szokta), a liberális diákot, akit vizes kötéllel vertek el a Gárda székházában - úgy kell neki. Ezt érdemlik az árulók. ï - Mircea Eliade - nem elégedett volna meg a veréssel, a szemét is ki kellett volna szúrni. Aki nincs a Gárdával, aki nem csatlakozik a Gárda politikájához, az nemzetáruló, és nem érdemel jobbat.
Lehet, hogy valamikor majd újraolvasom a fenti sorokat, és nem jön majd, hogy elhiggyem, hogy Mirceát idézem. Azért még egyszer hangsúlyozom, hogy szó szerint idéztem a szavait, nehogy véletlenül elfelejtsem. Talán eljön majd az idõ, amikor a dolgok eléggé lecsendesednek ahhoz, hogy felolvassam ezt az oldalt Mirceának, és megérjem, hogy hallatára elvörösödik a szégyentõl.
Példának okáért nem akarom elfelejteni, mivel magyarázza, hogy szívvel-lélekkel csatlakozik a Gárdához:
- Mindig is hittem a szellem elsõbbségében.
Mircea nem szélhámos, nem hülye. Csak naiv. Milyen katasztrofális tud lenni a naivitás!
Holnap reggel Braùilára megyek, úgy néz ki, hogy Baba és Caroline tánti kétségbeejtõ helyzetbe kerültek.

Szerda (1937. december 22.)
Tegnap voltak a választások. Meglepõ a vasgárdisták elsöprõ sikere a Képviselõházban. 30-35 képviselõrõl beszélnek. Mögöttük szavazatok százezrei, egész megyék kerültek a Vasgárda kezébe. A németországi "1930 szeptembere" ismétlõdik meg itt és most.
És mégis, a reggeli napfény, a levegõ, az utcákon uralkodó allégresse felelõtlen nemtörõdömséggel tölt el.
Utána pompás, délutánba nyúló ebéd a Capsüában, Blankkal, Ghereával és Theodorian asszonnyal.30 Micsoda felelõtlenség jele ez - hiszen lehet, hogy mindannyiunk sorsa ma dõl el. De tudom, hogy nekünk nincs már nyerni- vagy vesztenivalónk. Elméletileg minden elveszett. Ami következik, az a börtön, nyomor, menekülés - vagy még annál is rosszabb.
És mégis, felelõtlenül, szórakozott kíváncsisággal szemlélem a eseményeket, mintha csak egy nagy szenvedélyeket kiváltó meccs nézõje volnék. Az biztos, hogy valóban nagy szenvedélyekrõl van szó. Most, este tíz órakor, a kormánynak alig 37-38 százaléka van, és úgy tûnik, már lehetetlen meghamisítani az eredményt. Ha ma éjszaka nem történik aritmetikai csoda, akkor ez az elsõ román kormány, amely a választásokba bukik bele. Feltéve, hogy holnap reggelig össze nem omlik az egész rendszer. Az is megeshet.
De - kérdem én - vajon mennyit változtat ez - változtat bár egy jottányit is - a sorsomon, a sorsunkon?

Csütörtök (1937. december 30.)
Ma betiltották a Dimineat,át31 az Adevaùrult32 és a Luptát.33
Victor Eftimiu kilépett a Parasztpártból, és belépett a Goga34 pártjába. Úgy néz ki, hogy nemsokára kinevezik színházi fõintendánsnak.
Camil Petrescu felhív, Eftimiu pálfordulását kommentálja:
- Tudd meg, ha tényleg kinevezik a színházak élére, másnap az elsõ dolgom az lesz, hogy belépek a Vasgárdába, és többet nem köszönök neked.
- Camil drága, légy olyan kedves, és értesíts majd telefonon, hogy elõbb én ne köszönjek neked. Megkönnyítem a helyzetedet.
Megvonták az újságírók utazási kedvezményét. Eltiltották a zsidókat az újságírástól.
- Végsõ soron - mondja Camil -, ismerd csak be, hogy a zsidók túlságosan is visszaéltek a helyzettel.
Beismerem - megengedhetem-e magamnak, hogy ne ismerjem be? Mindent beismerek.
Egész nap otthon ülök, Charles Morgan Sparkenbroke-ját olvasom. Milyen messze repít ez a könyv a mától! Millió mérföldnyire.

Péntek (1938. január 7.)
Tegnapelõtt Naénál voltam. îvakodtam a látogatásról írni. Vegyes érzelmekkel mentem el tõle: a rokonszenv, ingerültség, kétely és undor elegyével. Amint elnéztem szigorú, szomorú személyét hatalmas dolgozószobájában, ahogy annál a hosszú, fekete íróasztalnál ül, haja megõszült, szeme mintha mélyebben ülne, a szemöldöke is deresedik már - valamit mondott, és mintha szó szerint idézett volna Charles Morgan regényébõl - ("nincs hívságosabb, meddõbb dolog az iróniánál - az élet túlságosan komoly ahhoz, hogy ironikusan vegyük"), olybá tûnt hirtelen, hogy maga a megtestesült Sparkenbroke áll elõttem. Nem álltam meg, hogy ne mondjam meg neki is - nem minden érzelemtõl mentesen.
Késõbb azonban visszanyertem az én régi Nae Ionescumat - cserfes, ügyeskedõ, gyerekes és fondorlatos.
- Az imént mondtam nekik BerlinbenÉ Beszéltem az egyik miniszterükkel. Részletesen elmagyaráztam neki, hogy melyek a hitlerista rezsim alapvetõ jegyei. A pasas szótlanul végighallgatott, végül felállt, s azt mondta: "Professzor úr, még ma elmegyek a Führerhez, hogy közöljem vele, alkalmam nyílt elbeszélgetni az egyetlen emberrel, aki megértette a nemzetiszocialista forradalmat."
Aztán elmesélt egy csomó kulisszatitkot, háttérinformációt a kormányról, az Adevaùrul betiltásáról, különféle miniszterekrõl, a külügyi helyzetrõl (mindez - érthetõ módon - "magunk közt legyen mondva"), végül kitért a jövõre is.
Goga antiszemita intézkedései felháborítják. Csúfot ûznek az emberbõl, nevetségesek, komolytalanok, arról nem is szólva, hogy milyen barbár, kapkodó módon hozták meg õket.
- Nem fér a fejembe, hogy képes valaki azt állítani, hogy a román állampolgárok egy egész csoportja egyöntetûen eleven hússal való üzérkedéssel foglalkozik. De hiszen ez rágalom! Minden román állampolgárnak jogában áll beperelni a minisztert hitelrontásért! Hát mi folyik itt? Ki látott már ilyet, azt hiszik ezek, hogy lehetséges egymillió embert öngyilkosságba hajszolni és lealacsonyítani, anélkül hogy az állam alapjaiban inogna meg?
Megpróbáltam lecsendesíteni, és biztosítottam, hogy a zsidók lassú vagy akár erõszakos kiirtása nem is olyan súlyos kérdés, fõleg, hogy a Vasgárda se szánja más sorsra õket.
- Ténybelileg ez igaz, de szellemi síkon már nem - vágta rá Nae. - Hiába gúnyolódsz, értsd meg már végre, hogy egy ember, aki azért végez veled, hogy gúnyt ûzzön belõled, és egy olyan között, aki megöl ugyan, de közben fáj a lelke érted - hatalmas a különbség.
Stb., stb. Visszaadhatok-e szóban egy Naéval folytatott beszélgetést? Egymillió dolog, egymillió ítélet, naiv elszólás, megérzés, fenyegetés, megoldás és magyarázat.
Mindebben azonban semmit sem találok a magam számára.

Tegnap reggel villámlátogatás Blanknál. Olyannyira tanácstalan vagyok, hogy mindenütt értesülésekre és véleményekre vadászok.
- Nekünk, zsidóknak az egyetlen reményünk az, ha a Goga-kormány hatalmon marad - állítja. Ami utána jön, az végtelenül súlyosabb lesz.
Azon kapom magam, hogy némi félénkséggel írok ebbe a füzetbe. Arra is gondoltam, nem lehetetlen, hogy házkutatást tartsanak nálam. Alig létezhet egy naplónál "botrányosabb" bûnjel.

Balcic. Szombat (1938. április 30.)
(...)
Húsvétra lejött Nae Ionescu. A háza a központ felé esik, hát meglátogattam. (Azt hiszem, múlt szombaton történt, az érkezésem napján.)
Ugyanaz a változatlan, örök Nae. Teketória, felvezetés nélkül hirtelen mesélni kezdett, elmondta, hogy mit mondott Nicholsonnak, aki, ez csak természetes, seggre esett Naétól. Nae utánozhatatlanul megjátszott felszabadult szerénysége! Az akcentusa! Milyen gyerekes is valójában, mindent megtesz, hogy magára terelje a figyelmet, epatírozzon, és én is gyermeki örömmel megyek bele a játékba, örökös csodálatommal, várakozó meglepettségemmel, hódolatom megjátszott visszafojtásával.
Nae sajátos gyerekessége az utolsó dolgok egyike, amelyhez képes vagyok még ragaszkodni.
Nicholsonnak (angol munkáspárti képviselõ, aki két héttel ezelõtt volt Bukarestben) azt mondta, hogy semmit sem érthet meg Romániából, amíg az "egyéni szabadság" kritériumának alapján próbál ítélkezni. Ezt mi nem ismerjük el értéknek, az egyén szabadsága kölcsönportéka, a román nemzet szerves fejlõdése során túllépett már rajta, meghaladta, és semmiképp sem tekinti érvényesnek magára nézve.
- Remek - szerettem volna visszavágni Naénak. - De amikor egy pompás balcici villa teraszáról, vagy egy káprázatos baùneasai palota erkélyérõl beszélsz, az öltönyeidet Londonból hozatod, a fehérnemûdet Bécsbõl, a kapud elõtt egy Mercedes-Benz vár, ez az egész elmélet nagyon reakciósnak tûnik. Vajon nem öntudatlan önvédelem csupán?

Szerda (1938. május 11.)
Nae Ionescut letartóztatták.35 Semmit sem tudni pontosan. Mircea nem telefonál, és én sem lehetek rámenõs, rámenõsségem a jelenlegi körülményeket tekintve, indiszkréciónak tûnne.
Úgy néz ki, hogy szombat reggel tartóztatták le. Nem tudom, hogy lesz tovább. Valóban Csíkszeredára vitték volna? Ott lesz a kényszerlakhelye? Belekeverik a Codreanu-perbe? El fogja veszíteni a katedráját?
Nagyon elkeseredtem a történtek miatt. Milyen különös sors!
   (...)

Szerda (1938. november 30.)
Corneliu Codreanut ma éjszaka meggyilkolták és elásták, Duca és Stelescu gyilkosaival együtt.36 Állítólag "õrizet alóli szökés". Túlságosan is gyorsan és váratlanul történt minden, még mindig nem tudom felmérni, hogy mi jöhet még ezek után.
Azonban nem lehet nem észrevenni, hogy a belpolitikai viszonyok szokatlan határozottságról árulkodnak, ami a helyzet normalizálódására vall. A külpolitika azonban annyira zavaros és szerencsétlen, hogy bármennyire szeretné is az ember, nem lehet optimista.

Péntek (1938. december 2.)
Döbbenet és csend. Merev, halotti csend. Az a benyomásom, hogy senki sem ocsúdott még fel az elsõ perc döbbenetébõl.
A dolgok logikája szerint ez az elfojtott rettegés antiszemita robbanáshoz vezethet majd. Csak biztonsági szelep ez, és nem kizárt, hogy épp a kormány fogja kinyitni. És meglehet, hogy most is mi fizetjük meg az árát.

Szombat (1938. december 10.)
Kedden, Mikuláskor, virágot és néhány sort küldtem Ninának, a névnapjára. Megírtam nekik, hogy nem szívesen keresem fel õket, mivel Mircea, bár régóta Bukarestben van, nem ad életjelt.
Tegnap, az Alapítványnál levél várt tõle. Semleges hangnemû, udvarias köszönõlevél volt, udvariassági gesztus, hangneme nem szívélyes, nem is elutasító: "Nehéz megpróbáltatásaink miatt Mircea és én teljesen elszigetelõdtünk a világtól."
Nagyon is jól megértem õket. Érzem, hogy Codreanu halála óta úgy érzik, hogy gyászba kell borulniuk. Ha fogadnának engem, tán azt éreznék, hogy elárulták az ügyet. Jóvátehetetlen dolgok, amelyek még az emlékeknek sem hagynak helyet.
Nae közben aláírt egy nyilatkozatot, amelyben szolidaritását fejezi ki a 318 "vaslui-i bajtárssal".
A szöveg ma reggel minden lapban megjelent, fakszimilében. Amikor megláttam a Nae kézírásának határozott, már-már nyomdai jellegét, valami meghatározhatatlan, homályos érzés támadt bennem, hogy a történtek valamennyire engem is érintenek.

Szerda (1939. június 21.)
Suchianu vagy két héttel ezelõtt elmesélte, hogy Nae Ionescu "könyörögve" kért audienciát Armand Caùlinescutól, az audiencián pedig térden esdekelve kért bocsánatot, mindazért, amit tett.37
Ostoba történetnek tûnt, nem is fáradoztam azzal, hogy feljegyezzem. Most viszont Mirceától megtudtam, hogy Nae tényleg leutazott Bukarestbe, valóban volt egy beszélgetése Armanddal, heves vitára került sor, és úgy tûnik, hogy Armand roppant nyugodt és magabiztos volt, Nae viszont elveszítette az önuralmát. Másnap újabb beszélgetésnek kellett volna következni, de ezt felsõbb parancsra lemondták, és ezen az éjszakán Naét visszavitték Csíkba. Jelenleg Brassóban van, kórházban.
Nem tudni, mi az igazság, de az az érzésem, hogy a szegény professzornak nem adatott meg, hogy nyugodtan várhassa az "események folyását" - ami az õ esetében azt jelentette volna, hogy még bízhat a jövõjében, és nem kell tovább vergõdnie, hogy elmozdulhasson a holtpontról.
Rettenetes ennek az embernek a sorsa - és óhatatlanul is gyakran gondolok rá.

Szerda (1939. szeptember 20.)
Titu Comarnescu38 meséli, hogy a minap politikai vitába bonyolódott Mirceával, aki filogermánabb, mint valaha, és olyan franciaellenes és antiszemita, mint még soha.
"A varsói lengyel ellenállás - mondja Mircea - valójában zsidó ellenállási mozgalom. Csak a zsidók képesek arra, hogy nõket és gyermekeket vessenek be az elsõ vonalban, folyton visszaélnek a németek skrupulusaival. A németeknek nem érdekük tönkretenni Romániát. Csakis a németpárti politika menthet meg minket. Megoldásként csak egy George Braùtianu-Nae Ionescu-kormány jöhet szóba. A szovjet államok már nem képviselnek semmilyen veszélyt, részben azért, mert lemondtak a kommunizmusról - egyébként ne feledjük azt sem, hogy a kommunizmus nem összetévesztendõ a marxizmussal, és nem feltétlenül zsidó -, másrészt pedig lemondtak már Európáról, és kizárólag Ázsiát vették célba. Ami a bukovinai határon történt, kész botrány, újabb zsidóhullám árasztja el az országot. Inkább a német protektorátus, mint egy újabb zsidóözön Romániában."
Comarnescu biztosít, hogy szó szerint adta vissza a Mircea mondókáját. Most már értem, miért olyan tartózkodó, ahányszor politikáról esik szó, és miért menekül látszólag a metafizikába - szerinte azért, hogy megmeneküljön "a politika borzalmaitól".
Lám, lám, hogyan gondolkodik volt barátod, Mircea Eliade.

Csütörtök (1939. szeptember 21.)
A bíróságon voltam, a soromra vártam éppen, amikor egy asszony, a félelemtõl sápadtan, az ügyvédek padja felé hajolt, és valakinek azt suttogta:
- Lelõtték Armand Caùlinescut -, bemondta a rádió.
Azonnal taxiba ültem, és hazarohantam. Mindenki ott volt lent Pascaliéknál, a rádió köré zsúfolva, a rádió azonban csak a szokásos zenemûsort sugározta. Vajon mi történt? Egy félórával azelõtt a bemondónõ velõtrázó sikollyal félbeszakította a mûsort, aztán gyorsan hadart néhány zavaros szót a miniszterelnök meggyilkolásáról. (...) Utána szünet, folytatták a mûsort, végül egy speaker bemondta: "É sajnálatos incidens miatt meg kellett szakítanunk a mûsort."
Azt hittük, rossz vicc csupán. Felhívtuk Rosettit, õ is annak vélte az egészet. Mindenesetre semmit se tudott. Kimentünk a városba, de zavargásnak, nyugtalanságnak semmi jelét nem lehetett észlelni. A délutáni újságok a szokásos módon 4 órakor jelentek meg.
És mégis, alighogy hazatértem a Calea Victoriére, Alice Theodorian telefonált, aki Armand sógornõjétõl hallotta a hírt (akit pár nappal azelõtt ismertem meg, éppen Alice-nál): igen, igaz a hír, Armandot megölték, ma 1 óra, fél 2 körül, az autójában, egy vasgárdista csoport több sorozatot adott le rá. Úgy tudni, egy fásszekér alatt várták autója felbukkanását. Ugyanakkor egy másik csapat a rádió felé iramodott, és beadta a hírt. Mindkét csapatot elfogták - de Armand halott.
Ha igaz a hír, a helyzet katasztrofális. Nem csak a belsõ helyzetrõl van szó. A belpolitikai helyzet - így vagy úgy - még megoldható. De itt már a németekrõl és oroszokról van szó, akik most bevonulhatnak az országba, "rendet csinálni", vagy hogy "megvédjék vértestvéreiket".
Mindent elveszíthetünk egyik óráról a másikra, egyik napról a másikra, mindent: menedékünket, kenyerünket, a biztonságérzésnek még azokat a morzsáit is, amelyek megmaradtak, és az életünket.
(...)
Azt hiszem, ahhoz a fajtához tartozom, aki kész a halálra, könnyen beletörõdik. Eszem ágában sincs védekezni, menekülni innen.

Szombat (1939. szeptember 23.)
A gyilkosokat - most sem tudom, hogy hatan voltak-e vagy kilencen "a gyilkosság színhelyén kivégezték". Otthagyták õket a járdán egy napra - éjszakára is -, és a fejük mellé táblát állítottak "hazaárulók" felirattal.
Tegnapelõtt elmentem a tett színhelyére (az Elefterie híd másik oldalán van). Ezrével jött a tömeg, biciklin, autón, autóbusszal vagy gyalog. Hatalmas zsibvásárt rendeztek. A tömeg röhögcsélt, viccelõdött. Egy csapat katona vigyázott a rendre
- az én ezredembõl -, és alig sikerült visszatartania a tömeget a kivégzettek holttestétõl. (Gondolj bele, ha behívtak volna, most én is ott lennék az õrségben.) Akinek nem sikerült az elsõ sorig tolakodnia, semmit se látott. Egy asszonyság azt mondta:
- Rendet kellene tartani, két sorra oszolni, hogy mindenki láthassa.
A környékben lakók létrákat hoztak, aki jobban akart látni, 2 lejért felmászhatott a létrára, és fentrõl nézelõdhetett, soron kívül.
- Nem éri meg! - mondta egy alak, aki kifizette a 2 lejt, de csalódott. - Nem éri meg, csak a lábukat lehet látni.
Iszonyú, apokaliptikus, megalázó látvány. Úgy tûnik, hogy mindenhol ugyanez a mûsor ismétlõdött meg, minden részletében azonosan, Craiovában, Ploiesüti-ben, Turnu Severiben. A londoni rádió szerint "tízesével folynak a kivégzések". De azt suttogják, hogy nem tízesével, hanem százasával. Pontosabban: négyszázat lõttek agyon. Azt mondják, minden bebörtönzött és deportált vasgárdistát legyilkoltak.
Vajon mi történt Naéval? Rosetti érdeklõdött utána, de azt a választ kapta, hogy "két napja eltûnt". Mit jelent az, hogy "eltûnt"? Megszökött? Vagy elvitték és fogva tartják? Lelõtték?
Telefonáltam Mirceának, aggódtam az õ sorsáért is.
ï maga vette fel a telefont, a Revista számára írt cikk korrektúrájáról beszéltem. De amit tudni akartam, megtudtam: Mircea él.

Hétfõ (1939. szeptember 25.)
Nehéz szívvel értem haza; megdöbbentett, ami történt, és ami történhet még. A halottak számát nem tudni biztosan: tízek, százak, ezrek.39 R"mnicu Saùraton, éjszaka kettõkor agyonlõtték Misüu Polihroniadét, Tellt és a többieket ("gépfegyverrel", állítja Nina), utána közszemlére tették a holttesteket a börtönudvaron. Majdnem minden nagyobb városban ugyanaz a helyzet. (Legalábbis ezt rebesgetik: Constandache és Onicescu, mind máshonnan jöttek, de azt mondják - bár mindig Ninán keresztül értesülök - hogy a saját szemükkel látták.) Tegnap a Stúdióban, próba közben Marietta Sadova könnyekben tört ki, azt mondja, hogy "minden csíki gyereket" kivégeztek. A vaslui-iakat hasonlóképpen. Köztük Belgeát és Garniceanut. Estére már biztosnak tûnik, hogy Naét is agyonlõtték. Rosetti este benéz Camilhoz, és megerõsíti a hírt. Késõbb, éjszaka felhív, hogy Nae mégis életben van, otthon van, beteg, de él.
Képtelen vagyok politikailag megítélni ezt a drámát. Emberileg elborzaszt. Holott jól tudom, hogy ezek az emberek mindannyian, együtt is, külön-külön is szenvtelenül szemlélték volna a vasgárdista terrort, és a legnagyobb szenvtelenséggel irtottak volna ki minket. Tudom azt is, hogy az elvakultságuk nem ismer határokat. És mégis, mégis, mégis szomorú vagyok, levert, keserû a szájam íze.
(...)
Misüu Polihroniade,40 egy politikai ügy vértanúja? Semmi sem predesztinálta a mártíromságra. Ez az egész tévedés, félreértés, tragikus tréfa! Nem, hiszen õ nem ezt akarta, nem is hitt benne, sohasem képzelte volna. î, ahogyan az élet többre vagy kevesebbre szán, mint amennyit akarunk tõle, vagy mint amennyit elbírunk! Valójában milyen kevés függ tõlünk! Mennyi láthatatlan, távoli következményt hordoznak gesztusaink, baleseteink, történéseink. Ez a gyerek csak egy képviselõi széket akart - vagy legalább egy államtitkári pozíciót. És lám, forradalmárként végzi. Azt hiszem, élete utolsó pillanatában sem értette meg, hogy miért fordultak tragikusra a dolgok, és hogy hol siklott ki minden.
Délután meglátogattam Mirceát. Reggel találkoztam Ninával az Alapítványnál, sápadt volt, a szeme kisírt, a kezét tördelte:
- Megölik Mirceát, ne engedjétek, hogy megöljék Mirceát.
Azért mentem el hozzájuk, mert tudtam, hogy senkinek sincs mersze felkeresni õket. Minden elválaszt minket, az égvilágon minden, de arra gondoltam, hogy bátorságot önt bele, ha valaki szóba áll vele, még akkor is, ha csak én vagyok az. Nyugodt volt, lecsillapodott. Rosetti beszélni fog Raleával41 és Iamandival, de az is lehet, hogy a felsõbb kapcsolatait is beveti, hogy biztos helyre menekítsék Mirceát. Együtt siránkoztunk - de mindketten a magunk módján. Olybá tûnik, nekem több erkölcsi jogosultságom van a kétségbeesésre, mint neki. Mert Mircea - a maga módján - akarta a történteket, cinkosa is volt.
Magatartása ma félelmetes, ésszerûtlen. Az õ esetében túl sokat mondok azzal, hogy magatartás. Csak a maradványai: visszafojtott kirobbanások, mélységes undor és valami iszonyú gyûlölet, amely mintha ki akarna törni belõle, de nem tud. Azt mondta, hogy a megtorlás gyalázatos dolog most, hogy "az ellenség ott a határon". De amikor meggyilkolták Armand Caùlinescut, az ellenség vajon nem volt "ott a határon"? Rákérdeztem, vállat vont.
Nem azért kerestem fel, hogy vitatkozzam vele, nem is azért, hogy igazat adjon nekem. Nem most egyenlítjük ki a számlát. Talán valamikor, késõbb, amikor mindez a múlté lesz - ha még élünk. Az az érzésem, hogy kétségbeesett dühvel, mintegy megtorlás gyanánt, egy német vagy orosz megszállásban reménykedik.
- Hiszek a román nép jövõjében - mondja -, de a román államnak el kell tûnnie.
Bosszankodva jöttem el tõle. Minden próbálkozásom, hogy szót értsek vele, hasznára legyek, és éreztessem vele, hogy nincs egyedül, csõdöt mondott.
Péntek (1940. március 15.)
Meghalt Nae Ionescu.

Szombat (1940. március 16.)
Amikor - két órával a halála után - bementem Nae Ionescu házába, hisztériás sírógörcsöt kaptam, képtelen voltam uralkodni magamon.
Nae magával vitte életem egyik részét, amely vele együtt immár végleg lezárult.
Milyen különös sorsa volt ennek a rendkívüli embernek, akinek az élete nem teljesedett ki, céljai megvalósulatlanok maradtak, legyõzték - ha nem esne nehezemre, mondhatnám azt is, hogy lecsúszott.
Azért is szerettem annyira, mert olyan kevéssé volt szerencsés. Milyen szégyentelen és sértõ a többiek sikere! Süeicaru köszöni szépen, egészséges, gazdag és gyõzedelmes, Manoilescuból42 miniszter lesz, Taùtaùrescu miniszterelnök, Herescu megkapta a professzori kinevezését, Corneliu Moldovan irodalmi díjat kapott, és kávéházi csevegéssel tölti az idejét, Victor Eftimiu fogadásokat adÉ
Nae Ionescut nem veszik komolyan, és 49 éves korában, szárnyaszegetten meghal.

Péntek (1940. május 31.)
Az északi hadtest még kitart Dunkerque-nél, megpróbál hajóra szállni. Calais és Lille - elesett. A déli hadtesthez való csatlakozás lehetõségérõl már rég nem esik szó. Már csak az északi harcok végét várják, a kapitulációt vagy a visszavonulást. 12, 24 vagy 48 óra alatt állítólag meglesz. És azután? Attól félek, a németek újrakezdik az offenzívát Párizs felé, és még erõsebben félek attól, hogy a Somme-on nem elég erõs a front. Ami a Meuse-nél történt, sajnos megismétlõdhet a Somme-nál - erõdítmények híján hamarabb megadja magát. Lehet, hogy az olaszok csak az új offenzívát várják ahhoz, hogy õk is belépjenek a háborúba. Állandóan errõl beszélnek, már rég készülnek rá.
Többé nem lehetek "objektív". Az úgynevezett "objektivitás", amelyet annyi embernél látok (köztük Camilnál), elfogadás, beletörõdés, önfeladás. Nemcsak a németektõl való félelem hatalmasodik el az embereken - sokan rokonszenveznek velük. "Belevaló fickók"!
Az emberek csak elképednek - de nem szörnyednek el, holott azt kellene.
Erre gondoltam az este, amikor Ion Marin Sadoveanut43 hallgattam, aki bécsi benyomásairól mesélt, ahonnan épp visszatért. Biztosra veszi, hogy a németek gyõzni fognak. Azt állítja, hogy a németek eddig csupán az erõforrásaik (emberek, anyagok, élelmiszer stb.) 4 százalékát vetették be a háborúba. Mindez kihoz a sodromból, annál is inkább, mivel "objektív" módon fejtegeti mondanivalóját, és a tetejében afféle atyáskodón-mélabús pózzal beszél a franciákról: "Ésajnálom õket, de semmit sem lehet tenni értük".
Ezeknek az objektív embereknek egy pillanatra sem jut eszükbe, hogy a német gyõzelem rabszolgaságot jelent, az õ rabszolgaságukat. A különbség csak annyi, hogy ami õket rabszolgasorba juttatja, az minket a halálba küld. És ez a különbség szögesen megváltoztatja a nézõpontot.

Kedd (1941. január 21.)
Forradalom? Államcsíny? Szombat éjjel a Braùtianu sugárúton meggyilkoltak egy német õrnagyot. Még nem tudni, hogy merénylet volt-e, vagy közönséges bûncselekményrõl van szó csupán. Ha mégse ismeretlen a tettes, nem közönséges járókelõ volt az, egy bizonyos görög polgár, hanem Axiotti, a volt bokszbajnok, akkor valószínû, hogy jelentéktelen incidensrõl van szó csupán, talán érzelmi afférról.
Az esetnek valójában semmi köze a tegnap lavinaként ránk zúduló politikai eseményekhez. A reggeli újságokban megjelent egy rendelet, amelynek értelmében felszámolják "a románosítási bizottságokat". Délután megtudtuk, hogy Petrovicescu44 tábornokot leváltották a belügyminisztérium élérõl. Estefelé a diákok kiáltványt tettek közzé, amely követeli: 1. Riosüanu45 eltávolítását, akit azzal vádolnak, hogy az angol szabadkõmûvesek bábja, és támogatta a német õrnagy meggyilkolását; 2. Petrovicescu tábornok visszatérését;
3. vasgárdista kormányt.
Este 10 után vagy 5-6 ezer vasgárdista felvonulást rendezett a Calea Victorién, és azt kiabálták: "Le Riosüanuval!" Vasgárdista kormányt akarunk! Le a szabadkõmûvesekkel!"
Éjjel 12 órakor már a rádió is sugározta a diáktüntetést. A reggeli újságok késve jelentek meg. Nem tartalmazták a kiáltványt, csak a belügyminiszter leváltásáról szóló rendeletet, ezenkívül pedig (de nem a Cuv"ntulban) közölték Antonescu tábornok nyilatkozatát. A tábornok szerint Petrovicescu leváltása szükséges lépés volt a rend visszaállítása és a gazdasági hanyatlás elkerülése céljából. Egy óra körül, amikor hazafelé mentem, megszûnt a közlekedés a Calea Victorie és az Alacalay között. Úgy tûnik, hogy a rendõrkapitányságot - amelyet elfoglaltak a vasgárdisták - megostromolta a hadsereg. Négy óra felé, amikor visszatértem, a helyzet változatlan volt. Rosetti szerint ma éjszaka minden prefektust leváltottak az országban. Antonescu tábornok felhívást intézett az országhoz: "24 órán belül helyreállítjuk a rendet."
Éjfél fele jár. Néha hallom az ablakaim alatt elhaladó vasgárdisták csoportjait, amint az Atheneum felõl a Pénzügyminisztérium felé igyekeznek, és kórusban énekelnek. A város mégis nagyon csendesnek tûnik. A rádió felolvassa az elnökség felhívását: 10 óra után kijárási tilalom van.
Ma este befejezem La Fontaine meséit - egy ideje nagy gyönyörûségem telik benne. Az utolsó fabula, felhívásával az egyedüllétre, mindenki számára tanulsággal szolgálhat.
Cette lecon sera la fin de ces ouvrages
Puisse-t-elle etre utile aux siecles a venir.

Szerda (1941. január 29.)
Ma hivatalosan is nyilvánosságra hozták a civil lakosság soraiból kikerülõ halottak számát. Valamivel több mint 300. Nem tudni, közülük hány a vasgárdista, és hány a zsidó. Túlságosan alacsony szám ez. Több mint 6000 zsidó halottról beszélnek. Lehet, hogy az áldozatok számát nem lehet megállapítani. Talán sohasem fogjuk megtudni. Rengeteg zsidót öltek meg a baùneasai erdõben, a holttesteket levetkõztették, és otthagyták az erdõben. Azt rebesgetik, hogy sokat gyilkoltak le a straùulesüti-i mészárszékben. Iszonyatos, leírhatatlan módon megkínozták és megcsonkították õket. Mindenkit, válogatás nélkül. Jacqes Costin testvérét alig ismerték fel a rokonai a halottasházban. A fején négy golyó ütötte seb tátongott. Beiler ügyvéd testét szétlyuggatta a golyó, a torkát átmetszették elõtte.
Csodával határos megmenekülésekrõl is beszélnek. (Aderca komikus ártatlansággal, véletlenül a Burghelea utca 3.-ba kopogott be, épp egy vasgárdista fészekbe, és békés állampolgárként valami információkat kért! Este szabadon engedték, összeverve, de nem számít, élve került ki onnan! Közben másokat ugyanott, ugyanazon a napon, meggyilkoltak.) A legdöbbenetesebb eset, amelyet eddig hallottam, egy ügyvédé: Mircea Beinert kedd reggel elkapták az utcán, Baùneasára vitték, tarkón lõtték, a holttestet otthagyták a hóban, ám a halott reggelre magához tért a hidegtõl, és arra ébredt, több száz holttest veszi körül: de õt is beleszámítva, három áldozattal "csak részlegesen" végeztek. Egész egyszerûen fantasztikus!
Biberi46 most érkezett meg Turnu Severinrõl. Azt mesélte, hogy a lázadás ott olyan csendesen folyt, hogy akinek nem volt rádiója, rá se jöhetett, hogy valami szokatlan történik az országban. Az ottani vasgárdisták, kezes bárányként, az elsõ pillanatban megadták magukat.
Tegnap letartóztatták Haiget. Ma este alapos házkutatást rendeztek náluk (Camil mondja). De, azt hiszem, se Haignek, sem Marit,icának nem esett baja. Az efféle forradalmárok mindig megússzák. Cioculescu47 és Streinu,48 akikkel tegnap találkoztam, roppant elégedetten nyugtázzák az eseményeket, nem izgatja õket, hogy hogyan lesz tovább. Ami engem illet, magamról nem állíthatom ugyanezt - kétségek gyötörnek, és félek. Úgy tûnik, hogy a kormány habozik, visszakozik, keresi a megbékélést, halogat, ahol csak teheti. Cioculescu és köztem az a különbség, hogy õ megengedheti magának, hogy hûvös fejjel mérlegelje a történteket, az én esetemben azonban az életem a tét.
Egyre inkább meggyõzõdésemmé válik, hogy válsághelyzet esetében nem a semleges magatartás a legmegfelelõbb ablak, ahonnan az eseményeket szemlélni kell, ha meg akarja érteni õket az ember.

Csütörtök (1941. január 30.)
Mindenhol feldúlt otthonokat, kifosztott házakat látok, betört ablakú, kirabolt és szétzúzott boltokat, még a nem zsidó utcákban is. Ki hitte volna, hogy a pogrom hulláma egyetlen éjszaka alatt ide is elér! Ma reggel elszörnyedve néztem, mi maradt abból a szerencsétlen vegyeskereskedésbõl a Traian utcában. Újra arra gondolok, elborzadva, mi történhetett volna szerda éjszaka, ha otthon maradok.
Sok olyan ember van, aki azt az éjszakát távol töltötte a családjától, és másnap reggel már senkit, és semmit sem talált. Újra lepergetem a szemem elõtt, és újra meg újra átélem azt az iszonyatos éjszakát.
Ma reggel elesett Dern.
Berlinben ma délután Hitler rendkívül hosszú beszédet tartott, és bejelentette, hogy Németország még az idén megnyeri a háborút.

Kedd (1941. február 4.)
(...)
Ami a leginkább elborzaszt a bukaresti vérengzésben, az a történtek végletekig elfajult, bestiális módja. A borzalom még a hivatalos közlemény száraz hangvételén is átüt, ahogyan bejelentik, hogy kedden, 21-én éjszaka, a jilavai erdõben meggyilkoltak 93 személyt ("személy" - íme, a végsõ eufemizmus a zsidó számára). Amit hallottam, az még a hivatalos közleménynél is rettenetesebb. Most már bizonyos, hogy a straùulesüti-i mészárszéknél legyilkolt zsidókat a nyakuknál fogva kampókra akasztották, a leölt marhák helyébe. Minden holttestre címkét ragasztottak, "kóser hús" felírással. Ami pedig a jilavai erdõben legyilkolt zsidókat illeti, elõbb pucérra vetkõztették õket (mert, ugye, kár lett volna a ruháikért), utána agyonlõtték, és egy halomba hányták õket. Dubnow könyve sem szolgál kegyetlenebb részletekkel.
(...)
Az emberek sohasem olyan érdekesek, mint egy-egy hirtelen politikai fordulat pillanatában. Az ember egyik napról a másikra megtagadja a múltját, módosít a tényeken, szépíti õket, magyarázkodik, egyetért, kimagyaráz, elfelejti azt, ami kínos, csak arra emlékszik, ami jól jön neki. Ha ez a hirtelen pálfordulás csak némi cinizmussal járna - ez még elviselhetõ volna. De mintha bennük lakozna a következetesség démona is, amely arra ösztökéli õket, hogy ma - amikor ellene fordultak - éppúgy viselkedjenek, mint tegnap, amikor még a régi rendszer hívei voltak - vagyis magatartásuk és hozzáállásuk lényegében változatlan. Camil e tárgyban felülmúlhatatlan. Olykor mulatságos is. Nincs nála tanácstalanabb, mintha kifutott volna a lába alól a talaj, minden ízében reszket a félelemtõl, határozatlan és hisztérikus, rémeket lát, katasztrófát jósol - aztán, a tõle megszokott, diadalmas mosollyal kioktat, nemcsak azt magyarázza el, hogy õ mindent elõre látott, de azt is, hogy ha "rá hallgattak volna", õ mindent képes lett volna megakadályozni. A vasgárdistáknak lapos közhelyeket pufogtatott (de még itt is az alárendeltjei közvetítésével, szerencsétlen nõszemélyeket és szegény, fiatal családokat használt fel e célra). Nem restellte megírni, aztán kézrõl kézre terjeszteni, mint "bizalmas okmányt", azt a kínos, siralmas szeptemberi értekezést, amelyben azt bizonygatja, hogy õ világéletében vasgárdista volt, és ha igaz is, hogy a barátom volt, az sem kevésbé igaz, hogy Nae Ionescu viszont az én barátom volt (jogilag is tisztázni akarta a helyzetét).
Ma Camil ugyanolyan hevesen bizonygatja, hogy márpedig õ sohasem volt vasgárdista, és (szó szerint idézem) õ csakis a mai rendszerben találhatja meg a helyét, mivel ez a rendszer a nemzeti értékeket képviseli.
Azt hiszem, ennek az embernek a legjellemzõbb vonása a reflexió hiánya - csakis ezért mesélheti el (közben észre sem veszi, milyen ocsmányságról van szó), hogy Poldy Stern megkérte, rejtsen el a számára néhány iratot - õ azonban nemcsak visszautasította Poldyt, hanem rögvest felhívta Zaùvoianut, az akkori rendõrfõnököt, jelentette neki a történteket, és hozzátette azt is, hogy õ, Camil Petrescu, semmiért sem vállal felelõsséget, és nem szavatolja, hogy azok a bizonyos iratok csak ártatlan kereskedelmi szerzõdéseket tartalmaztak volna, vagy csak dollárokról lett volna szó! Feljelentés, a legalja fajtából - és Camilban nincs meg a kellõ érzékenység ahhoz, hogy felmérje saját tettének a súlyát, és elborzadjon tõle!

Hétfõ (1941. február 10.)
(...)
Szombat reggel, Eugen Ionescu, miután alaposan berúgott, néhány koktéltól, egyszer csak elkezd mesélni nekem az édesanyjáról. Hallomásból régóta tudtam, hogy õ is zsidó - de sohasem ejtettünk szót róla. Amilyen részeg volt, mindent kipakolt, könnyített a lelkén, mintha ez lett volna az, ami annyira nyomasztotta azelõtt, mintha ez rágta volna a lelkét. Igen, az anyja craiovai zsidó lány volt, a férje elhagyta Franciaországban, magára maradt a két kisgyerekkel, és zsidó maradt haláláig, amikor is õ - mármint Eugen - saját kezûleg megkeresztelte. Ezek után hirtelen azokról beszélt, akiknek nem ismerik zsidó voltát: Paul Sterian,49 Radu Gyr, IgnaùtescuÉ50 Dühödten, bosszúsan beszél róluk, mintha bosszút akarna állni rajtuk, vagy inkább, mint aki szívesen felszívódna körükben.
Szegény Eugen Ionescu! Hogy vergõdik, szenved, kínlódik és bujkál, és milyen jelentéktelen dolog miatt! Meg szerettem volna mondani neki, hogy menyire megkedveltem - de túlságosan részeg volt ahhoz, hogy érzelmes hangot üthessek meg vele.

Szerda (1941. február 12.)
A Nemzetiben Mircea Eliade Iphigeniájának a bemutatója. Természetesen nem mentem el. Képtelen vagyok bemutatókra járni, fõleg erre, amely minden szinten vasgárdista jellegû (a szerzõ, a színészek, a téma és a publikum) - mintha vasgárdista gyûlésen kellett volna részt vennem. Úgy éreztem volna, hogy egy "fészek-összejövetelre"51 megyek. Giza felhívott, azt mondja, az elõadás hatalmas sikert aratott. Akaratlanul is megerõsítette a gyanúmat: "nehogy betiltsák az elõadást" - sopánkodott. Megnyugtattam, hogy nem fogják betiltani - meggyõzõdésem, hogy semmi sem fog történni. Tény, hogy a szöveg hemzseg az utalásoktól, a sorok közül minden kiolvasható (már tavaly, elsõ olvasatra feltûnt), de akkor is bajos betiltani egy Iphigenia-elõadást. A szimbólum túl vastagra sikeredett - a darab alcíme "Iphigenia avagy a vasgárdista áldozathozatal" lehetne. Most, öt hónap kormányzás, három nap lázadás, annyi gyilkosság, tûzvész és rablás után - nem mondhatni, hogy nem találó.
(...)
Az amerikaim, akitõl angolul tanulok, Roosevelt-ellenes, angolellenes, németbarát. Afféle Wheeler szenátor.
Cioran, noha nyakig benne ült a lázadásban, megtarthatta a párizsi kultúrattaséi pozícióját, ahova Horia Sima52 nevezte ki, néhány nappal a bukás elõtt. Az új rendszer fizetésemelést is hozott neki! Pár nap múlva indul. Ez aztán a forradalom!

Csütörtök (1941. március 28.)
Megrendülten fogadtam az esti híreket, aggódom az elkövetkezõktõl. Régebben - még a vasgárdisták alatt is - az antiszemitizmus aljas volt és bestiális, de törvényen kívüli. Ez az egy mentsége még megvolt. Az ember bármikor a hatóságokhoz fordulhatott - ha csak színleg is. A hivatalos rendeletek megõriztek egy szemernyit az igazságszolgáltatás reményébõl. Mára már az igazságszolgáltatásba vetett csekélyke remény is oda. Minden reggeli újság a címlapon hatalmas betûkkel közli a hírt: a zsidó vagyonok elkobzását. A többi hír (a háború, az afrikai bevetések, Belgrád bombázásaÉ) valahol hátul kullog. Ma, 1941. március 28-án az a legfontosabb hír Romániában, hogy elkobozzák a zsidók ingatlanait. Más nem számít! (...)
Camil Petrescu azon sopánkodik, hogy neki nem jut egy sem a zsidóktól elvett házakból.
- Én soha nem kapok semmit - pendíti meg félszegen.
- Most más a helyzet - válaszolom neki -, mert most, ha kapnál is, biztos nem fogadnád el!
- Hogyhogy nem fogadnám el? Miért ne fogadnám el?
Nyugodtan beszélt, és rájöttem, nemcsak hogy semmi rosszat nem lát abban, hogy bitoroljon egy házat, amely nem az õ tulajdona, amelyet egy zsidótól vettek el, de még el is várja, hogy kiutaljanak neki egy ilyen ingatlant, és nagy csalódás lesz a számára, ha mégsem kapja meg.
(...)

Csütörtök (1942. július 9.)
(...)
Tegnap este bementem a Capsüába. Rosettiért néztem be, találkozót beszéltünk meg. A mellettünk levõ asztalnál Ion Barbu53 és Onicescu. Elõttük kiteregetve az esti újságok. Barbu az afrikai front térképét tanulmányozta éppen, nagy csalódást okozott számára, hogy Rommel nem nyomult elõbbre. Onicescu lelket öntött bele:
- Akármilyen erõs is egy dugattyú, mindig visszaugrik, miután mûködésbe lendül. Az el-alameini megtorpanás is csupán egy ilyen effektus.
Barbu továbbra is vigasztalannak tûnt.
- Meg aztán - folytatta Onicescu - nem látod, mi történt északon? Szétzúztak egy 50 hajóból álló amerikai konvojt.
- Szétzúzták õket! - kiált fel Barbu, és felderül az arca.
Jól elszórakoztam rajtuk. Olyanok voltak, mint két zsidó, aki a kávéházban folytat stratégiai megbeszélést - ugyanaz a félelem és szenvedély munkálkodott bennük -, csakhogy õk a barikád másik oldalán állnak.
(...)

Szerda (942. december 23.)
(...)
Emil Gulianról semmi hírünk.54 Felhívtam Ortansát, kétségbe van esve. "Csak tudnám, hogy életben van" - hajtogatja. Emil november 15-én írt utoljára. 18-án volt a volgai és a doni csata, és azóta nem adott életjelt. Túlságosan borzalmas volna, ha elveszítenénk. Miért õt, miért éppen õt? Mircea Eliade akarta ezt a háborút. Mircea várta ezt a háborút, hitt benne, hisz benne - de azért Lisszabonban él. Emil Gulian essen el a fronton? Egy olyan fronton, amelyhez semmi köze?

Hétfõ (1943. január 4.)
Mától kezdve a zsidók nem 5, hanem 10 dekával kevesebb kenyeret kapnak, mint a keresztények. Tíz adagból négyet meg se kapunk.
Rebreanu55 a Shylock elõadására készül a Nemzetiben. Camil Petrescu (az este mesélte el, hogy mi történt) megkérdezte, vajon az a jelenet, amelyben Shylock fellázad az antiszemita gyûlölet ellen ("Éa zsidó nem ember? Nem vérzik, ha megsebzitek?") nem lesz-e nehezen elõadható a jelenlegi körülményeket tekintve?
- Nem - vágja rá Rebreanu - nem, ha egyszer antiszemita színezete van.
- És - tette hozzá Camil - ez az ember írta az "Icig Strul, a hadiszökevény"-t.

Hétfõ (1943. október 11.)
Szombaton volt jom kippur.
Nem próbálok meg rendet rakni a "judaizmusomban". Böjtöltem. Este elmentem a templomba, hallani akartam a sófárt.56 Megkíséreltem elmotyogni - valaki válla felett - az utolsó Uvinu Malkeinut.57
De vajon miért? Hiszek? Hinni akarok?
Nem, nem, még ennyit sem. Csak egyszerûen annyi értelmetlen, következetlen gesztus közepette egy kis csendet és melegséget akarok becsempészni az életembe.
Csütörtök este, Rebreanunál meghallgattam Camil darabját.
Sokat haboztam elõtte - utána pedig nem tudtam megbocsátani magamnak, hogy mégis elmentem. Nem lett volna szabad.
Jobb, ha Rebreanuval csak a háború után találkozom. Most nincs mit mondjak neki. Fõleg nem nála, otthon.
De itt van ez a gyengeség, ez a közöny, ez a szenvtelenség, amely mintha elõre jelezne minden késõbbi feledést és megalkuvást.
Vajon visszatalálok ezekhez az emberekhez? Vajon a háború nyomtalanul múlik el, anélkül hogy eltépné ezeket a kötelékeket? Vajon "korábbi" és "majdani" életem között nem történik semmi megmásíthatatlanul visszavonhatatlan?
Akkor pedig miért? Mire jó?
(...)

Péntek (1944. szeptember 1.)
Mindenki tájékozatlan, nem tudja, hogy mihez kezdjen, és fél. Az orosz katonák nõket erõszakolnak meg (Dina Cocea mesélte tegnap). A katonák megállítják az autókat, kitessékelik belõlük a sofõrt és az utasokat, a volánhoz ülnek, és eltûnnek. Kifosztott boltok. Délután vagy három katona berohant a Zahariába, feldúlták a vaskasszát, elvitték az órákat. (Az óra a kedvenc játékszerük.)
Képtelen vagyok túlságosan a szívemre venni minden eseményt és incidenst. Valahol normálisnak tûnik. Talán helyesnek is. Nem lenne igazságos, ha Románia túl könnyen megúszná. (...)
Végül is az oroszok birtokon belül vannak. A lakosság, zsidók és románok egyaránt - visszataszító módon viselkednek. A sajtó undorító. Mircea Damian, Cristobald stb.
Ma reggel azt az ostoba hibát követtem el, hogy elmentem Dorian úrfihoz, egy "írói tanácskozásra". Tehetetlenül szemléltem a "zsidó írók szakszervezetének" a megalakulását - az élén Benador, Caùlugaùru és Dorian állnak. Nímandok, ismeretlen nevek - a kétségbeesett lecsúszás és a robbanó középszerûség keveréke, a régi ambíciók, régi nyomorúságok magamutogató orcátlansággal születnek újjá.
Nem tudom megbocsátani magamnak a saját gyávaságomat, hogy nem kiáltottam a pofájukba, mit érdemelnek.
De ez az utolsó eset, hogy hasonló csapdába hagyom magam ejteni.

Kedd (1944. szeptember 5.)
(...)
Camil Petrescu holtsápadtan, rettegve kapaszkodik belém és Beluba. Megsajnáltam. Halálosan retteg. Mindenáron bizonyítani akar, mentegetõzik, folyton kimagyarázkodik. Mások bezzeg, nem kevésbé "fasiszták", elég pofátlanok ahhoz, hogy felcsapjanak a demokrácia és hajlíthatatlanság önjelölt prófétáinak. Szegény Camil meg tisztázni próbálja magát. Folyton ezt csinálta, II. Károly alatt is, a vasgárdisták alatt is, Antonescu alatt is: õ mindig tisztázta magát.
…sszefutok Coceával, alaposan lehord:
- Ti hoztátok a nyakunkra a németeket, ti, a Cuv"ntultól.
- Te hoztad õket a nyakunkra, te dolgoztál a hitleristáknak - vágom a fejéhez, ugyanabban a hangnemben.
Mély benyomást gyakorolhattam rá. Fortyogott a dühtõl. Lehet, hogy új ellenséget szereztem magamnak.
Torkig vagyok már az egésszel: mi az Isten, egy életen át csak "az egyik a Cuv"ntultól" leszek?
Szeretném végre megírni a könyvemet a háborúról. Minél hamarabb. Szeretnék könnyíteni a lelkemen - szeretnék végre megnyugodni.
Fordította, válogatta és a bevezetõt írta: Saszet Ágnes

Jegyzetek

1 Nae Ionescu (1890-1940) filozófiai tanulmányokat végzett Bukarestben és Németországban, Münchenben doktorált. 1919-tõl egyetemi tanársegéd Bukarestben, 1925-tõl egyetemi professzor, logikát ad elõ. A 20-as évek végén a Cuv"ntul igazgatója. Karizmatikus személyisége döntõ hatással volt az "új nemzedékre" (Eliade, Cioran, Sebastian). Nae Ionescu a 30-as évek elején II. Károly király szürke eminenciása volt, de 1933-ban szakítanak, és Nae Ionescu a király legkeményebb ellenfeleihez közeledik, a Vasgárdához, amelynek ideológusává válik. 1938-ban pár hónapra lágerbe zárják. Gondolkodásának fõ elemei: metafizikai és teológiai alapokon definiált antiszemitizmusa (például Mihai Sebastian "Kétezer év óta" címû könyvének elõszava) és ortodox szellemiségû nacionalizmusa. Románia modernizálása és a demokrácia ellenfele, németbarát. Eugen Ionescu így emlékszik vissza: "Ha nincs Nae Ionescu, vagy ha nem veszett volna össze a királlyal, vajon megszületett volna az az értékes 35-40 között vezetõk nemzedéke? Nae Ionescu miatt mindannyian fasisztává váltak. Egy reakciós, ostoba és rettenetes Romániát kreált." ("Levelek Tudor Vianuhoz", Minerva Kiadó, Bukarest, 1994, 274. o.)
2 Argetoianu hívei. Constantin Argetoianu (1871-1955), politikus, az I. világháború végéig a Konzervatív Párt képviselõje. Késõbb (1920) Averescuval közösen, a Néppárt - egy autoriter jobboldali párt - alapítója. Alexandru Averescu (1859-1938) katonatiszt, egy hónapig (1918. január 29. - február 27.) miniszterelnök.
3 Vaida mozgalma, Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950), a Parasztpárt egyik vezetõje, a bukaresti parlament tagja 1906-ban. 1935-ben kilép a Parasztpártból, amiért nem támogatták "numerus valachus" tervezetét, amely a román etnikumúakat elõnybe hozta volna minden más - tehát nem csupán a zsidó - etnikummal szemben, megalapítja a Román Frontot, amelyet Vaida mozgalmának neveztek.
4 Gheorghe Taùtaùrescu (1866-1957), liberális politikus, miniszter és miniszterelnök több kormányban is az Antonescu-diktatúra elõtt. 1944 után (1947-ig) együttmûködik a Petru Groza-kormánnyal, a Liberális Pártból kiszakadt csoport élén. Politikai fogoly 1955-ig.
5 Bratianu, Gh.  történész, híve Románia közeledésének a hitlerista Németországhoz.
6 Cuv"ntul, 1924-ben alapítják Nae Ionescu vezetésével, az "Új Nemzedék" publikációjának tartják, 1934-ben, miután Duca miniszterelnököt meggyilkolták a vasgárdisták, egy idõre a lapot betiltják. Nae Ionescu egyes cikkeit úgy tekintik, mint amelyek közvetlenül uszítottak a miniszterelnök meggyilkolására. 1940-44 közt a lapot - amely ekkor már a Vasgárda hivatalos lapja - P. P. Panaitescu vezeti.
7 Józef Beck, lengyel belügyminiszter.
8 Karl Radek, a Komintern vezetõségének tagja.
9 Capsüa, ma is mûködõ elegáns kávéház Bukarestben.
10 Gheorghe Racoveanu, publicista, teológiai esszék szerzõje.
11 Mircea Eliade, Nae Ionescu diákja és tanítványa, a Cuv"ntul szerkesztõje, a Criterion Szövetség tagja (1932-34). 1927-ben közli az Itinerariu Spiritual-t, és ezzel a fiatal nemzedék "szóvivõjévé" válik. A Cuv"ntulban közölt 12 cikkében határozza meg "misszióját": a kultúrában "megvalósulni", a fiatal értelmiségiek tartsák magukat távol a politikától. 1937-38-ban több írásában is egyértelmûen támogatja a Vasgárda mozgalmat, közeledik az "ortodoxia gondolataihoz", a "szellem új arisztokráciájának" szelleméhez, a demokrácia és a liberalizmus visszautasításában. 1938-39-ben néhány hónapot koncentrációs táborban tölt, ennek ellenére a háború kezdetén állást foglal a németek mellett. 1940-ben diplomata, elõbb Londonban, majd Lisszabonban.
12 Vasile Baùncilaù (1898-1979) filozófus, esszéista. Lucian Blaga csodálója, a filozófiában az "autohtonizmus" - kulturális etnocentrizmus - gondolatának terjesztõje.
13 A volt Criterion - egy Nae Ionescu által patronált és szellemiségének hatása alatt álló irodalmi csoport - néhány tagja elleni rágalmazási per.
14 Maryse Nenisüor - Dumitru Iuca (liberális politikus, 1937-ig belügyminiszter) lánya.
15 Mircea Vulcaùnescu filozófus, Gabriel Negri balett-táncos, Petru Titel Comarnescu és Al. Cristian Tell belekeveredtek a Credint,a szerkesztõi elleni konfliktusba.
16 Sandu Tudor, a "Credint,a" igazgatója, baloldali újságíró. Zaharia Stancu, író, baloldali újságíró, a 60-as évek végétõl az êrószövetség elnöke.
17 Camil Petrescu prousti hatásokat mutató regényíró, filozófus.
18 Ion I. Mot,a, a Vasgárda egyik vezetõje a spanyol polgárháborúban hal meg. Máig is a "kommunizmus elleni hõsi küzdelem vértanúja" a romániai közvélemény nagy részének szemében.
19 Ion Saùn-Giorgiu, dramaturg, szélsõjobboldali publicista.
20 Blank, II. Károly király kamarillájának tagja.
21 Pamfil Süeicaru - a Curentul nevû napilap igazgatója (1928-1944).
22 Corneliu Zelea Codreanu, 1919-ben diák a Iasüi Egyetem jogi karán, a diáklázongások karizmatikus vezéregyénisége, antiszemita (a numerus clausus bevezetését követeli), ortodox misztikus nacionalista. 1927-ben megalapítja a Mihály Arkangyal Légiót, ebbõl született késõbb a Vasgárda. A jelenlegi poszt-vasgárda példaképe. E körök terjesztik azt a hazugságot, hogy a Vasgárda bûnei, gyilkosságai csupán Codreanu halála után, utóda, Horia Sima vezérlése alatt történtek.
23 Stelian Popescu, ügyvéd, politikus, az Universul címû lap igazgatója, a 30-as évek második felében az antiszemitizmus felé közeledik.
24 A kéziratban a "proletár" szó ki van húzva, és "szovjetizált"-ra javítva.
25 Constantin Visüoianu, diplomata, politikus, Sebastian barátja.
26 Marietta Sadova, színésznõ.
27 Zöld Ház, vasgárdista otthon.
28 Traian Bratu, a Iasüi Egyetem rektora, akit egy vasgárdista diákcsoport megtámadott.
29 Gogu Raùdulescu, ekkor kommunista szimpatizáns, késõbb az RKP (Román Kommunista Párt) egyik vezetõje, a í89-es forradalom után elítélik, börtönbe kerül. Ugyanakkor õt tartják a "liberális" értelmiség konzekvens pártfogójának, többek közt Ana Blandiana költõ, a kemény antikommunista Polgári Szövetség elnöke is részt vett temetésén 1991-ben.
30 Alice Theodorian, Caton Theodorian lánya, Aristide Blank barátnõje.
31 Dimineat,a - (1914-1937) baloldali, demokratikus, marxista hangvételû lap.
32 Adevaùrul - demokratikus napilap, 1937-ben a Goga-Cuza kormány felfüggeszti kiadását "zsidóbérencség", "zsidóbarátság" miatt.
33 Lupta - (1921-1937) baloldali lap.
34 Octavian Goga (1881-1938) költõ, politikus, pártjának neve Nemzeti Keresztény Párt, 1937-38 között miniszterelnök, ekkor születik meg az elsõ zsidótörvény, ekkor kezd közeledni Románia a náci Németországhoz.
35 Nae Ionescut a csíkszeredai táborba internálták a Vasgárda elleni megtorlási akció keretében.
36 Mihail Stelescu, vasgárdista vezér, volt elvtársai gyilkolták meg, miután elhagyta a mozgalmat, és Codreanu ellenfelévé vált.
37 Armand Caùlinescu, miniszterelnök.
38 Titu Comarnescu, Petru Comarnescu (1905-1970) egyike a fiatal "Criterion"-istáknak, aki társai többségével ellentétben - akik a szélsõjobb felé meneteltek - demokratikus, baloldali, haladáspárti.
39 Armand Caùlinescu miniszterelnök meggyilkolása után megtorlásként 252 vasgárdistát agyonlövettek. Közöttük a Criterion Szövetség két volt tagját: Mihai Polihroniadét és Alexandru Cristiant.
40 Mihai Polihroniade, publicista, a Criterion tagja, vasgárdista. Sebastian iskolatársa volt.
41 Mihai Ralea, esztéta, a Viat,a Rom"neascaù szerkesztõje, a nyugati orientáció és a demokrácia híve.
42 Manoilescu, a korporatizmus elméletének híve.
43 Ion Marin Sadoveanu (1893-1964) író, a színházak igazgatóságának igazgatója.
44 Constantin Petrovicescu tábornok, az elsõ Antonescu-kormány (1940. szeptember - 1941. január) belügyminisztere, akit a második Antonescu-kormányban (1941. január - 1943. január) Dumitru I. Popescuval helyettesítenek.
45 Alexandru Riosüanu ezredes, a rendõrség és a Sigurant,a (titkosszolgálat) fõnöke.
46 Ion Biberi író.
47 Süerban Cioculescu, kritikus.
48 Vladimir Streinu, kritikus.
49 Paul Sterian, avantgárd költõ.
50 Constantin Ignaùtescu, író, publicista (Rampa, Ultima oraù, Viat,a Romaùneascaù stb.).
51 A "fészek" - a vasgárdista szervezetek alapsejtje.
52 Horia Sima, a Vasgárda vezére Codreanu meggyilkolása után a Vasgárda-lázadásig. Románia Nemzeti-Vasgárdista Állam volt, "kétfejû" kormányzással, Antonescu volt az állam vezetõje, a Kondukátor, Horia Sima pedig a miniszterelnöki tanács alelnöke, az ország második embere. A lázadás leverése után Horia Sima Németországba menekült.
53 Ion Barbu, matematikus és avantgárd költõ, a Vasgárda-mozgalom "útitársa".
54 Emil Gulian, költõ, meghalt a fronton.
55 Ion Rebreanu sikeres regényíró, a román írók szövetségének elnöke, a Nemzeti Színház igazgatója.
56 Kosszarvból készült kürt, megfújása jelzi a böjti napok végét.
57 Héberül "Avinu-malkenu" (Atyánk, Királyunk) - a litánia kezdete bûnbánati és böjti napokon.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: beszelo@c3.hu


C3 Alapítvány      c3.hu/scripta/